Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ισότητα, ένταξη και συμμετοχή των Ρομά στην ΕΕ

Νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά στις χώρες της ΕΕ και προετοιμασία της πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020. Χρονοδιάγραμμα: 2020-2030.

Οι Ρομά στην ΕΕ

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης. Από τους 10 έως 12 εκατομμύρια, κατ’ εκτίμηση, Ρομά που ζουν στην Ευρώπη, περίπου 6 εκατομμύρια είναι πολίτες ή κάτοικοι της ΕΕ. Πολλοί Ρομά στην ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν θύματα προκαταλήψεων και κοινωνικού αποκλεισμού, αν και οι διακρίσεις απαγορεύονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο γενικός όρος «Ρομά» περιλαμβάνει διάφορες ομάδες, όπως τους Ρομά, τους Σίντι, τους Καλέ, τους Αθίγγανους, τους Ρουντάρι, τους Ασκάλι, τους Αιγύπτιους, τους Γιενίς, τους Ντομ, Λομ, Ρομ και Αμπντάλ, καθώς και τους πλανόβιους πληθυσμούς (gens du voyage, Τσιγγάνους, Camminanti, κ.λπ.). Στα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ και στις συζητήσεις χρησιμοποιείται συνήθως αυτή η ορολογία.

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά

Το προηγούμενο πλαίσιο εστίαζε κυρίως στην κοινωνικοοικονομική ένταξη. Στις 7 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ενισχυμένο και αναμορφωμένο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά, το οποίο καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τρεις πυλώνες. Η προσέγγιση αυτή συμπληρώνει την κοινωνικοοικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων Ρομά με προώθηση της ισότητας και ενίσχυση της συμμετοχής. Όλοι οι Ρομά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να συμμετάσχουν στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης πρόταση για σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, η οποία εξετάζεται από το Συμβούλιο.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Το νέο στρατηγικό πλαίσιο θέτει τρεις οριζόντιους στόχους, επιπλέον των τεσσάρων τομεακών στόχων του προηγούμενου πλαισίου.

Καθορίζει επίσης βασικούς στόχους της ΕΕ, βελτιώνει τη συλλογή δεδομένων, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, και προτείνει μια νέα δέσμη δεικτών. Το πλαίσιο παρακολούθησης για το 2020 που δημοσίευσε ο FRA καθορίζει λεπτομερώς τους νέους στόχους και τους νέους δείκτες. Η διαφοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών και θα προωθήσει τη μάθηση σε επίπεδο πολιτικής.

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πολυμορφία μεταξύ των Ρομά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές στρατηγικές ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες διαφόρων ομάδων, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, τα παιδιά Ρομά, οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ, οι απάτριδες, οι ΛΟΑΔΜ και οι ηλικιωμένοι Ρομά, καθώς και τα άτομα με αναπηρία. Ενθαρρύνει μια διατομεακή προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη πώς ο συνδυασμός διαφορετικών πτυχών της ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των διακρίσεων.

Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον συνδυασμό της ενσωμάτωσης της ένταξης των Ρομά σε όλους τους τομείς πολιτικής με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν την αποτελεσματική ισότιμη πρόσβαση των Ρομά σε δικαιώματα και υπηρεσίες.

Ίσες ευκαιρίες – Να γίνουν πραγματικότητα για όλους!

 

Μάθετε περισσότερα για αυτή τη νέα πρωτοβουλία μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής διάσκεψης υψηλού επιπέδου για την έναρξη εφαρμογής του νέου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τους Ρομά.

Προετοιμασία της πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020, σχετικά με την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά

Το πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά έως το 2020 έληξε το 2020, ενώ ετοιμάζεται μια νέα πρωτοβουλία πολιτικής, η οποία λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα από την πανδημία COVID-19.

Η Επιτροπή ανέλαβε στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να συζητήσει ζητήματα σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές και να συγκεντρώσει στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στον προβληματισμό σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία. Το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά παρέχει λεπτομερή επισκόπηση των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο παράρτημα 1.

Κύριες δραστηριότητες προετοιμασίας της πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020.

Αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τους Ρομά

Η Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τους Ρομά.

Εκθέσεις

Ανά διετία, η Επιτροπή θα εκδίδει περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης.

Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν, ανά διετία από το 2023 και μετά, εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών πλαισίων για τους Ρομά, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την προώθηση της ισότητας, της ένταξης και της συμμετοχής με πλήρη αξιοποίηση της δέσμης δεικτών. Οι εκθέσεις θα εστιάζουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στα εθνικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της επίτευξης των εθνικών στόχων. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε να αυξάνεται η διαφάνεια και να προωθείται η μάθηση σε επίπεδο πολιτικής.

Documents

  • Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

Το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά (πλήρης δέσμη)

Νέα πρωτοβουλία για την ισότητα των Ρομά με όλους, την κοινωνικοοικονομική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.

7 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

7 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση