Skip to main content

Romų lygybė, įtrauktis ir dalyvavimas Europos Sąjungoje

Naujas romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo Europos Sąjungos šalyse strateginis planas ir pasirengimas iniciatyvai po 2020 m. Tvarkaraštis – 2020–2030 m.

Romai Europos Sąjungoje

Romai yra didžiausia Europos etninė mažuma. Iš maždaug 10–12 mln. Europoje gyvenančių romų apie 6 mln. yra ES piliečiai arba gyventojai. Nors ES valstybėse narėse diskriminacija draudžiama, daugybė ES romų vis dar kenčia nuo išankstinių nusistatymų ir patiria socialinę atskirtį.

Terminas „romai“ vartojamas kaip bendrasis terminas, apimantis įvairias grupes, įskaitant romus, sintus, kalus, romanišelius, bojašus (rudarus), aškalius, egiptiečius, jenišus, Dom, Lom, Rom ir Abdal, taip pat klajoklius („Gens du voyage“, čigonus, Camminanti ir kt.) Šis terminas bendrai naudojamas ES politikos dokumentuose ir diskusijose.

ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginis planas

Ankstesniame plane daugiausia dėmesio buvo pirmiausia skiriama socialinei ir ekonominei integracijai. 2020 m. spalio 7 d. Komisija paskelbė stipresnį ir reformuotą ES romų strateginį planą, kuriame išdėstytas išsamus trimis ramsčiais paremtas požiūris. Pagal šį požiūrį marginalizuotų romų socialinė ir ekonominę įtrauktis papildoma lygybės ir dalyvavimo skatinimu. Visi romai turėtų turėti galimybę išnaudoti visą savo potencialą ir įsitraukti į politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Komisija taip pat parengė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo projekto, kurį šiuo metu nagrinėja Taryba.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Pagal naująjį strateginį planą nustatomi trys horizontalieji tikslai, kurie papildo keturis sektorinius ankstesnio plano tikslus.

Jame taip pat nustatomi ES pagrindiniai uždaviniai, patobulintas duomenų rinkimas, ataskaitų rinkimas ir stebėsena, siūlomas naujas rodiklių rinkinys. FRA paskelbtame 2020 m. stebėsenos plane išsamiai išdėstyti nauji tikslai ir rodikliai. Pagal valstybes nares diferencijuotas požiūris leis pagerinti dedamų pastangų veiksmingumą ir skatins mokytis, kaip formuoti politiką.

ES romų strateginiame plane daugiau dėmesio skiriama romų bendruomenės įvairovei, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės strategijos atitiktų konkrečius skirtingų grupių (pvz., romų moterų, jaunimo, vaikų, judžių ES piliečių, pilietybės neturinčių, LGBTI, vyresnių romų bei neįgalių asmenų) poreikius. Jame skatinamas tarpsektorinis požiūris, atsižvelgiant į tai, kaip gali persipinti skirtingi tapatybės aspektai ir taip dar labiau paaštrinti diskriminaciją.

Jame daugiau dėmesio skiriama tam, kad būtų derinamos pastangos romų įtraukties klausimo integravimui į skirtingas politikos sritis, taikant tikslines priemones, kuriomis remiama vienoda romų galimybė naudotis teisėmis ir gauti paslaugas.

Lygios galimybės – tegu jos tampa tikrove visiems!

 

Daugiau sužinoti apie šią naująją iniciatyvą galima iš pranešimų ir diskusijų, vykusių skaitmeninės aukšto lygio konferencijos, kuria pradedamas taikyt naujas ES romų strateginis planas, metu.

Pasirengimas romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo iniciatyvai po 2020 m.

ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrieji principai iki 2020 m. baigė galioti 2020 m., kai buvo rengiama nauja iniciatyva, įtraukianti COVID-19 pandemijos metu įgytą patirtį.

Komisija ėmėsi vykdyti tikslines konsultacijas su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, kad aptartų į ateitį orientuotus klausimus ir gautų informacijos, kuria būtų galima remtis svarstant apie naują iniciatyvą. Komisijos tarnybų darbo dokumento, pridedamo prie komunikato dėl ES romų strateginio plano, 1 priede pateikiama išsami konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais apžvalga.

Pagrindiniai iniciatyvos po 2020 m. parengiamieji veiksmai.

ES romų integracijos strateginio plano vertinimas

Komisija atliks ES romų strateginės programos laikotarpio vidurio ir ex postvertinimus.

Ataskaitos

Komisija kas dvejus metus skelbs periodines stebėsenos ataskaitas.

Kas dvejus metus nuo 2023 m. valstybės narės teiks ataskaitas apie nacionalinių romų strateginių planų įgyvendinimą, be kita ko, apie priemones lygybei, įtraukčiai ir dalyvavimui skatinti, visapusiškai naudodamosi rodiklių rinkiniu. Ataskaitose daugiausia dėmesio bus skiriama nacionaliniuose planuose nustatytų įsipareigojimų įgyvendinimui, be kita ko, prireikus – kaip pasiekta nacionalinių tikslų. Šios ataskaitos turėtų būti skelbiamos viešai, kad būtų padidintas skaidrumas ir skatinama mokytis, kaip formuoti politiką.

Documents

7 SPALIS 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

7 SPALIS 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Parsisiųsdinti