Skip to main content

Vztahy s vnitrostátními parlamenty

Vnitrostátní parlamenty hrají prostřednictvím mechanismu pro kontrolu subsidiarity a politického dialogu s Komisí významnou úlohu při fungování EU. 

Spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními parlamenty

Smlouva o Evropské unii významným způsobem posiluje úlohu vnitrostátních parlamentů vrozhodovacím procesu EU.

Existují dva hlavní způsoby, jakými vnitrostátní parlamenty a Komise spolupracují:

  • mechanismus pro kontrolu subsidiarity, který vnitrostátním parlamentům umožňuje posoudit, zda jsou nové legislativní návrhy vsouladu s tzv. zásadou subsidiarity
  • politický dialog, který zahrnuje výměnu informací a stanovisek ohledně politických otázek, legislativních a nelegislativních iniciativ

Dokumenty zasílané vnitrostátním parlamentům

Komise systematicky zasílá vnitrostátním parlamentům určité typy dokumentů. Patří mezi ně legislativní návrhy, tzv. zelené a bílé knihy, sdělení, roční legislativní program a další plánovací či politické dokumenty.

Jestliže se legislativní návrh týká takové oblasti politiky, která spadá do tzv. sdílené pravomoci, zašle ho Komise vnitrostátním parlamentům, aby posoudily, zda má být opatření přijato na úrovni EU (zásada subsidiarity). Říká se tomu mechanismu pro kontrolu subsidiarity.

Subsidiarity control mechanism

Kromě výše zmíněných dokumentů zasílá Komise vnitrostátním parlamentům i další dokumenty, zejména ty určené Radě. Komise také vnitrostátní parlamenty upozorňuje na zahájení veřejné konzultace.

Politický dialog

Vnitrostátní parlamenty mohou vydávat stanoviska týkající se dokumentů Komise nebo politických oblastí, v nichž má Komise pravomoc jednat. Komise se na ně snaží odpovědět do 3 měsíců.

V rámci politického dialogu Komise také odpovídá na odůvodněná stanoviska, jež obdrží jako součást mechanismu pro kontrolu subsidiarity a u kterých nebyly splněny limity pro zahájení postupu udělení tzv. žluté či oranžové karty.

Stanoviska vnitrostátních parlamentů i odpovědi Komise jsou zveřejňovány na internetu.

Stanoviska vnitrostátních parlamentů a odpovědi Komise

Politický dialog se rovněž vede těmito způsoby:

  • oficiální návštěvy a schůzky na politické i správní úrovni – většina vnitrostátních parlamentů se se zástupci Komise setkává pravidelně
  • účast zástupců Komise na meziparlamentárních setkáních a konferencích
  • účast představitelů Komise na zasedáních výborů vnitrostátních parlamentů a na poradách s jejich zástupci (na žádost) 

Výroční zprávy o vztazích s vnitrostátními parlamenty

Documents

7 ČERVEN 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Stáhnout

7 ČERVEN 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Stáhnout