Skip to main content
Logotip Europske komisije

Odnosi s nacionalnim parlamentima

Nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu u funkcioniranju EU-a putem mehanizma kontrole poštovanja načela supsidijarnosti i političkog dijaloga s Komisijom. 

Suradnja Komisije s nacionalnim parlamentima

Zahvaljujući Ugovoru o Europskoj uniji uloga nacionalnih parlamenata u donošenju odluka u EU-u znatno se povećala.

Dva su glavna načina na koje nacionalni parlamenti surađuju s Komisijom:

  • mehanizam kontrole poštovanja načela supsidijarnosti, kojim nacionalni parlamenti mogu procijeniti jesu li novi zakonodavni prijedlozi u skladu s načelom supsidijarnosti
  • politički dijalog, odnosno razmjena informacija i mišljenja o političkim pitanjima te zakonodavnim i nezakonodavnim inicijativama.

Slanje dokumenata nacionalnim parlamentima

Komisija određene dokumente sustavno šalje nacionalnim parlamentima. Među njima su zakonodavni prijedlozi, zelene i bijele knjige, komunikacije, godišnji zakonodavni program te drugi planski ili politički dokumenti.

Kada se zakonodavni prijedlozi odnose na političko područje koje je u zajedničkoj nadležnosti, Komisija ih šalje nacionalnim parlamentima kako bi provjerili treba li djelovati na razini EU-a (načelo supsidijarnosti). Taj se postupak naziva mehanizmom kontrole poštovanja načela supsidijarnosti.

Subsidiarity control mechanism

Osim prethodno navedenih, Komisija nacionalnim parlamentima šalje i druge dokumente, posebno one koji su upućeni Vijeću. Nacionalni parlamenti obavješćuju se i kad Komisija pokrene javna savjetovanja.

Politički dijalog

Nacionali parlamenti mogu dati mišljenja o dokumentima Komisije ili područjima politike u kojima Komisija ima ovlasti. Komisija nastoji odgovoriti na takva mišljenja u roku od tri mjeseca.

Komisija i unutar političkog dijaloga odgovara na obrazložena mišljenja primljena u okviru mehanizma kontrole poštovanja načela supsidijarnosti ako pragovi za pokretanje postupaka „žutog” ili „narančastog” kartona nisu dosegnuti.

Mišljenja nacionalnih parlamenata i odgovori Komisije objavljuju se na internetu.

Mišljenja nacionalnih parlamenata i odgovori Komisije

Politički dijalog vodi se i u okviru:

  • posjeta i sastanaka na političkoj i administrativnoj razini; većina nacionalnih parlamenata održava redovite sastanke s članovima Komisije
  • sudjelovanja Komisije na međuparlamentarnim sastancima i konferencijama
  • sudjelovanja dužnosnika Komisije na sastancima s odborima i predstavnicima nacionalnih parlamenata, na zahtjev. 

Godišnja izvješća o odnosima s nacionalnim parlamentima

Documents

7 LIPANJ 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Preuzimanje

7 LIPANJ 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Preuzimanje