Přejít na hlavní obsah

Evropský akt o kritických surovinách

Udržitelné dodávky surovin

Aby bylo možné splnit její klimatické a digitální cíle, bude potřeba řešit získávání, zpracování a recyklaci kritických surovin v Evropě a zabezpečení dodavatelských řetězců.

Lithium, kobalt a nikl se používají při výrobě baterií, gallium se používá v solárních panelech, surový bór se používá ve větrných technologiích a titan a wolfram se používají v kosmickém a obranném odvětví.

Prostřednictvím evropského aktu o surovinách se EU snaží zajistit bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin pro evropský průmysl a výrazně snížit závislost EU na dovozu od dodavatelů z jedné země.

Cíle evropského aktu o kritických surovinách

Hlavní pilíře aktu

Cílem evropského aktu o kritických surovinách je posílit kapacity EU v oblasti kritických surovin ve všech fázích hodnotového řetězce. Akt usiluje o zvýšení naši odolnosti tím, že se omezí závislosti, zlepší připravenost a podpoří udržitelnost a oběhovost dodavatelského řetězce. Pro dosažení tohoto cíle stanovila čtyři pilíře.

alt=""
Stanovení jasných priorit pro činnost:

Akt stanoví seznam strategických surovin kritických pro technologie zelené a digitální transformace, jakož i pro obranu a kosmický průmysl. Stanoví referenční hodnoty pro domácí kapacity v celém strategickém dodavatelském řetězci surovin, kterých se má dosáhnout do roku 2030: 10 % roční potřeb EU na těžbu, 40 % u zpracování a 15 % u recyklace. Z jedné třetí země by nemělo pocházet více než 65 % roční potřeb EU týkající se každé strategické suroviny v jakékoli relevantní fázi zpracování.

alt=""
Budování evropských kapacit

EU musí posílit svůj hodnotový řetězec surovin, od těžby přes rafinaci až po zpracování a recyklaci. To bude vyžadovat rozvoj vnitrostátního průzkumu, racionalizovanější a předvídatelnější přístup k povolovacím postupům, jakož i lepší přístup k financování.

alt=""
Zvýšení odolnosti

Tento pilíř se zaměřuje na lepší schopnost EU odolávat narušením dodavatelského řetězce. Za tímto účelem by se měly zvýšit monitorovací kapacity prostřednictvím zátěžových testů, měla by se zajistit koordinace úsilí o vytváření strategických zásob a měly by se podporovat udržitelné investice a obchod.

alt=""
Investice do výzkumu, inovací a dovedností

EU posílí zavádění a využívání průlomových technologií v oblasti kritických surovin. Vytvoření rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností souvisejících s kritickými surovinami a Akademie pro suroviny podpoří dovednosti relevantní pro pracovní sílu v dodavatelských řetězcích kritických surovin.

alt=""
Podpora udržitelnějšího a oběhovějšího hospodářství s kritickými surovinami

Je třeba podporovat recyklaci surovin a umožnit silný sekundární trh. Toho bude dosaženo podporou zpětného získávání kritických surovin ze zařízení pro nakládání s těžebním odpadem a intenzivnějším úsilím o zmírnění nepříznivých dopadů, pokud jde o pracovní práva, lidská práva a ochranu životního prostředí. Uznávání certifikačních systémů s cílem zvýšit udržitelnost kritických surovin uváděných na trh EU

Suroviny a význam mezinárodního zapojení

EU je silně závislá na dovozu kritických surovin ze třetích zemí. V důsledku této naší závislosti a v důsledku rostoucí celosvětové poptávky danou přechodem na digitální a zelenou ekonomiku narostla zranitelnost dodavatelských řetězců.

63 %

světových zásob kobaltu používaného v bateriích se těží v Demokratické republice Kongo

97 %

dodávek hořčíku do EU pochází z Číny

100 %

vzácných zemin používaných pro permanentní magnety je rafinováno v Číně

98 %

dodávek boritanu do EU zajišťuje Turecko

Mezinárodní obchod má proto zásadní význam při podpoře celosvětové produkce a zajištění diverzifikace dodávek. EU bude usilovat o vzájemně přínosná partnerství s rozvíjejícími se trhy a rozvojovými ekonomikami, zejména v rámci své strategie Global Gateway. EU posílí obchodní opatření, mimo jiné vytvořením klubu pro kritické suroviny pro všechny podobně smýšlející země, které jsou ochotny zlepšit globální dodavatelské řetězce, posílením Světové obchodní organizace (WTO), rozšířením své sítě dohod o usnadnění udržitelných investic a dohod o volném obchodu a bojem proti nekalým obchodním praktikám.

EU bude dále rozvíjet strategická partnerství a bude spolupracovat se spolehlivými partnery na podpoře jejich hospodářského rozvoje udržitelným způsobem prostřednictvím vytváření hodnotových řetězců přímo v jejich zemích a zároveň bude podporovat bezpečné, odolné, cenově dostupné a dostatečně diverzifikované hodnotové řetězce pro EU.

*grafická podoba této stránky vznikla za pomoci stock.adobe.com

Dokumenty

16. BŘEZNA 2023
European Critical Raw Materials Act
16. BŘEZNA 2023
Factsheet - European Critical Raw Materials Act
16. BŘEZNA 2023
Proposal for a Regulation of the European Critical Raw Materials Act