Skip to main content

Energi

Vad gör kommissionen?

EU-kommissionen stöder helhjärtat strategier som ska bidra till den europeiska gröna givens mål om koldioxidneutralitet till 2050. Strategierna ska också främja den inre marknaden för energi och se till att vi har en trygg och hållbar energiförsörjning till rimligare kostnad. EU-länderna väljer själva vilken energimix de vill ha, men för EU:s energimarknad finns gemensamma regler. De gäller allt från att se till att leveranskedjorna är så effektiva och säkra som möjligt, också på kärnkraftsområdet, till att sätta upp mål för energieffektivitet, förnybar energi och sammankoppling av näten över gränserna. För konsumenternas del har regler om ekodesign och energimärkning visat sig driva på investeringar i mer energieffektiv teknik. Energi spelar en viktig roll i kommissionens färdplan för den gröna given, och under 2020 publicerade kommissionen flera nya initiativ och strategier som ska bidra till att fasa ut fossila bränslen i energisektorn.

Syfte

EU:s energipolitik omfattar en mängd frågor och ska skynda på och underlätta övergången från fossila bränslen till ren energiteknik, men på ett sätt som gör att ingen lämnas utanför. Hittills har politiken utformats utifrån det trefaldiga målet om ett säkrare, mer hållbart och billigare energisystem på EU-nivå. Med den europeiska gröna given är kommissionens viktigaste mål att nå koldioxidneutralitet till 2050. På grundval av denna breda, långsiktiga ambition lade kommissionen under 2020 fram strategier om

  • förnybar energi till havs
  • renoveringsvågen
  • integrerade energisystem
  • vätgas
  • metan.

Till följd av det politiska åtagandet att minska utsläppen med 55 procent till 2030, som nu har skrivits in i EU-rätten, arbetar kommissionen med att se över EU-lagstiftningen för att kunna nå det här målet med hjälp av de strategier som lades fram under 2020. Arbetet omfattar lagförslag för att se över reglerna om förnybar energi, energieffektivitet och byggnaders energiprestanda och åtgärder för att uppmuntra minskade koldioxidutsläpp från gasmarknaden, t.ex. insatser för ren vätgas och åtgärder mot metanutsläpp.

Mål

I linje med den höjda ambitionsnivån i den gröna given, där EU nu åtar sig att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer (en ökning från 40 %), sätter EU upp följande nya mål för 2030:

  • Öka andelen förnybar energi till 40 % av EU:s totala energiförbrukning (en ökning från 32 %).
  • Förbättra energieffektiviteten med 36 % (slutlig energianvändning) respektive 39 % (primärenergianvändning) jämfört med 2007 års prognoser för förbrukningsnivåer utan energieffektivitetsåtgärder (en ökning från 32,5 %). Detta motsvarar en ökning med 9 % jämfört med prognoserna från 2020.

Se vad andra EU-institutioner gör på energiområdet