Skip to main content

Roma equality, inclusion and participation in the EU

Den nya övergripande strategin för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet i EU-länderna och arbetet med initiativet för perioden efter 2020. Tidsram: 2020–2030.

Den romska befolkningen i EU

Romerna är den största etniska minoriteten i EU. Det finns uppskattningsvis 10–12 miljoner romer i Europa. Cirka 6 miljoner av dem bor i EU och många är också EU-medborgare. Många romer i EU drabbas fortfarande av fördomar och social utestängning, trots att diskriminering är förbjudet i EU-länderna.

Romer är det samlingsbegrepp som vanligtvis används i EU:s dokument och diskussioner. Det omfattar dock vitt skilda grupper som romer, sinter, kalé, romanichal, boyash/rudari, ashkali, balkanegyptier, jenisch, dom, lom, rom och abdal, men också resandegrupper (t.ex. gens du voyage, zigenare och resande).

EU:s övergripande strategi för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet

Den tidigare strategin var främst inriktad på socio-ekonomisk integration. Den 7 oktober lade kommissionen fram en förstärkt och uppdaterad EU-strategi för romer, som består av tre delar. Den nya strategin kompletterar den socio-ekonomiska integrationen av marginaliserade romer med insatser för jämlikhet och deltagande. Alla romer bör ha möjlighet att nå sin fulla potential och engagera sig i det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Kommissionen har också lagt fram ett förslag till rådets rekommendation om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, som just nu behandlas i rådet.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Den nya strategin innehåller tre övergripande mål, utöver de fyra sektorsspecifika målen i den tidigare strategin.

Den fastställer också EU:s överordnade mål, förbättrar datainsamling, rapportering och övervakning och innehåller förslag på en ny uppsättning indikatorer. I övervakningsramen för 2020 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter finns en noggrann beskrivning av de nya målen och indikatorerna. EU-ländernas olika tillvägagångssätt kommer att bidra till effektivare insatser och främja policylärande.

EU:s övergripande strategi för romer innebär ett starkare fokus på romernas mångfald för att säkra att de nationella strategierna tillgodoser behoven hos olika romska grupper, t.ex. kvinnor, unga, barn, resande, statslösa, hbti-personer, äldre och personer med funktionsnedsättning. Strategin stöder ett intersektionellt synsätt där man tar hänsyn till hur olika identitetsaspekter tillsammans kan leda till ökad diskriminering.

Den nya strategin lägger större tonvikt vid att romernas integrering ska finnas med inom alla politikområden samtidigt som man vidtar riktade åtgärder för att se till att romerna har lika rättigheter och samma tillgång till samhällsservice som resten av befolkningen.

Lika möjligheter – låt det bli verklighet för alla!

 

Ta reda på mer om det här nya initiativet genom presentationerna och diskussionerna på den digitala konferensen om EU:s nya strategi för romer.

Arbetet med initiativet om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet efter 2020

EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer löper ut 2020 och kommissionen förbereder därför ett nytt politiskt initiativ som också tar hänsyn till erfarenheterna från coronapandemin.

Kommissionen har genomfört riktade samråd med viktiga aktörer för att diskutera framåtblickande frågor och samla in synpunkter som kan bidra till det nya initiativet. I det arbetsdokument som åtföljer meddelandet om en strategisk EU-ram för romer finns en detaljerad översikt över samråden i bilaga 1.

Arbetet med initiativet för perioden efter 2020

Utvärdering av EU:s övergripande strategi för romer

Kommissionen kommer att göra en halvtids- och en efterhandsutvärdering av strategin.

Rapporter

Vartannat år kommer kommissionen att publicera en övervakningsrapport.

EU-länderna kommer att lägga fram rapporter om genomförandet av sina nationella strategier för romer vartannat år från 2023 och framåt. De ska bland annat redogöra för sina åtgärder för att främja jämlikhet, inkludering och delaktighet och använda hela uppsättningen indikatorer. Rapporteringen kommer att fokusera på genomförandet av de åtaganden som fastställts i de nationella strategierna, bland annat åtagandet att nå nationella mål, där det är relevant. Rapporterna ska offentliggöras i syfte att öka öppenheten och främja policylärande.

Documents

7 OKTOBER 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Ladda ner

7 OKTOBER 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Ladda ner