Skip to main content

L-ippjanar u l-proposti tal-liġijiet

Il-Kummissjoni Ewropea hi responsabbli għall-ippjanar, it-tħejjija u l-proposti ta' leġiżlazzjoni Ewropea ġdida. Dan jissejjaħ id-“dritt tal-inizjattiva”. Il-liġijiet tal-UE jiddefendu l-interessi tal-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha kollha. Iċ-ċittadini, in-negozji, is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet pubbliċi jew kwalunkwe parti kkonċernata oħra li tista’ tiġi affettwata jistgħu jsemmgħu leħinhom fil-proċess.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Minn fejn jiġu l-liġijiet u l-politiki tal-UE

Il-Kummissjoni tipproponi liġijiet u politiki fuq inizjattiva tagħha stess. Tista’ twieġeb ukoll biex tagħmel dan bi stediniet mingħand:

 • il-Kunsill Ewropew (il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern ta’ kull pajjiż tal-UE)
 • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (ministri tal-gvern minn kull pajjiż tal-UE)
 • il-Parlament Ewropew (elett direttament miċ-ċittadini tal-UE)
 • miċ-ċittadini stess, wara Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej li rnexxiet

Il-Kummissjoni tipprepara l-liġijiet u l-politiki b’mod trasparenti, abbażi ta' evidenza, u bl-appoġġ tal-opinjonijiet taċ-ċittadini u tal-partijiet ikkonċernati. Dan jissejjaħ ir-Regolamentazzjoni Aħjar.

Regolamentazzjoni Aħjar: għaliex u kif

Kif jiġu ppjanati

Fil-programm ta’ ħidma annwali tagħha, il-Kummissjoni timpenja lilha nfisha politikament li twassal ċertu numru ta' prijoritajiet matul sena kalendarja partikolari.

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni

Kif inhu ddefinit il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom

Il-Kummissjoni tuża s-Sejħa għall-evidenza biex tiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni ta’:

 • liġi jew politika ġdida politikament sensittiva u/jew importanti
 • evalwazzjoni ta' liġi jew ta' politika eżistenti
 • kontroll tal-idoneità ta’ ġabra ta’ liġijiet u/jew politiki eżistenti relatati

Sejħa għall-evidenza tiddeskrivi l-problema li għandha tiġi indirizzata u l-objettivi li għandhom jintlaħqu, tispjega għaliex hi meħtieġa azzjoni tal-UE, tiddeskrivi l-għażliet ta’ politika u tiddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tal-istrateġija ta’ konsultazzjoni, inkluż jekk hix meħtieġa konsultazzjoni pubblika bi kwestjonarju.

Is-sejħa għall-evidenza tikkombina żewġ passi li qabel kienu sekwenzjali: il-pjan direzzjonali/il-valutazzjoni tal-impatt tal-bidu u l-kwestjonarju (fejn rilevanti).

Għid tiegħek dwar pjanijiet direzzjonali u valutazzjonijiet tal-impatt tal-bidu ppubblikati reċentement

Evaluating laws

Kif jiġi vvalutat l-impatt tagħhom

Meta l-impatti mistennija ta' liġi jew politika tal-UE x'aktarx li jkunu sinifikanti, il-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt qabel ma tagħmel il-proposta tagħha.

L-għan ta’ din il-valutazzjoni hu li tanalizza f’aktar dettall il-kwistjoni li għandha tiġi indirizzata, jekk għandhiex tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE u l-effetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali potenzjali tas-soluzzjonijiet differenti deskritti.

Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt jgħinu biex jinformaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Aktar dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt

Għid tiegħek dwar aspetti tal-valutazzjonijiet tal-impatt

Min jista’ jikkontribwixxi

Kull min hu interessat jew li jista’ jiġi affettwat minn liġi jew politika eżistenti jew proposta jista’ jaqsam il-fehmiet tiegħu, jibgħat kummenti jew dokumenti ta’ pożizzjoni jew iwieġeb għal konsultazzjonijiet pubbliċi. Dawn jinkludu: awtoritajiet pubbliċi nazzjonali, lokali u reġjonali, negozji, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u ċittadini individwali.

Kif tikkontribwixxi

Hemm diversi opportunitajiet biex tikkontribwixxi għat-tfassil tal-liġijiet tal-UE hi u tevolvi – mill-fażi tal-preparazzjoni sal-proposti għal-liġijiet ġodda u l-evalwazzjonijiet dwar kif il-liġijiet eżistenti tal-UE qed jiffunzjonaw.

Tista’ taqsam il-fehmiet u l-ideat tiegħek bl-24 lingwa tal-UE dwar l-inizjattivi tal-Kummissjoni fl-oqsma kollha ta’ politika fil-portal Semma’ Leħnek. Hu possibbli li wieħed jinkiteb għal notifiki dwar żviluppi ġodda hekk kif l-inizjattivi jieħdu forma, inkluż wara l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni.

Il-Kummissjoni tqis il-feedback fl-iżvilupp ulterjuri ta’ liġi jew politika, jew meta tivvaluta diversi liġijiet relatati jew ta' politiki f'qasam wieħed ta’ politika.

Ikkontribwixxi għat-tfassil tal-liġijiet fil-portal Semma’ Leħnek.

Forom ta’ konsultazzjoni oħrajn

Il-Kummissjoni tista’ tfittex ukoll l-għarfien espert f’qasam partikolari u timmira gruppi speċifiċi ta’ partijiet ikkonċernati permezz, pereżempju, ta':

 • konsultazzjonijiet immirati
 • laqgħat
 • sessjonijiet ta' ħidma
 • seminars
 • panels ta’ negozji żgħar
 • forums ta’ diskussjoni online

Kif il-kwalità tagħhom hi żgurata

Il-linji gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar u s-sett ta’ għodod li jakkumpanjahom jipprovdu standards għall-kwalità meta jippjanaw u jipproponu politiki u liġijiet.

Linji gwida u sett ta' għodda għal regolamentazzjoni aħjar

Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju indipendenti jiċċekkja l-kwalità tal-abbozzi tal-valutazzjonijiet tal-impatt, evalwazzjonijiet ewlenin u tal-kontrolli tal-idoneità kollha tal-Kummissjoni.

Fil-prinċipju, inizjattiva akkumpanjata minn valutazzjoni tal-impatt teħtieġ opinjoni pożittiva mill-bord li għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni.

Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju

Irċievi notifiki dwar pjanijiet direzzjonali u konsultazzjonijiet pubbliċi ġodda.