Skip to main content

Teisės aktų planavimas ir siūlymas

Europos Komisija atsakinga už naujų ES teisės aktų planavimą, rengimą ir siūlymą. Tai vadinama iniciatyvos teise. ES teisės aktais ginami Europos Sąjungos ir visų jos piliečių interesai. Piliečiai, įmonės, pilietinė visuomenė, valdžios institucijos ar kitos suinteresuotosios šalys, kuriems naujas teisės aktas gali turėti įtakos, gali dėl jo pareikšti savo nuomonę.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Kaip siūlomi ES teisės aktai ir politika?

Europos Komisija savo iniciatyva siūlo teisės aktus ir politikos priemones. Ji taip pat gali reaguoti į raginimus tai padaryti, kuriuos išreiškia:

 • Europos Vadovų Taryba (ES valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovai),
 • Europos Sąjungos Taryba (visų ES šalių vyriausybių ministrai),
 • Europos Parlamentas (tiesiogiai renkamas ES piliečių),
 • patys piliečiai, kuriems pavyko surengti Europos piliečių iniciatyvą.

Komisija teisės aktus ir politiką rengia skaidriai, remdamasi faktais ir atsižvelgdama į piliečių bei suinteresuotųjų šalių nuomonę. Tai vadinama geresniu reglamentavimu.

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Kaip jie planuojami?

Savo metinėje darbo programoje Komisija prisiima politinį įsipareigojimą per atitinkamus kalendorinius metus įgyvendinti tam tikrą skaičių prioritetų.

Komisijos darbo programa

Kaip nustatoma jų taikymo sritis?

Komisija paskelbia kvietimą teikti informaciją, kad būtų apibrėžti:

 • politiškai jautrus ir (arba) svarbus naujas teisės aktas ar politika,
 • galiojančio teisės akto arba politikos vertinimo apimtis,
 • susijusių esamų teisės aktų ir (arba) politikos priemonių rinkinio tinkamumo patikros apimtis.

Kvietime teikti informaciją aprašoma spręstina problema ir siektini tikslai, paaiškinama, kodėl reikia imtis ES lygmens veiksmų, nustatomos politikos galimybės ir aprašomi pagrindiniai konsultacijų strategijos elementai, taip pat nurodoma, ar reikia skelbti viešas konsultacijas ir klausimyną.

Kvietimas teikti informaciją sujungia du etapus, kurie anksčiau ėjo vienas po kito: veiksmų planą / įžanginį poveikio vertinimą ir klausimyną (jei aktualu).

Pateikite atsiliepimų apie neseniai paskelbtus planus ir įžanginius poveikio vertinimus

Evaluating laws

Kaip vertinamas jų poveikis?

Jeigu tikėtina, kad ES teisės akto ar politikos poveikis bus reikšmingas, Komisija, prieš teikdama atitinkamą siūlymą, atlieka poveikio vertinimą.

Šio vertinimo tikslas yra išsamiau išnagrinėti klausimą, ar reikėtų imtis veiksmų ES lygmeniu ir koks yra galimas ekonominis, socialinis ir ekologinis įvairių nurodytų sprendimų poveikis.

Poveikio vertinimo rezultatai padeda Komisijai priimti sprendimą.

Plačiau apie poveikio vertinimą

Pateikite atsiliepimų apie poveikio vertinimo aspektus

Kas gali prisidėti?

Visi, ką domina arba kam gali turėti įtakos galiojantis arba siūlomas teisės aktas arba politika, gali pareikšti savo nuomonę, siųsti pastabas ar pozicijos dokumentus arba dalyvauti viešose konsultacijose. Tai gali būti: nacionalinės, vietos ir regionų valdžios institucijos, įmonės, pilietinės visuomenės organizacijos, pavieniai piliečiai.

Kaip galima prisidėti?

Yra įvairių galimybių prisidėti prie ES teisėkūros proceso skirtingais etapais – pasirengimo, naujų teisės aktų pasiūlymų teikimo, vertinimo, kaip galiojantys ES teisės aktai veikia.

Portale „Išsakykite savo nuomonę“ galima visomis 24 ES kalbomis dalytis savo nuomone ir idėjomis apie Komisijos iniciatyvas visose politikos srityse. Galima užsisakyti naujienų pranešimus apie iniciatyvų rengimo eigą ir tolesnę teisės akto raidą, kai jis jau priimtas.

Komisija šiuos atsiliepimus atsižvelgia, kai toliau tobulina konkretų teisės aktą ar politiką arba vertina kelis susijusius kurios nors politikos srities teisės aktus ar politikos priemones.

Prisidėkite prie teisės aktų kūrimo portale „Išsakykite savo nuomonę“.

Kitos konsultacijų rūšys

Komisija taip pat gali prašyti ekspertų pagalbos tam tikroje srityje ir pakviesti konkrečias suinteresuotųjų šalių grupes dalyvauti:

 • tikslinėse konsultacijose,
 • susitikimuose,
 • praktiniuose užsiėmimuose,
 • seminaruose,
 • diskusijose su mažosiomis įmonėmis,
 • diskusijų forumuose internete.

Kaip užtikrinama jų kokybė?

Geresnio reglamentavimo gairėse ir susijusiame priemonių rinkinyje nustatyti politikos ir teisės aktų planavimo ir siūlymo kokybės standartai.

Geresnio reglamentavimo gairės ir priemonių rinkinys

Nepriklausoma Reglamentavimo patikros valdyba tikrina Komisijos parengtų poveikio vertinimų projektų, pagrindinių vertinimų ir tinkamumo patikros kokybę.

Iš esmės reikia, kad valdyba pareikštų teigiamą nuomonę apie iniciatyvą ir poveikio vertinimą ir Komisija ją priimtų.

Reglamentavimo patikros valdyba

Gaukite pranešimus apie naujus planus ir viešas konsultacijas.