Skip to main content

Rovnost, začlenění a účast Romů v EU

Nový strategický rámec pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU a příprava iniciativy na období po roce 2020 Časový horizont: 2020–2030

Romové v EU

Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropě. Z odhadovaných 10 až 12 milionů Romů žijících v Evropě je přibližně 6 milionů Romů občanů EU nebo má v EU bydliště. Mnoho Romů v EU je navzdory zákazu diskriminace v členských státech EU stále obětí předsudků a sociálního vyloučení.

Výraz „Romové“ se používá jako zastřešující pojem k označení řady různých skupin, jako jsou Romové, Sintové, Kalé, Romanišelové, Beášové, Aškalijové, Egypťané, Jenišové, Domové, Lomové, Romové a Abdalové a skupin Travellerů (Gens du voyage, Cikáni, Camminanti atd.). Tato terminologie se běžně používá v politických dokumentech a na jednáních EU.

Strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů

Předchozí rámec se zaměřil především na sociálně-ekonomickou integraci. Dne 7. října 2020 vydala Komise posílený a reformovaný strategický rámec EU pro romskou menšinu, který stanoví komplexní přístup založený na třech pilířích. Tento přístup doplňuje sociálně-ekonomické začlenění marginalizované romské populace a podporuje rovnost a jejich zapojení do života společnosti. Všichni Romové by měli mít možnost plně využít svůj potenciál a zapojit se do politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Komise také vydala návrh doporučení Rady o rovnosti, začleňování a účasti Romů, který nyní zkoumá Rada.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Ke čtyřem odvětvovým cílům minulého rámce nový strategický rámec přidává tří cíle horizontální.

Stanovuje rovněž hlavní cíle EU, zlepšuje sběr údajů, podávání zpráv a monitorování a navrhuje nový soubor ukazatelů. Nové cíle a ukazatele podrobně stanoví rámec monitorování na rok 2020 zveřejněný agenturou FRA. Efektivita opatření se zvýší díky diferencovanému přístupu v různých členských státech. Bude tak snazší získat více politických poznatků.

Strategický rámec EU pro romskou menšinu klade větší důraz na rozmanitost Romů s cílem zajistit, aby vnitrostátní strategie odpovídaly specifickým potřebám různých skupin, jako jsou romské ženy, mládež, děti, mobilní občané EU, osoby bez státní příslušnosti, LGBTI osoby a starší Romové, jakož i osoby se zdravotním postižením. Podporuje průřezový přístup vzhledem k tomu, že kombinace různých aspektů identity může vést k prohloubení diskriminace.

Klade větší důraz na kombinaci začlenění problematiky romské inkluze do všech oblastí politiky s cílenými opatřeními na podporu efektivně fungujícího rovného přístupu Romů k právům a službám.

Rovné příležitosti: Zajistěme je skutečně všem!

 

Další informace o této nové iniciativě najdete v prezentacích a diskusích, které proběhly u příležitosti digitální konference na vysoké úrovni, na níž byl zahájen nový strategický rámec EU pro romskou menšinu.

Příprava iniciativy ohledně rovnosti, začlenění a účasti Romů v období po roce 2020

Jak již název napovídá, rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 rokem 2020 končí. Zároveň se však připravuje nová politická iniciativa, do níž jsou začleněny zkušenosti z pandemie covid-19.

Komise uskutečnila cílené konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami, v jejichž rámci projednala otázky zaměřené na budoucnost a shromáždila podklady k úvahám o nové iniciativě. Podrobný přehled konzultací se zúčastněnými stranami je uveden v příloze 1 pracovního dokumentu útvarů Komise připojeného ke sdělení o strategickém rámci EU pro romskou menšinu.

Hlavní přípravné činnosti týkající se iniciativy na období po roce 2020

Hodnocení strategického rámce EU týkajícího se Romů

Komise provede hodnocení strategického rámce EU týkajícího se Romů v polovině období a jeho hodnocení ex post.

Zprávy

Každé dva roky Komise vydá monitorovací zprávu.

Členské státy budou od roku 2023 každé dva roky podávat zprávu o provádění vnitrostátních strategických rámců pro Romy, včetně opatření na podporu rovnosti, začleňování a účasti, přičemž plně využijí výše zmíněný soubor ukazatelů. Zprávy se zaměří na provádění závazků stanovených ve vnitrostátních rámcích, včetně případného dosažení vnitrostátních cílů. Zprávy by měly být zveřejněny, aby se zvýšila transparentnost a usnadnilo se předávání zkušeností s danou politikou.

Documents

7 ŘÍJEN 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Stáhnout

7 ŘÍJEN 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Stáhnout