Skip to main content

Romade võrdõiguslikkus, kaasamine ja osalemine ELis

ELi riikide romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev uus strateegiline raamistik ja 2020. aasta järgse tegevuse ettevalmistamine. Ajavahemik: 2020–2030.

Romad ELis

Romad on Euroopa suurim etniline vähemus. Euroopas elab hinnanguliselt 10–12 miljonit roma, kellest ligikaudu 6 miljonit on ELi kodanikud või elanikud. Vaatamata sellele, et ELi liikmesriikides on diskrimineerimine keelatud, peavad paljud ELi romad endiselt kokku puutuma eelarvamustega ja kogema sotsiaalset tõrjutust.

Üldnimetus „roma“ hõlmab mitmeid eri rühmi, sealhulgas romad, sintid, kaaled, romanišid, bojašid/rudarid, aškalid, egiptlased, jenišid, domid, lomid, romid ja abdalid, samuti mitmeid rändkogukondi (gens du voyages, Gypsies, Camminanti jne). Seda terminoloogiat kasutatakse tavaliselt ELi poliitikadokumentides ja aruteludes.

Romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev ELi strateegiline raamistik

Eelmises raamistikus keskenduti peamiselt sotsiaal-majanduslikule integratsioonile. Komisjon andis 7. oktoobril 2020 välja ELi romade strateegilise raamistiku laiendatud ja reformitud versiooni, milles nähakse ette terviklik kolmele sambale tuginev lähenemisviis. Sellega parandatakse marginaliseeritud romade sotsiaal-majanduslikku kaasamist ning edendatakse võrdõiguslikkust ja osalemist. Kõigil romadel peaks olema võimalus realiseerida täiel määral oma potentsiaali ning osaleda poliitilises, sotsiaalses, majandus- ja kultuurielus.

Komisjon esitas ka romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitleva nõukogu soovituse eelnõu, mis on praegu nõukogus läbivaatamisel.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Uues strateegilises raamistikus seatakse eelmise raamistiku nelja valdkondliku eesmärgi kõrvale kolm horisontaalset eesmärki.

Samuti nähakse selles ette ELi peamised eesmärgid, parandatakse andmete kogumist, aruandlust ja järelevalvet ning pakutakse välja uus näitajate kogum. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti avaldatud 2020. aasta järelevalveraamistikus on uued eesmärgid ja näitajad üksikasjalikult välja toodud. See, et lähenemisviis on liikmesriigiti erinev, parandab tõhusust ja võimaldab õppida poliitika kujundamise käigus teiste vigadest.

ELi romade strateegilises raamistikus on rohkelt tähelepanu pööratud mitmekesisusele romade seas, et tagada eri rühmade, näiteks roma naiste, noorte, laste, ELi liikuvate kodanike, kodakondsuseta isikute, LGBTI-inimeste ja eakate romade ning puuetega inimeste erivajadustega arvestamine riiklikes strateegiates. ELi raamistikus pööratakse muu hulgas tähelepanu diskrimineerimise läbipõimumisele, et võtta arvesse seda, kuidas identiteedi eri aspektid võivad diskrimineerimist vastastikku võimendada.

Raamistikus keskendutakse ka sellele, kuidas ühendada romade kaasamise süvalaiendamine kõigis poliitikavaldkondades sihipäraste meetmetega, millega tõhusalt toetada romade võrdset juurdepääsu õigustele ja teenustele.

Võrdsed võimalused – reaalsus kõigi jaoks!

 

Lisateavet selle uue algatuse kohta leiate ettekannetest ja aruteludest, mis peeti ELi uue romade strateegilise raamistiku tutvustamise kõrgetasemelisel digitaalsel konverentsil.

Romade võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemise alase 2020. aasta järgse tegevuse ettevalmistamine

ELi romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate raamistik aastani 2020 lõppes 2020. aastal, kuid ettevalmistamisel on juba uus poliitikaalgatus, milles võetakse arvesse COVID-19 pandeemia õppetunde.

Komisjon korraldas sihtotstarbelisi konsultatsioone peamiste sidusrühmadega, et arutada tulevikku suunatud küsimusi ja koguda teavet uue poliitikaalgatuse üle peetavateks aruteludeks. Sidusrühmadega peetud konsultatsioonidest on esitatud üksikasjalik ülevaade ELi romade strateegilist raamistikku käsitlevale teatisele lisatud komisjoni talituste töödokumendi 1. lisas.

2020. aasta järgse tegevuse ettevalmistamise peamised tahud

ELi romade strateegilise raamistiku hindamine

Komisjon viib läbi ELi romade strateegilise raamistiku vahe- ja järelhindamise.

Aruanded

Iga kahe aasta järel esitab komisjon korralise seirearuande.

Liikmesriigid esitavad alates 2023. aastast iga kahe aasta järel aruande romasid käsitlevate riiklike strateegiliste raamistike rakendamise kohta, sealhulgas meetmete kohta, millega edendatakse võrdõiguslikkust, kaasatust ja osalust, tuginedes selles komisjoni ettenähtud näitajatele. Aruandluses keskendutakse riiklikes raamistikes ette nähtud kohustuste täitmisele, sealhulgas vajaduse korral riiklike eesmärkide saavutamisele. Need aruanded tuleks avalikustada, et suurendada läbipaistvust ja võimaldada tehtud vigadest õppida.

Documents

7 OKTOOBER 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Laadige alla

7 OKTOOBER 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Laadige alla