Skip to main content

Tiesību aktu plānošana un ierosināšana

Eiropas Komisija ir atbildīga par jaunu ES tiesību aktu plānošanu, sagatavošanu un ierosināšanu. To sauc par “iniciatīvas tiesībām”. ES tiesību akti aizsargā visas Savienības un tās iedzīvotāju intereses. Iedzīvotāji, uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība, publiskā sektora iestādes un citas ieinteresētās personas var piedalīties likumdošanas procesā, paužot savu viedokli.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Kas rosina ES tiesību aktu un rīcībpolitiku izstrādi

Komisija tiesību aktus un rīcībpolitikas ierosina pēc savas iniciatīvas vai arī reaģējot uz aicinājumiem, ko iesniedz:

 • Eiropadome (visu ES dalībvalstu vai valdību vadītāji),
 • Eiropas Savienības Padome (visu ES dalībvalstu valdību ministri),
 • Eiropas Parlaments (ko tiešās vēlēšanās ievēl ES iedzīvotāji),
 • paši iedzīvotāji (sekmīgi īstenojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu).

Komisija tiesību aktus un rīcībpolitikas sagatavo pārskatāmi, pamatojoties uz faktiem un ņemot vērā iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokli. To sauc par labāku regulējumu.

Labāks regulējums — kāpēc un kā

Plānošana

Komisija savā gada darba programmā pauž politisku apņemšanos attiecīgā kalendārā gada laikā īstenot noteiktas prioritātes.

Komisijas darba programma

Tvēruma noteikšana

Komisija izmanto uzaicinājumus sniegt atsauksmes, lai noteiktu tvērumu attiecībā uz:

 • politiski sensitīvu un/vai svarīgu jaunu tiesību aktu vai rīcībpolitiku,
 • spēkā esoša tiesību akta vai rīcībpolitikas novērtējumu,
 • savstarpēji saistītu spēkā esošu tiesību aktu un rīcībpolitiku atbilstības pārbaudi.

Uzaicinājumos sniegt atsauksmes apraksta risināmo problēmu un sasniedzamos mērķus, skaidro, kāpēc ir nepieciešama ES rīcība, ieskicē iespējamos politikas risinājumus un apraksta galvenos apspriešanas stratēģijas elementus, tai skaitā to, vai ir vajadzīga sabiedriskā apspriešana ar anketu.

Uzaicinājums sniegt atsauksmes apvieno divus posmus, kuri iepriekš bija secīgi: ceļvedi/sākotnējo ietekmes novērtējumu un anketu (attiecīgā gadījumā).

Izsakiet savu viedokli par nesen publicētiem ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Evaluating laws

Ietekmes novērtējums

Ja ir paredzams, ka ES tiesību aktam vai rīcībpolitikai varētu būt nozīmīga ietekme, Komisija pirms to ierosināšanas veic ietekmes novērtējumu.

Novērtējuma mērķis ir sīkāk analizēt risināmo jautājumu, izvērtējot, vai ir nepieciešama rīcība ES līmenī un kāda būs dažādo piedāvāto risinājumu potenciālā ekonomiskā, sociālā un vidiskā ietekme.

Ietekmes novērtējuma rezultāti palīdz Komisijai sagatavot un pieņemt lēmumu.

Sīkāk par ietekmes novērtējumiem

Izsakiet viedokli par ietekmes novērtējumu aspektiem

Kas var piedalīties

Ikviens, kurš ir ieinteresēts vai kuru varētu ietekmēt spēkā esošs vai ierosināts tiesību akts vai rīcībpolitika, var paust savu viedokli, iesniedzot komentārus vai nostājas dokumentus vai piedaloties sabiedriskajā apspriešanā. Iesaistīties var, piemēram, publiskā sektora iestādes, vietējās un reģionālās pašvaldības, uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un atsevišķi iedzīvotāji.

Kā iesaistīties

Ir dažādas iespējas, kā iesaistīties ES tiesību aktu izstrādē — no jaunu tiesību aktu priekšlikumu sagatavošanas posma līdz spēkā esošo ES tiesību aktu novērtējumam.

Ja vēlaties paust savu nostāju vai dalīties ar idejām par Komisijas iniciatīvām, apmeklējiet portālu “Izsakiet viedokli”, kur varēsiet izteikties jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām. Varat abonēt paziņojumus, lai saņemtu informāciju par jaunām norisēm un sekotu līdzi kādas iniciatīvas izstrādes procesam pat pēc tiesību akta pieņemšanas.

Komisija izteiktos viedokļus ņem vērā, kad izstrādā tiesību aktus vai rīcībpolitiku vai izvērtē vairākus saistītus tiesību aktus vai rīcībpolitikas vienā darbības jomā.

Iesaistieties likumdošanas procesā portālā “Izsakiet viedokli”!

Citi apspriešanas veidi

Komisija var arī vērsties pie konkrētas jomas lietpratējiem vai ieinteresēto personu grupām, piemēram:

 • mērķorientētās apspriešanās,
 • sanāksmēs,
 • darbsemināros,
 • semināros,
 • mazo uzņēmumu paneļdiskusijās,
 • tiešsaistes diskusiju forumos.

Kvalitātes nodrošināšana

Labāka regulējuma pamatnostādnes un tām pievienotais instrumentu kopums nosaka kvalitātes standartus, kas jāievēro, plānojot un ierosinot tiesību aktus un rīcībpolitiku.

Labāka regulējuma pamatnostādnes un instrumentu kopums

Neatkarīgā Regulējuma kontroles padome pārbauda visu Komisijas sagatavoto ietekmes novērtējumu projektu, svarīgāko novērtējumu un atbilstības pārbaužu kvalitāti.

Faktiski par iniciatīvu, kurai pievienots ietekmes novērtējums, ir jāsaņem pozitīvs atzinums no šīs padomes, lai Komisija to varētu pieņemt.

Regulējuma kontroles padome

Saņemt paziņojumus par jauniem ceļvežiem un sabiedriskām apspriešanām.