Skip to main content

Suhted liikmesriikide parlamentidega

Liikmesriikide parlamentidel on ELi toimimises oluline tähtsus subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimise mehhanismi ja komisjoniga peetava poliitilise dialoogi kaudu. 

Koostöö Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide parlamentide vahel

Euroopa Liidu leping suurendab oluliselt liikmesriikide parlamentide rolli ELi otsustusprotsessis.

Liikmesriikide parlamendid ja komisjon kasutavad koostööks kahte meetodit:

  • subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimine: liikmesriikide parlamentide võimalus hinnata, kas uued seadusandlikud ettepanekud vastavad subsidiaarsuse põhimõttele;
  • poliitiline dialoog: teabevahetus ja seisukohtade esitamine uute poliitiliste küsimuste ning seadusandlike ja muude algatuste kohta.

Dokumentide saatmine liikmesriikide parlamentidele

Komisjon saadab liikmesriikide parlamentidele korrapäraselt teatavaid dokumente. Need on seadusandlikud ettepanekud, rohelised ja valged raamatud, teatised, iga-aastane õigusloomekava ning muud kavandamis- või poliitikadokumendid.

Komisjon saadab liikmesriikide parlamentidele seadusandlikud ettepanekud, mis kuuluvad jagatud pädevusse, et nad saaksid kontrollida, kas on vaja meetmeid võtta ELi tasandil (subsidiaarsuse põhimõte). Seda nimetatakse subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimise mehhanismiks.

Subsidiarity control mechanism

Lisaks eespool nimetatud dokumentidele saadab komisjon parlamentidele ka muid dokumente, eelkõige neid, mis on adresseeritud Euroopa Liidu Nõukogule. Samuti teatatakse liikmesriikide parlamentidele komisjoni algatatud avalikest konsultatsioonidest.

Poliitiline dialoog

Liikmesriikide parlamendid saavad arvamust avaldada komisjoni dokumentide ja nende poliitikavaldkondade kohta, mis kuuluvad komisjoni pädevusse. Komisjon peaks sellistele arvamustele vastama kolme kuu jooksul.

Komisjon vastab poliitilise dialoogi käigus ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimise raames saadud põhjendatud arvamustele, kui „kollase“ või „oranži“ kaardi menetluse algatamise piirmäärad ei ole täidetud.

Nii liikmesriikide parlamentide arvamused kui ka komisjoni vastused avaldatakse internetis.

Liikmesriikide parlamentide arvamused ja Euroopa Komisjoni vastused

Poliitilise dialoogi juurde kuuluvad:

  • nii poliitilised kui ka halduskülastused ja -kohtumised. Enamik liikmesriikide parlamente kohtub komisjoni liikmetega korrapäraselt;
  • komisjoni osalemine parlamentidevahelistel kohtumistel ja konverentsidel;
  • komisjoni ametnike osalemine koosolekutel liikmesriikide parlamentide komisjonide ja esindajatega, kui seda on taotletud. 

Aastaaruanded suhete kohta liikmesriikide parlamentidega

Documents

7 JUUNI 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Laadige alla

7 JUUNI 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Laadige alla