Skip to main content

Romu līdztiesība, iekļaušana un līdzdalība ES

Jaunais romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars ES valstīs un iniciatīvas sagatavošana pēc 2020. gada. Īstenošanas grafiks – 2020.–2030. gads.

Romi Eiropas Savienībā

Romi ir Eiropas lielākā etniskā minoritāte. Eiropā dzīvo aptuveni 10 līdz 12 miljoni romu, un aptuveni 6 miljoni no tiem ir ES pilsoņi vai iedzīvotāji. Lai gan ES valstīs diskriminācija ir aizliegta, daudzi romi Eiropas Savienībā joprojām cieš no aizspriedumiem un sociālās atstumtības.

Vārds “romi” tiek lietots kā visaptverošs termins, kas aptver dažādas romu izcelsmes grupas, tostarp romus, sintus, kalus, romanišelus, bojašus/rudarus, aškalus, ēģiptiešus, jenišus, domus, lomus, romus un abdalus, kā arī ceļotājus (tautas, ko apzīmē ar administratīvo terminu “gens du voyage”, čigānus, gājējus u. c.). ES politikas dokumentos un diskusijās parasti izmanto šo terminoloģiju.

ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars

Iepriekšējais satvars galvenokārt bija vērsts uz sociālekonomisko integrāciju. Komisija 2020. gada 7. oktobrī nāca klajā ar pastiprinātu un reformētu ES stratēģisko satvaru romu jautājumos, kurā izklāstīta visaptveroša trīs pīlāru pieeja. Šī pieeja papildus marginalizēto romu sociālekonomiskajai iekļaušanai paredz līdztiesības un līdzdalības veicināšanu. Visiem romiem vajadzētu būt iespējai pilnībā īstenot savu potenciālu un iesaistīties politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē.

Komisija arī nāca klajā ar priekšlikumu attiecībā uz projektu Padomes ieteikumam par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību. Priekšlikums pašlaik tiek izskatīts Padomē.

Papildus četriem iepriekšējā satvara nozaru mērķiem jaunajā stratēģiskajā satvarā ir noteikti trīs horizontālie mērķi.

Tas arī nosaka ES pamatmērķus, uzlabo datu vākšanu, ziņošanu un uzraudzību un ierosina jaunu rādītāju kopumu. Jaunie rādītāji un mērķi ir sīki izklāstīti Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras publicētajā 2020. gada pārraudzības sistēmā. Dalībvalstu atšķirīgā pieeja padarīs efektīvākus pieliktos pūliņus un veicinās politikas apguvi.

ES stratēģiskajā satvarā romu jautājumos lielāka uzmanība pievērsta romu daudzveidībai, lai nodrošinātu, ka valstu stratēģijas atbilst dažādu grupu, piemēram, romu sieviešu, jauniešu, bērnu, ES mobilo pilsoņu, bezvalstnieku, LGBTI un gados vecāku romu, kā arī personu ar invaliditāti, īpašajām vajadzībām. Tas atbalsta transversālu pieeju, paturot prātā to, ka dažādu identitātes aspektu kombinācija var saasināt diskrimināciju.

Tajā lielāka uzmanība pievērsta tam, lai romu iekļaušanas integrāciju visās politikas jomās apvienotu ar mērķtiecīgiem pasākumiem, kas atbalsta romu efektīvu un vienlīdzīgu piekļuvi tiesībām un pakalpojumiem.

Vienlīdzīgas iespējas. Padarīsim tās par realitāti ikvienam!

 

Vairāk par šo jauno iniciatīvu varat uzzināt prezentācijās un diskusijās, kas organizētas saistībā artiešsaistes augsta līmeņa konferenci, ar kuru tika uzsākts jaunais ES stratēģiskais satvars romu jautājumos.

Iniciatīvas gatavošana par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību pēc 2020. gada

ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam beidzās 2020. gadā, un vienlaikus tika gatavota jauna politikas iniciatīva, kurā ņemta vērā Covid-19 pandēmijas laikā gūtā pieredze.

Komisija veica mērķtiecīgas apspriešanās darbības ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai apspriestu uz nākotni vērstus jautājumus un apkopotu informāciju, kas vajadzīga, lai sniegtu ieguldījumu pārdomās par jauno iniciatīvu. Komisijas dienestu darba dokumentā, kas pievienots paziņojumam par ES stratēģisko satvaru romu jautājumos, 1. pielikumā sniegts detalizēts pārskats par apspriešanos ar ieinteresētajām personām.

Galvenie sagatavošanās pasākumi iniciatīvai pēc 2020. gada.

ES stratēģiskā satvara romu jautājumos novērtējums

Komisija veiks ES stratēģiskā satvara romu jautājumos vidusposma un ex postnovērtējumu.

Ziņojumi

Reizi divos gados Komisija sagatavos periodiskus uzraudzības ziņojumus.

No 2023. gada reizi divos gados dalībvalstis ziņos par to, kā tiek īstenots valsts stratēģiskais satvars romu jautājumos, tai skaitā arī par pasākumiem, kas veicina līdztiesību, iekļautību un līdzdalību; šajā nolūkā tiks pilnībā izmantots rādītāju kopums. Ziņojumos galvenā uzmanība tiks pievērsta valsts satvarā noteikto saistību īstenošanai, tostarp — attiecīgā gadījumā — valsts mērķu sasniegšanai. Lai uzlabotu pārredzamību un sekmētu politikas apguvi, šie ziņojumi būtu jāpublisko.

Documents

7 OKTOBRIS 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Lejupielādēt

7 OKTOBRIS 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Lejupielādēt