Skip to main content

Rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov v EÚ

Nový strategický rámec pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov v krajinách EÚ a príprava iniciatívy na obdobie po roku 2020. Časový rámec: 2020 – 2030

Rómovia v EÚ

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Z odhadovaného počtu 10 až 12 miliónov Rómov žijúcich v Európe je približne 6 miliónov občanmi alebo obyvateľmi EÚ. Mnohí Rómovia sú stále obeťami predsudkov a sociálneho vylúčenia napriek zákazu diskriminácie v členských štátoch EÚ.

Zastrešujúci pojem „Rómovia“ zahŕňa rozmanité skupiny vrátane Rómov, Sintov, Kaleov, Romaničalov, Bojášov/Rudarov, Askalov, Egypťanov, Jenišov, Dómov, Lomov, Romov a Abdalov, ako aj populácie etnických Travellerov (gens du voyage, Cigánov, Camminanti atď.). V politických dokumentoch a diskusiách EÚ sa bežne používa táto terminológia.

Strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov

Predchádzajúci rámec sa zameriaval predovšetkým na sociálno-ekonomickú integráciu. Komisia 7. októbra 2020 vydala posilnený a reformovaný strategický rámec EÚ pre Rómov, v ktorom sa stanovuje komplexný prístup založený na troch pilieroch. Prístup dopĺňa sociálno-ekonomické začlenenie marginalizovaných Rómov podporou rovnosti a účasti. Všetci Rómovia by mali mať príležitosť v maximálnom rozsahu využívať svoj potenciál a zapájať sa do politického, hospodárskeho a kultúrneho života.

Komisia vydala aj návrh na vypracovanie odporúčania Rady pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, ktorý Rada v súčasnosti skúma.

Towards a comprehensive three-pillar approach

V novom strategickom rámci sa popri štyroch sektorových cieľoch predchádzajúceho rámca stanovujú tri horizontálne ciele.

Stanovujú sa v ňom aj hlavné ciele EÚ, zlepšuje sa zber údajov, podávanie správ a monitorovanie a navrhuje sa nové portfólio ukazovateľov. V rámci monitorovania na rok 2020, ktorý uverejnila agentúra FRA, sa podrobne stanovujú nové ciele a ukazovatele. Diferencovaný prístup medzi členskými štátmi zvýši účinnosť úsilia a podporí vzdelávanie v oblasti politík.

Strategický rámec EÚ pre Rómov kladie väčší dôraz na rozmanitosť Rómov s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne stratégie spĺňali konkrétne potreby jednotlivých skupín, ako sú rómske ženy, deti, mládež, migrujúci občania EÚ, osoby bez štátnej príslušnosti, LGBTI osoby, starší Rómovia, ako aj Rómovia so zdravotným postihnutím. Podporuje prierezový prístup so zreteľom na to, ako sa rôzne aspekty identity môžu kombinovať a zhoršovať diskrimináciu.

Kladie väčší dôraz na kombinovanie začleňovania Rómov vo všetkých oblastiach politiky s cielenými opatreniami na podporu účinného rovnakého prístupu Rómov k právam a službám.

Rovnosť príležitostí – Tu a teraz!

 

Viac informácií o tejto novej iniciatíve nájdete v prezentáciách a diskusiách, ktoré sa uskutočnili na digitálnej konferencii na vysokej úrovni, ktorou sa začal nový strategický rámec EÚ pre Rómov.

Príprava iniciatívy na obdobie po roku 2020 týkajúcej sa rovnosti, začleňovania a účasti Rómov

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 sa skončil, kým sa pripravovala nová politická iniciatíva, ktorá zahŕňa ponaučenia z pandémie COVID-19.

Komisia vykonala cielené konzultačné činnosti s kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom diskutovať o otázkach orientovaných na budúcnosť a zhromaždiť podnety pre úvahy o novej iniciatíve. Pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je priložený k oznámeniu o strategickom rámci EÚ pre Rómov, poskytuje podrobný prehľad konzultácií so zainteresovanými stranami v prílohe 1.

Hlavné prípravné činnosti iniciatívy na obdobie po roku 2020.

Hodnotenie strategického rámca EÚ pre Rómov

Komisia vykoná hodnotenie v polovici trvania a hodnotenie ex-post strategického rámca EÚ pre Rómov.

Správy

Každé dva roky bude Komisia vydávať pravidelnú monitorovaciu správu.

Členské štáty budú od roku 2023 každé dva roky podávať správy o vykonávaní vnútroštátnych strategických rámcov pre Rómov vrátane opatrení na podporu rovnosti, začleňovania a účasti pri plnom využití portfólia ukazovateľov. Podávanie správ sa zameria na vykonávanie záväzkov stanovených vo vnútroštátnych rámcoch vrátane plnenia vnútroštátnych cieľov tam, kde je to potrebné. Tieto správy by sa mali zverejňovať s cieľom zvýšiť transparentnosť a podporiť vzdelávanie v oblasti politík.

Documents

7 OKTÓBER 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Stiahnuť

7 OKTÓBER 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Stiahnuť