Skip to main content

Polityka ochrony prywatności na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską

Wprowadzenie

Komisja Europejska zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych i respektuje Twoją prywatność na wszystkich stronach internetowych w domenie „europa.eu”.

Polityka prywatności w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komisję Europejską opiera się na rozporządzeniu (UE) 2018/1725.

Polityka ochrony prywatności obejmuje wszystkie strony internetowe Komisji Europejskiej w domenie „ec.europa.eu” oraz międzyinstytucjonalne strony internetowe UE w domenie „europa.eu”, którymi zarządza Komisja. Większość tych stron możesz przeglądać bez podawania swoich danych osobowych.  

Jednak w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być wymagane do świadczenia e-usługi. W takich przypadkach bardziej szczegółowe informacje na ten temat podano w oświadczeniu o ochronie prywatności, do którego prowadzi link na danej stronie internetowej. W tym oświadczeniu znajdziesz odpowiednie dane kontaktowe.

Za co odpowiadają poszczególne osoby:

 • administrator danych odpowiedzialny za operację przetwarzania zapewnia zgodność z oświadczeniem o ochronie prywatności obowiązującym w odniesieniu do każdej e-usługi
 • inspektor ochrony danych zapewnia w sposób niezależny stosowanie rozporządzenia w Komisji i doradza administratorom odpowiedzialnym za operacje przetwarzania danych w kwestii ich obowiązków dotyczących ochrony danych
 • Europejski Inspektor Ochrony Danych działa jako niezależny organ nadzorczy.

Informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie prywatności

W oświadczeniach o ochronie prywatności znajdziesz następujące informacje:

 • w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe
 • na jakich podstawach prawnych przetwarzane są Twoje dane osobowe
 • jakie dane są gromadzone i przetwarzane
 • jak długo są przechowywane
 • w jaki sposób są chronione
 • kto ma do nich dostęp
 • jakie prawa Ci przysługują i jak możesz ich dochodzić
 • z kim należy się kontaktować w razie wątpliwości lub zażaleń.

E-usługi

E-usługi na stronach „ec.europa.eu” to usługi lub zasoby, które poprawiają komunikację między obywatelami a Komisją Europejską.

Na stronach internetowych Komisji można znaleźć trzy rodzaje e-usług:

 • usługi informacyjne umożliwiające łatwy i skuteczny dostęp do informacji
 • usługi komunikacji interaktywnej służące konsultacjom i debacie politycznej
 • usługi transakcyjne, które umożliwiają wszystkie podstawowe rodzaje „transakcji” z UE, np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutację pracowników, zapisy na wydarzenia, zamawianie dokumentów.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych Komisji Europejskiej w portalu Europa.

Możesz odmówić korzystania z tego serwisu – albo za pomocą baneru plików cookie, który pojawia na początku pierwszej otwartej strony, albo w serwisie Europa Analytics.

Brak zgody na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na nawigację na stronach portalu Europa.

Więcej informacji na temat Europa Analytics dla stron internetowych Komisji Europejskiej

Więcej informacji na temat Europa Analytics dla stron internetowych Unii Europejskiej

Adres IP i identyfikator urządzenia

Gdy wchodzisz na stronę internetową Komisji Europejskiej, Komisji przekazywany jest (zgodnie z niezbędnym wymogiem technicznym) adres protokołu internetowego (adres IP) lub identyfikator urządzenia użytego do uzyskania dostępu do strony internetowej.

Bez tego etapu przetwarzania danych nie można by nawiązać połączenia technicznego między Twoim urządzeniem a infrastrukturą serwerową utrzymywaną przez Komisję Europejską, a tym samym nie mógłbyś/mogłabyś uzyskać dostępu do stron internetowych Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska przechowuje otrzymane informacje jedynie przez czas niezbędny do realizacji operacji, tj. przez czas trwania sesji przeglądania. Ponadto adresy IP i identyfikatory urządzeń mogą być przechowywane przez jeden rok w plikach dziennika Dyrekcji Generalnej ds. Informatyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub w innych celach (więcej informacji można znaleźć w DPR-EC-02886 DIGIT – Operacje i usługi związane z bezpieczeństwem IT).

Pliki cookie i osoby trzecie

Niektóre strony internetowe Komisji w portalu Europa wykorzystują „pliki cookie administratora”. Są to pliki tworzone i kontrolowane przez Komisję, a nie przez organizację zewnętrzną.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znajdziesz tutaj.

Strony internetowe Komisji Europejskiej należące do domeny „ec.europa.eu” mogą zawierać linki do portali stron trzecich. Korzystanie z treści stron trzecich na naszych stronach internetowych może wymagać zaakceptowania ich konkretnego regulaminu, w tym ich polityki dotyczącej plików cookie, nad którym nie mamy żadnej kontroli.

Ochrona informacji

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane przez Komisję Europejską na mocy decyzji Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.  

Podczas przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także muszą zagwarantować poziom ochrony danych i poufności wynikający z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Komisję. Możesz zażądać ich sprostowania lub usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania. W stosownych przypadkach masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności przetwarzania z prawem na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

W przypadku wszelkich wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z administratorem odpowiedzialnym za operację przetwarzania (wskazanym w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym konkretnej czynności przetwarzania lub e-usługi).

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych w Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję.

Rejestr ten jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/dpo-register/