Skip to main content

Výročné správy o uplatňovaní charty

Výročné správy o uplatňovaní Charty základných práv EÚ

Cieľ správ

Európska komisia uverejňuje od roku 2010 výročnú správu o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ.

Výročná správa monitoruje pokrok v oblastiach, v ktorých má EÚ právomoc konať, a uvádza príklady, ako sa charta zohľadnila v konkrétnych prípadoch, najmä pri navrhovaní nových právnych predpisov EÚ.

Od roku 2021 sa v nadväznosti na stratégiu posilnenia uplatňovania charty v EÚ správa o charte zameria každý rok na inú tematickú oblasť strategického významu, ktorá sa riadi právom EÚ. 

Výročná správa poskytuje príležitosť na každoročnú výmenu názorov s Európskym parlamentom a Radou EÚ.

Správa za rok 2021

Správa o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ za rok 2021 vychádza z nového tematického prístupu, ktorý minulý rok oznámila Európska komisia v rámci stratégie na posilnenie uplatňovania Charty základných práv v EÚ. Správa za rok 2021 sa zameriava na najlepšie postupy členských štátov a na výzvy, ktorým čelia pri ochrane základných práv v digitálnom veku.

Päť hlavných oblastí politiky uvedených v správe

Riešenie výziev súvisiacich s moderovaním online obsahu

Šírenie nezákonného obsahu na internete je pre demokratickú diskusiu a viaceré základné práva skutočným problémom. V decembri 2020 navrhla Komisia regulačné opatrenia na riešenie problému nezákonného obsahu so súčasným zachovaním ochrany základných práv prostredníctvom aktu o digitálnych službách. Komisia okrem toho podporuje dobrovoľné opatrenia prostredníctvom kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. Komisia 9. decembra navrhla aj iniciatívu zameranú na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti.

Ochrana základných práv v prípadoch, keď sa používa umelá inteligencia

Rastúce využívanie systémov umelej inteligencie môže priniesť veľké výhody, ale niektoré aplikácie sú zložité a neprehľadné, čo môže byť problémom pri dodržiavaní alebo presadzovaní základných práv. Mnohé členské štáty vypracovali v tejto oblasti vnútroštátne stratégie s cieľom zabezpečiť transparentnosť, vysledovateľnosť a spoľahlivosť a nájsť účinné spôsoby dodržiavania základných práv. V apríli 2021 navrhla Komisia legislatívny akt s cieľom zabezpečiť, aby sa systémy umelej inteligencie, ktoré predstavujú vysoké riziko pre základné práva, náležite testovali a dokumentovali.

Riešenie problému digitálnej priepasti

Pandémia COVID-19 sťažila osobám, ktoré nemajú potrebné znalosti či vybavenie, prístup k verejným službám ponúkaným online. V správe sa uvádza, ako členské štáty a EÚ pracujú na rôznych prístupoch, ktorými chcú zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Kľúčovou zásadou pri riešení problému digitálnej priepasti zostáva aj naďalej solidarita.

Ochrana ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem

Práca prostredníctvom platforiem vytvorila pre ľudí, podniky i spotrebiteľov nové hospodárske príležitosti. Prináša však aj nové výzvy pre existujúce práva a povinnosti súvisiace s pracovným právom a sociálnou ochranou. Komisia 8. decembra prijala legislatívnu iniciatívu na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, pričom súčasne podporila udržateľný rast digitálnych pracovných platforiem v Únii.

Monitorovanie digitálneho sledovania

Sledovanie môže byť legitímne, napríklad pre zaistenie bezpečnosti či boj proti trestnej činnosti, ale nie všetky postupy sú odôvodnené. V tejto súvislosti sú ochrana údajov a súkromia nielen kľúčovými základnými právami, ale aj právami zvyšujúcimi ochranu iných základných práv, ktoré môžu byť ovplyvnené sledovaním.

Správa o uplatňovaní Charty základných práv v EÚ v roku 2021

Predchádzajúce správy:

V roku 2020 nebola vypracovaná správa o uplatňovaní Charty v roku 2019, pretože Komisia prijala stratégiu na posilnenie uplatňovania Charty základných práv v EÚ.

2022 report

The 2022 report on the application of the Charter of fundamental rights in the EU follows the thematic approach announced by the European Commission in the strategy to strengthen the application of the Charter of Fundamental Rights in the EU. The 2022 report focuses on civic space and its role in protecting and promoting the fundamental rights under the Charter.

Four areas of the report

CSOs and rights defenders are crucial for the protection of fundamental rights

Civil society organisations (CSOs) and rights defenders (National Human Rights Institutions, Equality bodies, Ombuds-institutions) play an essential role protecting and promoting the rights under the Charter. They carry out tasks both at national and EU level to raise awareness, monitor the respect of fundamental rights on the ground, support rights-holders and victims of fundamental rights violations in defending and enforcing their rights and ensure the respect of fundamental rights in decision-making processes.

Protecting CSOs and rights defenders

Given their crucial role in upholding EU values, it is important for Member States and EU institutions to protect CSOs and rights defenders. Whilst several Member States have taken positive measures to maintain the openness of the civic space, it has narrowed in recent years in certain Member States.

The EU has developed different tools to support and sustain an enabling environment for CSOs and rights defenders, such as the Rule of Law reports, which reports on the situation of the civic space in all Member States, and the proposals for an anti-SLAPP Directive and Recommendation that will also contribute to create a safe environment for them.

Supporting CSOs and rights defenders

To ensure that CSOs and rights defenders can do their work effectively, Member States and the EU must provide adequate support, in particular funding. The report recognises that several Member States have increased financial support for CSOs in general and to compensate the impact of the COVID-19 pandemic, and presents the main features of the Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) programme.

Empowering CSOs and rights defenders

Given their crucial role in channelling the voice of the under represented, and in empowering individuals to participate in the shaping of laws and policies on matters of public interest, CSOs and rights defenders need to be closely involved in the decision-making process. The report shows several ways of engaging with them via consultations and dialogues as well as their key role helping national authorities when conceiving and implementing the national programmes to ensure that the EU-funded programmes are in compliance with the relevant provisions of the Charter.

Based on the findings of this report, the Commission will launch a targeted debate with stakeholders through a series of thematic seminars on safeguarding the civic space. The outcome of this debate will be presented and discussed in a high-level roundtable meeting in 2023.

2022 annual report on the application of the Charter of fundamental rights

Targeted consultations

The report relies on an assessment of four targeted consultations carried out by the Commission and analysed and summarised by the EU Agency for Fundamental Rights (FRA). Input was provided by Member States, umbrella organisations of European CSOs working in the area of fundamental rights, international organisations, and the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) and the European Network of Equality Bodies (Equinet) and their members. It is also based on the results of an online consultation of CSOs run through the Fundamental Rights Agency Civil Society Platform.