Skip to main content

Betrekkingen met nationale parlementen

De nationale parlementen spelen een belangrijke rol in de EU via de subsidiariteitscontrole en de politieke dialoog met de Commissie. 

Samenwerking tussen Commissie en nationale parlementen

Het Verdrag betreffende de Europese Unie geeft een veel grotere rol aan de nationale parlementen in de Europese besluitvorming.

Op twee manieren werken de nationale parlementen en de Europese Commissie intensief samen:

  • bij de subsidiariteitscontrole kunnen nationale parlementen nagaan of nieuwe wetsvoorstellen stroken met het subsidiariteitsbeginsel
  • bij de politieke dialoog wisselen parlementen en Commissie informatie en standpunten uit over beleidskwesties, wetsvoorstellen en andere initiatieven

Nationale parlementen ontvangen documenten

De Commissie stuurt bepaalde documenten systematisch naar de nationale parlementen. Het gaat onder andere om wetgevingsvoorstellen, groenboeken en witboeken, mededelingen, het jaarlijkse wetgevingsprogramma en andere plannen of beleidsdocumenten.

Voorstellen op beleidsterreinen die een gedeelde bevoegdheid zijn, stuurt de Commissie naar de nationale parlementen zodat zij kunnen nagaan of er daadwerkelijk maatregelen op EU-niveau nodig zijn (subsidiariteitsbeginsel). Dit wordt "subsidiariteitscontrole" genoemd.

Subsidiarity control mechanism

Daarnaast stuurt de Commissie nog meer documenten naar de nationale parlementen, met name documenten die aan de Raad gericht zijn. Nationale parlementen worden bovendien gewaarschuwd als de Commissie een openbare raadpleging begint.

Politieke dialoog

De nationale parlementen kunnen advies uitbrengen over documenten van de Commissie of beleidsterreinen waarvoor de Commissie bevoegd is. De Commissie probeert zulke adviezen binnen drie maanden te beantwoorden.

De Commissie antwoordt binnen de politieke dialoog ook op adviezen in het kader van de subsidiariteitscontrole (als zij geen speciale procedure start wegens een "gele kaart" of "oranje kaart").

Zowel de adviezen van de nationale parlementen als de antwoorden van de Commissie worden online gepubliceerd.

Adviezen van nationale parlementen en antwoorden van de Commissie

De politieke dialoog omvat ook:

  • wederzijdse bezoeken en vergaderingen van politici en ambtenaren; de meeste nationale parlementen vergaderen regelmatig met leden van de Commissie
  • commissarissen nemen deel aan interparlementaire vergaderingen en conferenties
  • op verzoek gaan ambtenaren van de Commissie naar vergaderingen van nationale parlementscommissies 

Jaarverslagen over betrekkingen met nationale parlementen

Documents

7 JUNI 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Downloaden

7 JUNI 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Downloaden