Skip to main content

Odnosi z nacionalnimi parlamenti

Nacionalni parlamenti imajo pomembno vlogo pri delovanju EU prek mehanizma za preverjanje subsidiarnosti in političnega dialoga s Komisijo.  

Sodelovanje med Komisijo in nacionalnimi parlamenti

Pogodba o Evropski uniji je znatno povečala vlogo nacionalnih parlamentov pri odločanju v institucijah EU.

Nacionalni parlamenti in Komisija sodelujejo na 2 glavna načina:

  • prek mehanizma za preverjanje subsidiarnosti nacionalni parlamenti preverijo, ali so novi zakonodajni predlogi skladni z načelom subsidiarnosti
  • prek političnega dialoga izmenjujejo informacije in mnenja o vprašanjih politike ter zakonodajnih in nezakonodajnih pobudah

Dokumenti, poslani nacionalnim parlamentom

Komisija nekatere dokumente sistematično pošilja nacionalnim parlamentom. Med temi so zakonodajni predlogi, zelene in bele knjige, sporočila, letni zakonodajni program ter drugi dokumenti v zvezi z načrtovanjem in pripravo politik.

Kadar zakonodajni predlogi zadevajo področje politike, ki sodi v deljeno pristojnost, Komisija pošlje predloge nacionalnim parlamentom, da presodijo, ali morajo biti ukrepi sprejeti na ravni EU (načelo subsidiarnosti). To je mehanizem za preverjanje subsidiarnosti.

Subsidiarity control mechanism

Razen zgoraj omenjenih dokumentov Komisija pošlje nacionalnim parlamentom tudi dodatne dokumente, zlasti dokumente, naslovljene na Svet. Nacionalne parlamente tudi obvesti o začetku javnih posvetovanj.

Politični dialog

Nacionalni parlamenti lahko izdajo mnenja o dokumentih Komisije ali področjih politike, kjer je Komisija pristojna za ukrepanje. Komisija nanje odgovori v 3 mesecih.

Komisija odgovori v okviru političnega dialoga tudi na obrazložena mnenja, ki jih prejme v okviru mehanizma za preverjanje subsidiarnosti, kadar pragi za začetek postopka „rumenega“ in „oranžnega“ kartona niso bili doseženi.

Mnenja nacionalnih parlamentov in odgovori Komisije so objavljeni na spletu.

Mnenja nacionalnih parlamentov in odgovori Komisije

Politični dialog poteka tudi prek:

  • obiskov in sestankov na politični in upravni ravni. Večina nacionalnih parlamentov sodeluje na rednih sestankih s člani Komisije.
  • Komisija sodeluje na medparlamentarnih srečanjih in konferencah.
  • Na zahtevo uradniki Komisije sodelujejo na sestankih z nacionalnimi parlamentarnimi odbori in predstavniki parlamentov.  

Letna poročila o odnosih z nacionalnimi parlamenti

Documents

7 JUNIJ 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Prenesi

7 JUNIJ 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Prenesi