Skip to main content

Rättvisa och grundläggande rättigheter

Alla EU-medborgare har rätt att bo i vilket EU-land de vill och kan enkelt resa över gränserna. Kommissionen vill skapa ett europeiskt rättsligt område så att invånarna lättare kan utöva sina rättigheter och företagen kan dra full nytta av EU:s inre marknad. 

Policies

Jämställdhet i världen

I det internationella samarbetet är jämställdhet ett prioriterat område för att förbättra livet för kvinnor och barn runtom i världen.

Mänskliga rättigheter i världen

EU försvarar de mänskliga rättigheterna genom politisk dialog, bistånd, utvecklingspolitik och medverkan i multilaterala forum som FN.

EU-medborgarskap

Om EU-medborgares rätt till fri rörlighet, rösträtt, valbarhet och konsulärt skydd.

Civil justice

The EU has put in place a number of measures designed to help citizens with cross-border litigation.

Criminal justice

The EU wants to build an area of criminal justice, where fair trial rights for citizens are protected and police, prosecutors and judges work together.

Digitalisation of justice

Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

Skydd av personuppgifter

Översikt över rätten till skydd av personuppgifter, reformen av reglerna, dataskyddsförordningen och direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning.

En stark rättsstatsprincip

Rättsstatsprincipen är ett av EU:s grundläggande värden som slås fast i artikel 2 i EU-fördraget. Den är också en förutsättning för att det ska gå att skydda EU:s andra grundläggande värden, t.ex. de grundläggande rättigheterna och demokratin. Rättsstatsprincipen måste respekteras för att EU ska fungera – den krävs för en effektiv tillämpning av EU-rätten, den inre marknadens funktion, investeringsvänliga förhållanden och ömsesidigt förtroende. Kärnan i rättsstatsprincipen är ett effektivt rättsligt skydd och det kräver att de nationella rättssystemen är oberoende, effektiva och av god kvalitet.

Combatting discrimination

Tackling discrimination and racism, gender equality and equal pay rules, actions on Roma integration and LGBTI equality

Barns rättigheter

EU främjar och skyddar barns rättigheter. All EU-politik som påverkar barn måste utformas med barnens bästa för ögonen.

Jämställdhet

EU arbetar för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män, få en jämn könsfördelning i politiken och näringslivet, stoppa könsrelaterat våld och främja jämställdhet i övriga världen.

Related

Commissioner   Didier Reynders, Helena Dalli
Departments:    Justice and Consumers