Skip to main content

Relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali

Il-parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti fil-funzjonament tal-UE permezz tal-mekkaniżmu ta’ kontroll tas-sussidjarjetà u d-djalogu politiku mal-Kummissjoni 

Kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali

It-trattat dwar l-Unjoni Ewropea iżid b'mod sinifikanti r-rwol tal-parlamenti nazzjonali fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE.

Hemm 2 metodi ewlenin li permezz tagħhom il-parlamenti nazzjonali u l-Kummissjoni jikkooperaw:

  • il-mekkaniżmu ta’ kontroll tas-sussidjarjetà jippermetti lill-parlamenti nazzjonali jevalwaw jekk il-proposti leġiżlattivi l-ġodda josservawx il-prinċipju tas-sussidjarjetà
  • id-djalogu politiku, li huwa l-iskambju ta’ informazzjoni u opinjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ politika, inizjattivi leġislattivi u mhux leġislattivi

Dokumenti mibgħuta lill-parlamenti nazzjonali

Il-Kummissjoni sistematikament tibgħat ċerti dokumenti lill-parlamenti nazzjonali. Dawn jinkludu proposti leġiżlattivi, green papers, white papers, komunikazzjonijiet, il-programm leġiżlattiv annwali u ppjanar ieħor jew dokumenti ta’ politika.

Meta proposti leġislattivi li jikkonċernaw qasam tal-politika li jaqa’ taħt kompetenza kondiviża, il-Kummissjoni tibgħat proposta lill-parlamenti nazzjonali biex tippermettilhom jivverifikaw jekk għandhiex tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE (il-prinċipju tas-sussidjarjetà). Dan il-proċess jissejjaħ il-mekkaniżmu ta’ kontroll tas-sussidjarjetà.

Subsidiarity control mechanism

Apparti d-dokumenti msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tibgħat ukoll lill-parlamenti nazzjonali dokumenti addizzjonali, b’mod partikulari dokumenti indirizzati lill-Kunsill. Il-parlamenti nazzjonali jiġu wkoll avżati meta l-Kummissjoni tniedi konsulazzjonijiet pubbliċi.

Djalogu politiku

Il-parlamenti nazzjonali jistgħu joħorġu opinjonijiet dwar dokumenti tal-Kummissjoni jew dwar oqsma ta’ politika fejn il-Kummissjoni għandha s-setgħa li taġixxi. Il-Kummissjoni għandha l-għan li twieġeb dawn l-opinjonijiet fi żmien 3 xhur.

Il-Kummissjoni twieġeb ukoll fil-qafas tad-djalogu politiku għal opinjonijiet motivati li l-Kummissjoni tkun irċeviet taħt il-mekkaniżmu ta’ kontroll tas-sussidjarjetà fejn il-limiti massimi li jiskattaw il-proċeduri ta' karta “safra” jew karta “oranġjo” ma ntlaħqux.

Kemm l-opinjonijiet tal-parlamenti nazzjonali u t-tweġibiet tal-Kummissjoni huma ppubblikati f'dan is-sit web.

Opinjonijiet tal-parlamenti nazzjonali u risposti tal-Kummissjoni

Id-djalogu politiku jitwettaq ukoll permezz ta’:

  • Żjajjar u laqgħat fuq livell politiku u amministrattiv. Il-parti l-kbira tal-Parlamenti nazzjonali jkollhom laqgħat ma’ membri tal-Kummissjoni fuq bażi regolari
  • Parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fil-laqgħat u l-konferenzi interparlametari
  • Parteċipazzjoni ta' uffiċjali tal-Kummissjoni f’laqgħat ma’ kumitati u rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali, fuq talba 

Rapporti annwali dwar ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali bħala Link

Documents

7 ĠUNJU 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Iddawnlowdja

7 ĠUNJU 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Iddawnlowdja