Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Връзки с националните парламенти

Националните парламенти играят значителна роля във функционирането на ЕС чрез механизма за контрол на субсидиарността и политическия диалог с Комисията 

Сътрудничеството между Комисията и националните парламенти

С Договора за Европейския съюз значително се засилва ролята на националните парламенти в процеса на вземане на решения на равнище ЕС.

Има 2 основни начина, по които националните парламенти и Комисията си сътрудничат:

  • механизмът за контрол на субсидиарността дава възможност на националните парламенти да оценяват дали новите законодателни предложения са в съответствие с принципа на субсидиарност
  • политическият диалог – обмен на информация и становища по въпроси на политиката и по законодателни и незаконодателни инициативи.

Документи, изпращани на националните парламенти

Комисията систематично изпраща определени документи до националните парламенти. Сред тях са законодателните предложения, зелените и белите книги, съобщенията, годишната законодателна програма и други документи, свързани с планирането или политиката.

Когато законодателните предложения се отнасят до област на политиката, която попада в обхвата на споделената компетентност, Комисията изпраща предложенията до националните парламенти, за да могат да проверят дали действително трябва да се предприемат действия на равнище ЕС (принцип на субсидиарност). Този процес се нарича механизъм за контрол на субсидиарността.

Subsidiarity control mechanism

Освен горепосочените документи Комисията изпраща и други документи до националните парламенти, по-специално документите, адресирани до Съвета. Националните парламенти също така се уведомяват, когато Комисията започва обществени консултации.

Политически диалог

Националните парламенти могат да изготвят становища за документи на Комисията или области на политиката, в които Комисията има правомощия да действа. Комисията се стреми да отговаря на тези становища в срок от 3 месеца.

В рамките на политическия диалог Комисията отговаря и на мотивираните становища, получени по линия на механизма за контрол на субсидиарността, когато не са достигнати праговете за задействане на процедурите „жълт картон“ или „оранжев картон“.

Становищата на националните парламенти и отговорите на Комисията се публикуват в интернет.

Становища на националните парламенти и отговори на Комисията

Политическият диалог се провежда и чрез:

  • посещения и срещи на политическо и административно равнище. Повечето национални парламенти редовно провеждат срещи с членове на Комисията;
  • участие на Комисията в междупарламентарни срещи и конференции;
  • участие на служители на Комисията в срещи с комисии към национални парламенти или с представители на парламенти, когато има искане за това. 

Годишни доклади за връзките с националните парламенти

Documents

7 ЮНИ 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Изтегляне

7 ЮНИ 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Изтегляне