Skip to main content

Oikeusasiat ja perusoikeudet

EU:n kansalaisilla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa, ja maiden rajojen ylitys on vaivatonta. EU haluaa luoda Euroopan oikeusalueen, jonka ansiosta kansalaiset voisivat paremmin käyttää oikeuksiaan ja yritykset voisivat hyötyä täysipainoisesti sisämarkkinoista. 

Policies

Kansainvälinen tasa-arvopolitiikka

Sukupuolten tasa-arvo on yksi kansainvälisen yhteistyön painopisteistä pyrittäessä parantamaan naisten ja lasten elinoloja kaikkialla maailmassa.

Kansainväliset ihmisoikeudet

EU puolustaa ihmisoikeuksia eri maiden kanssa käytävän vuoropuhelun, avustustoiminnan ja kehityspolitiikan avulla. Lisäksi se edistää ihmisoikeuksia monenvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa.

EU:n kansalaisuus

EU-kansalaisilla on erityisiä liikkumisvapauteen, äänestämiseen ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun liittyviä oikeuksia.

EU:n perusoikeuskirja

Perusoikeuskirjan koko teksti, perusoikeuskirjan soveltaminen, perusoikeuskirja ja kansainvälinen oikeus

Civil justice

The EU has put in place a number of measures designed to help citizens with cross-border litigation.

Criminal justice

The EU wants to build an area of criminal justice, where fair trial rights for citizens are protected and police, prosecutors and judges work together.

Digitalisation of justice

Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

Tietosuoja

Oikeus henkilötietojen suojaan, tietosuojasääntöjen uudistaminen, tietosuoja-asetus ja -direktiivi.

Oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen

Oikeusvaltioperiaate on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaisesti yksi unionin perusarvoista. Se on myös edellytys kaikkien muiden unionin perusarvojen, kuten perusoikeuksien ja demokratian, turvaamiselle. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on olennaisen tärkeää EU:n toiminnalle, EU:n lainsäädännön tehokkaalle soveltamiselle, sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle, investoinneille suotuisan toimintaympäristön säilyttämiselle ja keskinäiselle luottamukselle. Keskeistä oikeusvaltiolle on tehokas oikeussuoja, joka edellyttää kansallisten oikeusjärjestelmien riippumattomuutta, laadukkuutta ja tehokkuutta.

Combatting discrimination

Tackling discrimination and racism, gender equality and equal pay rules, actions on Roma integration and LGBTI equality

Lapsen oikeudet

EU suojelee ja edistää lasten oikeuksia. Lapsen etu on otettava huomioon kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa, jotka vaikuttavat lapsiin.

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten palkkaerojen poistaminen ja tasapuolisen edustuksen edistäminen, sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkeminen ja kansainvälinen tasa-arvopolitiikka.

Related

Commissioner   Didier Reynders, Helena Dalli
Departments:    Justice and Consumers