Skip to main content

Gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma in de EU

Het nieuw strategisch kader voor de gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma in de EU-landen en voorbereiding van het initiatief voor de periode na 2020. Periode: 2020-2030

Roma in de EU

De Roma vormen de grootste etnische minderheid in Europa. Van de naar schatting tien tot twaalf miljoen Roma die in Europa wonen, zijn er ongeveer zes miljoen onderdaan of ingezetene van een EU-land. Veel Roma in de EU zijn nog steeds het slachtoffer van vooroordelen en sociale uitsluiting, ondanks het discriminatieverbod in alle EU-lidstaten.

De overkoepelende term "Roma" wordt gebruikt voor verschillende groepen, waaronder Roma, Sinti, Kale, Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkali, "Egyptenaren", Jenische, Dom, Lom, Rom en Abdal), en groepen aangeduid als Travellers, gens du voyage, zigeuners, Camminanti enz. In beleidsdocumenten en -discussies gebruikt de EU deze terminologie gewoonlijk ook.

Strategisch EU-kader voor gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma

Het vorige kader was in de eerste plaats gericht op sociaal-economische integratie. Op 7 oktober 2020 kwam de Commissie met een hervormd en versterkt strategisch EU-kader voor de Roma met drie pijlers. Naast de sociaal-economische inclusie van gemarginaliseerde Roma moet hierdoor gelijkheid en participatie worden bevorderd. Alle Roma moeten de kans krijgen om hun volledige potentieel te benutten en deel te nemen aan het politieke, sociale, economische en culturele leven.

De Commissie heeft ook een voorstel voor een aanbeveling over de gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma gedaan, dat nu door de Raad wordt behandeld.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Het nieuwe strategische kader bevat drie horizontale doelstellingen, bovenop de vier sectorale van het vorige kader.

Ook bevat het hoofddoelstellingen voor de EU, verbeteringen voor het verzamelen, rapporteren en monitoren van data, en voorstellen voor nieuwe indicatoren. In het monitoringkader voor 2020 van het EU-bureau voor de grondrechten (FRA) worden de nieuwe doelstellingen en indicatoren in detail beschreven. De verschillen in aanpak tussen de lidstaten kunnen de inspanningen doeltreffender maken en beleidslessen voor de toekomst opleveren.

In het strategisch EU-kader voor de Roma ligt de focus meer dan voorheen op de diversiteit onder de Roma, om ervoor te zorgen dat de nationale strategieën ook rekening houden met de specifieke behoeften van onder meer vrouwen, jongeren, kinderen, mobiele EU-burgers, staatlozen, lhbti, ouderen en gehandicapten onder de Roma. Een intersectionele aanpak wordt aangemoedigd, aangezien de combinatie van diverse aspecten van iemands identiteit de discriminatie nog kunnen verergeren.

We moeten maatregelen voor de inclusie van Roma op alle beleidsterreinen combineren met gerichte maatregelen voor de gelijke toegang van Roma tot rechten en diensten.

Gelijke kansen voor iedereen, daar moeten we werk van maken!

 

Lees meer over dit nieuwe initiatief in de presentaties en discussies van de digitale conferentie op hoog niveau over het nieuwe strategische kader voor Roma van de EU.

Werken aan de gelijkheid, inclusie en participatie van Roma na 2020

Het EU-kader voor de nationale strategieën voor de integratie van de Roma stopt in 2020, en rekening houdend met de lessen van de coronapandemie wordt gewerkt aan een nieuw beleidsinitiatief.

De Commissie heeft daarvoor de belangrijkste stakeholders geraadpleegd en input verzameld. In bijlage 1 van het werkdocument bij haar mededeling over het strategisch EU-kader voor de Roma staat een gedetailleerd overzicht van de raadplegingen.

Belangrijkste voorbereidingen voor het initiatief na 2020.

Evaluatie van het strategisch EU-kader voor de Roma

De Commissie zal het strategisch EU-kader voor de Roma tussentijds en achteraf evalueren.

Verslagen

Om de twee jaar brengt de Commissie periodieke monitoringverslagen uit.

Vanaf 2023 moeten de EU-landen om de twee jaar verslag uitbrengen over de uitvoering van hun nationale strategische kaders voor de Roma, inclusief de maatregelen voor gelijkheid, inclusie en participatie. Daarbij moeten alle beschikbare indicatoren worden gebruikt. In de verslagen ligt de focus op het uitvoeren van de toezeggingen in de nationale kaders en het bereiken van eventuele nationale streefcijfers. Deze verslagen moeten openbaar worden gemaakt om transparantie te bevorderen en lessen uit het gevoerde beleid te trekken.

Documents

7 OKTOBER 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Downloaden

7 OKTOBER 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Downloaden