Skip to main content
Logotip Europske komisije

Ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma u EU-u

Novi strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma u zemljama EU-a i priprema inicijative za razdoblje nakon 2020. Za razdoblje: 2020. – 2030.

Romi u EU-u

Romi su najveća etnička manjina u Europi. Od 10–12 milijuna Roma, koliko ih prema procjenama živi u Europi, oko 6 milijuna su građani ili stanovnici EU-a. Mnogi su još uvijek žrtve predrasuda i socijalne isključenosti, unatoč zabrani diskriminacije u državama članicama EU-a.

Krovni naziv „Romi” obuhvaća različite skupine, kao što su Romi, Sinti, Kale, Romaničeli, Bojaši/Rudari, Aškali, Egipćani, Jeniši, Domi, Lomi i Abdali te Putnici (Cigani, Camminanti itd.). U raspravama i dokumentima o politici EU-a obično se koristi taj termin.

Strateški okvir EU-a za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma

Prethodni okvir prvenstveno je bio usmjeren na socioekonomsku integraciju. Komisija je 7. listopada 2020. objavila pojačani i reformirani strateški okvir EU-a za Rome, kojim se utvrđuje sveobuhvatan pristup s tri stupa. Taj pristup dopunjuje socioekonomsko uključivanje marginaliziranih Roma poticanjem ravnopravnosti i sudjelovanja. Svi bi Romi trebali imati mogućnost ostvariti svoj puni potencijal i sudjelovati u političkom, društvenom, gospodarskom i kulturnom životu.

Komisija je objavila i Prijedlog nacrta preporuke Vijeća o ravnopravnosti, uključivanju i sudjelovanju Roma, koji Vijeće trenutačno razmatra.

Towards a comprehensive three-pillar approach

U novom strateškom okviru utvrđuju se tri horizontalna cilja povrh četiri sektorska cilja iz prethodnog okvira.

Usto se utvrđuju i glavni ciljevi EU-a, poboljšava prikupljanje podataka, izvješćivanje i praćenje te predlaže novi skup pokazatelja. U okviru za praćenje za 2020. koji je objavila Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) detaljno se utvrđuju novi ciljevi i pokazatelji. Diferencirani pristup među državama članicama poboljšat će učinkovitost nastojanja u tom području i promicati učenje o politikama.

Strateški okvir EU-a za Rome snažnije se usmjerava na raznolikost među Romima kako bi se osiguralo da nacionalne strategije ispunjavaju specifične potrebe različitih skupina Roma, npr. žena, mladih, djece, mobilnih građana EU-a, osoba bez državljanstva, pripadnika zajednice LGBTI, starijih osoba te osoba koje žive s invaliditetom. Ohrabruje se intersekcionalan pristup s obzirom na činjenicu da diskriminacija može biti snažnija kad se temelji na različitim aspektima identiteta.

Usredotočuje se na uključivanje Roma u sva područja politike uz istodobne ciljane mjere za djelotvoran ravnopravan pristup Roma pravima i uslugama.

Neka svi imaju jednake mogućnosti!

 

Saznajte više o toj novoj inicijativi iz prezentacija i rasprava s digitalne konferencije na visokoj razini povodom pokretanja novog strateškog okvira EU-a za Rome.

Priprema inicijative za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma za razdoblje nakon 2020.

Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. vrijedio je do 2020., a u pripremi je nova inicijativa politike, u kojoj se uzimaju u obzir i iskustva tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Komisija je provela ciljane aktivnosti savjetovanja s ključnim dionicima radi rasprave o pitanjima koja se odnose na budućnost i prikupljanja doprinosa za promišljanje o novoj inicijativi. Prilog 1. Radnom dokumentu službi Komisije priloženom Komunikaciji o strateškom okviru EU-a za Rome sadržava detaljan pregled savjetovanja s dionicima.

Glavne pripremne aktivnosti za inicijativu za razdoblje nakon 2020.

Evaluacija strateškog okvira EU-a za Rome

Komisija će provesti evaluaciju u sredini programskog razdoblja i ex post evaluaciju strateškog okvira EU-a za Rome.

Izvješća

Svake dvije godine Komisija će objavljivati periodična izvješća o praćenju.

Počevši od 2023. države članice će svake dvije godine izvješćivati o provedbi nacionalnih strateških okvira za Rome, uključujući mjere za promicanje ravnopravnosti, uključivanja i sudjelovanja te potpuno iskorištavanje skupa pokazatelja. Izvješćivanje će biti usmjereno na provedbu obveza utvrđenih u nacionalnim okvirima, uključujući, prema potrebi, postizanje nacionalnih ciljeva. Ta bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i promicalo učenje o politikama.

Documents

7 LISTOPAD 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Preuzimanje

7 LISTOPAD 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Preuzimanje