Skip to main content

Vzťahy s národnými parlamentmi

Národné parlamenty zohrávajú významnú úlohu vo fungovaní EÚ prostredníctvom mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity a politického dialógu s Komisiou. 

Spolupráca medzi Komisiou a národnými parlamentmi

Zmluva o Európskej únii významne posilňuje úlohu národných parlamentov v procese tvorby právnych predpisov EÚ.

Existujú 2 hlavné spôsoby spolupráce národných parlamentov a Komisie:

  • mechanizmus kontroly uplatňovania zásady subsidiarity, ktorý umožňuje národným parlamentom posudzovať, či sú nové legislatívne návrhy v súlade so zásadou subsidiarity,
  • politický dialóg, ktorý predstavuje výmenu informácií a stanovísk k politickým otázkam a legislatívnym a nelegislatívnym iniciatívam.

Dokumenty zasielané národným parlamentom

Komisia systematicky zasiela určité dokumenty národným parlamentom. Patria medzi nich legislatívne návrhy, zelené a biele knihy, oznámenia, ročný legislatívny program a iné plánovacie alebo politické dokumenty.

Ak sa legislatívne návrhy týkajú oblasti politiky, ktorá spadá do spoločnej právomoci, Komisia zašle návrhy národným parlamentom, aby mohli skontrolovať, či je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ (zásada subsidiarity). Ide o tzv. mechanizmus kontroly uplatňovania zásady subsidiarity.

Subsidiarity control mechanism

Okrem vyššie uvedených dokumentov Komisia takisto posiela národným parlamentom dodatočné dokumenty, najmä dokumenty určené Rade. Komisia oboznamuje národné parlamenty aj so začatím verejných konzultácií.

Politický dialóg

Národné parlamenty môžu vydať stanoviská týkajúce sa dokumentov Komisie alebo oblastí politiky, v ktorých má Komisia právomoc konať. Komisia sa snaží reagovať na takéto stanoviská do 3 mesiacov.

V rámci politického dialógu Komisia takisto odpovedá na odôvodnené stanoviská prijaté v rámci mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity, pri ktorých neboli splnené podmienky na začatie postupov žltej alebo oranžovej karty.

Stanoviská národných parlamentov a odpovede Komisie sa uverejňujú na internete.

Stanoviská národných parlamentov a odpovede Komisie

Politický dialóg sa vykonáva aj prostredníctvom:

  • návštev a stretnutí na politickej, ako aj administratívnej úrovni. Poslanci väčšiny národných parlamentov sa pravidelne stretávajú s členmi Komisie.
  • Účasť Komisie na medziparlamentných stretnutiach a konferenciách
  • Účasť úradníkov Komisie na stretnutiach so zástupcami parlamentných výborov a národných parlamentov (na vyžiadanie) 

odkaz na Výročné správy o vzťahoch s národnými parlamentmi

Documents

7 JÚN 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Stiahnuť

7 JÚN 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Stiahnuť