Skip to main content

Stropy príjmov

Celkové sumy vlastných zdrojov, ktoré od členských štátov môže Únia vyberať na financovanie svojich výdavkov počas rozpočtového obdobia 2021 – 2027 vrátane financovania pre nástroj NextGenerationEU, fond obnovy pre Európu.

V rámci rozpočtu EÚ existujú stropy pre:

  • Príjmy – stropom vlastných zdrojov sa stanovuje maximálna suma vlastných zdrojov, ktorú môže Únia od členského štátu žiadať na financovanie svojich výdavkov počas obdobia 2021 – 2027,
  • Výdavky – dlhodobými rozpočtovými stropmi sa stanovujú maximálne sumy, ktoré môže Únia vyčleniť alebo vynaložiť počas rovnakého obdobia.

Stropy príjmov sú vymedzené v rozhodnutí o vlastných zdrojoch, ktorý je právnym predpisom stanovujúcim podmienky financovania rozpočtu EÚ. Stropy vlastných zdrojov sú vyjadrené ako percento odhadovaného hrubého národného dôchodku EÚ (HND) – súčtu HND všetkých členských štátov – keďže sa nominálna suma rok od roka líši podľa vývoja HND EÚ.

Existujú dva druhy stropov príjmov:

  • strop vlastných zdrojov na pokrytie ročných rozpočtových prostriedkov na záväzky – 1,46 % HND EÚ na obdobie 2021 – 2027 (nárast z 1,29 % počas rokov 2014 – 2020),
  • strop vlastných zdrojov na pokrytie ročných rozpočtových prostriedkov na platby – 1,40 % HND EÚ na obdobie 2021 – 2027 (nárast z 1,23 % počas rokov 2014 – 2020).

Rozdiel („rezerva“) medzi stropom vlastných zdrojov na platby a dlhodobým rozpočtovým strom pre platby funguje ako záruka, že Únia bude za každých okolností schopná plniť všetky svoje finančné záväzky a podmienené záväzky, a to aj v prípade negatívneho hospodárskeho vývoja. Uvedená rezerva sa nazýva manévrovací priestor rozpočtu EÚ.

Stropy vlastných zdrojov sa podľa najnovšieho rozhodnutia o vlastných zdrojoch výnimočne a dočasne zvyšujú o 0,6 percentuálneho bodu. Zaručí sa tak rozšírený manévrovací priestor a umožní to EÚ vypožičať si na trhoch s cieľom financovať nástroj obnovy pre Európu – NextGenerationEU.

Zvýšenie stropu vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky na 2,00 % HND je časovo obmedzené a využije sa len v súvislosti s obnovou po pandémii koronavírusu. Rozšírenie manévrovacieho priestoru pre členské štáty neznamená okamžité dodatočné príspevky do rozpočtu EÚ, keďže funguje len ako spoločná záruka na vydávanie dlhopisov Komisiou v mene EÚ. Strop vlastných zdrojov pre platby sa po splatení všetkých finančných prostriedkov a zaniknutí všetkých záväzkov opätovne zníži na 1,40 % HND.