Prejsť na hlavný obsah

Výročné správy o uplatňovaní charty

Výročné správy o uplatňovaní Charty základných práv EÚ

Cieľ správ

Európska komisia uverejňuje od roku 2010 výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ.

Výročná správa monitoruje pokrok v oblastiach, v ktorých má EÚ právomoc konať, a uvádza príklady, ako sa charta zohľadnila v konkrétnych prípadoch, najmä pri navrhovaní nových právnych predpisov EÚ.

Od roku 2021 sa v nadväznosti na stratégiu posilnenia uplatňovania charty v EÚ správa o charte zameria každý rok na inú tematickú oblasť strategického významu, ktorá sa riadi právom EÚ. 

Výročná správa poskytuje príležitosť na každoročnú výmenu názorov s Európskym parlamentom a Radou EÚ.

Správa za rok 2021

Správa o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ za rok 2021 vychádza z nového tematického prístupu, ktorý minulý rok oznámila Európska komisia v rámci stratégie na posilnenie uplatňovania Charty základných práv v EÚ. Správa za rok 2021 sa zameriava na najlepšie postupy členských štátov a na výzvy, ktorým čelia pri ochrane základných práv v digitálnom veku.

Päť hlavných oblastí politiky uvedených v správe

Riešenie výziev súvisiacich s moderovaním online obsahu

Šírenie nezákonného obsahu na internete je pre demokratickú diskusiu a viaceré základné práva skutočným problémom. V decembri 2020 navrhla Komisia regulačné opatrenia na riešenie problému nezákonného obsahu so súčasným zachovaním ochrany základných práv prostredníctvom aktu o digitálnych službách. Komisia okrem toho podporuje dobrovoľné opatrenia prostredníctvom kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. Komisia 9. decembra navrhla aj iniciatívu zameranú na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti.

Ochrana základných práv v prípadoch, keď sa používa umelá inteligencia

Rastúce využívanie systémov umelej inteligencie môže priniesť veľké výhody, ale niektoré aplikácie sú zložité a neprehľadné, čo môže byť problémom pri dodržiavaní alebo presadzovaní základných práv. Mnohé členské štáty vypracovali v tejto oblasti vnútroštátne stratégie s cieľom zabezpečiť transparentnosť, vysledovateľnosť a spoľahlivosť a nájsť účinné spôsoby dodržiavania základných práv. V apríli 2021 navrhla Komisia legislatívny akt s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy umelej inteligencie, ktoré predstavujú vysoké riziko pre základné práva, náležite testovali a dokumentovali.

Riešenie problému digitálnej priepasti

Pandémia COVID-19 sťažila osobám, ktoré nemajú potrebné znalosti či vybavenie, prístup k verejným službám ponúkaným online. V správe sa uvádza, ako členské štáty a EÚ pracujú na rôznych prístupoch, ktorými chcú zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Kľúčovou zásadou pri riešení problému digitálnej priepasti zostáva aj naďalej solidarita.

Ochrana ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem

Práca prostredníctvom platforiem vytvorila pre ľudí, podniky i spotrebiteľov nové hospodárske príležitosti. Prináša však aj nové výzvy pre existujúce práva a povinnosti súvisiace s pracovným právom a sociálnou ochranou. Komisia 8. decembra prijala legislatívnu iniciatívu na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, pričom súčasne podporila udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Únii.

Monitorovanie digitálneho sledovania

Sledovanie môže byť legitímne, napríklad pre zaistenie bezpečnosti či boj proti trestnej činnosti, ale nie všetky postupy sú odôvodnené. V tejto súvislosti sú ochrana údajov a súkromia nielen kľúčovými základnými právami, ale aj právami zvyšujúcimi ochranu iných základných práv, ktoré môžu byť ovplyvnené sledovaním.

Správa o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ v roku 2021

Predchádzajúce správy:

V roku 2020 nebola vypracovaná správa o uplatňovaní Charty v roku 2019, pretože Komisia prijala stratégiu na posilnenie uplatňovania Charty základných práv v EÚ.

2023 Report

Read the 2023 report

Effective legal protection and access to justice constitute an area of strategic relevance addressed in the 2023 Annual report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights, in line with the thematic approach announced by the European Commission in the 2020 Strategy to strengthen the application of the Charter of Fundamental Rights in the EU. The 2023 Charter report provides a fundamental rights perspective on access to justice for all through judicial and non-judicial remedies, by giving an overview of the relevant EU legislation and of the recent developments (2020-2023).

  Four areas of the report

  EU law on effective legal protection and access to justice

  To enable everyone to seek and obtain a just resolution of legal problems through legal and justice services, the EU has developed a comprehensive legal framework, which contains remedies for breaches of the related EU law. This is supplemented by several EU instruments establishing minimum standards on effective legal protection and access to justice. The scope of relevant EU policies ranges from digitalisation efforts to protecting victims of crime or discrimination, strengthening consumers’ rights, safeguarding the rights of suspects or accused persons in criminal proceedings, to fields such as environmental protection, online content regulation and data protection.

  Measures taken by Member States to provide for effective legal protection

  EU law can benefit people’s daily lives in a range of situations by strengthening their effective legal protection and access to justice in conjunction with national rules. The report provides a snapshot of the achievements and challenges Member States have encountered in providing sufficient remedies to ensure effective legal protection in the fields covered by EU law, as they are required to do under Article 19(1)TEU.  

  Provision of effective legal protection through courts 

  Acknowledging that judgments can make a significant contribution to the interpretation of EU and national law on effective legal protection and access to justice, the report gives an overview of relevant cases of the CJEU and national courts.

  EU funding for effective legal protection

  The active engagement of the Commission in ensuring the availability of effective legal protection also translates into support through funding aimed at building the capacity of judicial professionals, civil society organisations and other stakeholders to promote and protect EU values and apply the Charter in their daily work. 

  Read the 2023 report in all EU languages

  Targeted consultations

  The report relies on the Commission's and the FRA's qualitative assessment of the feedback from consultations, and of other sources. Input was provided by Member States, Charter Focal Points, international organisations, the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) and the European Network of Equality Bodies (Equinet) and their members. It is also based on the results of an online consultation of CSOs run through the Fundamental Rights Agency Civil Society Platform, as well as contributions for other Commission reports, such as the Rule of Law reports and the Justice Scoreboard.

  2023 Report – FRA summary of civil society consultation on access to justice 

  2023 Report – input from Member States