Skip to main content

Jogszabálytervezés és új jogszabályjavaslatok

Az új uniós jogszabályok tervezése, kidolgozása és előterjesztése az Európai Bizottság feladata. A Bizottságnak ezt a jogkörét jogalkotási kezdeményezési jognak nevezzük. Az uniós jog az Unió egészének és valamennyi polgárának érdekeit védi. A jogalkotási folyamat során véleményt nyilváníthatnak a magánszemélyek, az üzleti vállalkozások, a civil társadalmi szervezetek, a hatóságok, és ezzel a joggal minden más érdekelt fél is élhet, akit érinthet egy adott jogszabály.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Hogyan születnek az uniós jogszabályok és szakpolitikák?

A Bizottság saját kezdeményezésére tesz javaslatot jogszabályokra és új szakpolitikai intézkedésekre, de felkérheti őt javaslatok kidolgozására:

 • az Európai Tanács (az uniós tagországok kormány-, illetve államfői),
 • az Európai Unió Tanácsa (az uniós tagországok miniszterei),
 • az Európai Parlament (melynek tagjait az uniós polgárok közvetlenül választják meg), illetve
 • sikeres európai polgári kezdeményezést követően maguk a polgárok is.

A Bizottság a jogszabályok és a szakpolitikai intézkedések kidolgozását átláthatóan, tényekre alapozva, a polgárok és az érdekelt felek véleményének figyelembevételével végzi. Ezt a folyamatot minőségi jogalkotásnak nevezzük.

Minőségi jogalkotás: célok és eszközök

Hogyan folyik a tervezés?

Éves munkaprogramjában a Bizottság politikai kötelezettséget vállal arra, hogy egy adott naptári évben elkészít bizonyos számú, elsőbbséget élvező javaslatot.

A Bizottság éves munkaprogramja

Hogyan dől el, hogy mire terjed majd ki a kezdeményezés?

A Bizottság véleményezési felhívás segítségével határozza meg a következők tárgyát:

 • politikailag érzékeny és/vagy fontos új jogszabály vagy szakpolitika,
 • már létező jogszabály vagy szakpolitika értékelése vagy
 • több, már létező, egymással összefüggő jogszabály és/vagy szakpolitika célravezetőségi vizsgálata.

A véleményezési felhívás részletezi a megoldandó problémát és az elérendő célokat, ismerteti, hogy miért van szükség uniós fellépésre, felvázolja a lehetséges szakpolitikai alternatívákat, és tájékoztat a konzultációs stratégia fő jellemzőiről, ezen belül, hogy szükség van-e kérdőív segítségével bonyolított nyilvános online konzultációra.

A véleményezési felhívás két lépést foglal magában, amelyek előzőleg egymást követték: az ütemterv/bevezető hatásvizsgálat és (adott esetben) a kérdőív.

Nyilvánítson véleményt a legutóbb közzétett ütemtervekkel / bevezető hatásvizsgálatokkal kapcsolatban!

Evaluating laws

Hogyan méri fel a Bizottság a jogszabályjavaslatok és a szakpolitikai intézkedések várható hatásait?

Ha egy uniós jogszabály vagy szakpolitikai fellépés várhatóan jelentős hatásokkal jár, a Bizottság a javaslat elkészítése előtt hatásvizsgálatot végez.

A vizsgálat során a Bizottság részletesen elemzi a megoldandó problémát, az uniós szintű fellépés szükségességét és a felvázolt különböző megoldások várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait.

A hatásvizsgálat eredményeit a Bizottság felhasználja a döntéshozatali folyamatban.

További információk a hatásvizsgálatokról

Nyilvánítson véleményt a hatásvizsgálatok különböző elemeivel kapcsolatban!

Ki kapcsolódhat be a jogszabálykészítés és a szakpolitika-formálás folyamatába?

Bárki, akit egy meglévő vagy javasolt jogszabály vagy szakpolitika érdekel vagy érint, megoszthatja véleményét észrevételek vagy állásfoglalások beküldésével, vagy nyilvános konzultációkon vehet részt. Érdekeltek lehetnek: nemzeti, helyi és regionális hatóságok, vállalkozások, civil társadalmi szervezetek és magánszemélyek.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

A Bizottság a jogalkotási eljárás számos pontján kikéri magánszemélyek, hatóságok, szervezetek és vállalkozások véleményét: az előkészítési szakasztól kezdve az új jogszabályjavaslatok megalkotásán át egészen a hatályos uniós jogszabályok értékeléséig bezárólag várja a véleményeket, észrevételeket.

A Bizottság kezdeményezéseivel kapcsolatos véleményét Ön az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiken megoszthatja az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon. A portálon fel lehet iratkozni értesítésekre, és így tájékoztatást lehet kapni az egyes kezdeményezésekkel kapcsolatos új fejleményekről, még a jogszabályok elfogadását követően is.

A Bizottság ezeket az észrevételeket figyelembe veszi az adott jogszabály vagy szakpolitikai fellépés továbbfejlesztésekor, illetve amikor több egymással összefüggő jogszabály vagy szakpolitikai fellépés kiértékelését végzi egy adott szakpolitikai területen.

Járuljon hozzá az uniós jogszabályok és szakpolitikák kialakításához az „Ossza meg velünk véleményét!” portálon.

A konzultáció egyéb formái

A Bizottságnak szüksége lehet szakavatottak véleményére egy adott területen. Ilyenkor az érintettek konkrét csoportjainak véleményét kéri ki például:

 • célzott konzultációk,
 • találkozók,
 • munkaértekezletek,
 • szemináriumok,
 • kisvállalkozói fórumok és
 • online vitafórumok keretében.

Hogyan biztosítja a Bizottság a jogszabályjavaslatok és a szakpolitikai intézkedések minőségét?

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokban és az azokat kísérő eszköztárban meg vannak határozva bizonyos minőségbiztosítási követelmények, amelyeknek a jogszabályok és a szakpolitikai intézkedések tervezése és kidolgozása során meg kell felelni.

Minőségi jogalkotás: iránymutatások és eszközök

A független Szabályozói Ellenőrzési Testület ellenőrzi minden bizottsági hatásvizsgálat-tervezet, nagyobb értékelés és célravezetőségi vizsgálat minőségét.

Alapvetően minden olyan kezdeményezés esetében, amelyhez hatásvizsgálat készül, a testület pozitív véleményére van szükség ahhoz, hogy a Bizottság a kezdeményezést elfogadja.

Szabályozói Ellenőrzési Testület

Kérjen értesítést az új ütemtervekről és a nyilvános konzultációkról.