Skip to main content

Euroopan komission hallinnoimien sivustojen tietosuojaperiaatteet

Yksityisyyden suoja

Euroopan komissio on sitoutunut turvaamaan europa.eu-verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.

Tämä perustuu asetukseen (EU) N:o 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta EU:n toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä.

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan komission verkkosivustoihin ec.europa.eu-verkkotunnuksen alaisuudessa sekä europa.eu-verkkotunnuksen alaisiin toimielinten välisiin EU:n verkkosivustoihin, joita komissio hallinnoi. Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin sähköisten palvelujen käyttäminen edellyttää sitä.  

Jos henkilötietoja tarvitaan tätä tarkoitusta varten, jokaisella sivustolla esitetään sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään. Niissä kerrotaan myös, mihin palveluun sinun on otettava yhteyttä.

Tietosuojasta vastaavat tahot:

 • Rekisterinpitäjä varmistaa jokaisen sähköisen palvelun osalta, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan.
 • Euroopan komission tietosuojavastaava varmistaa, että asetusta noudatetaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa.
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet

Sivustokohtaisissa tietosuojaperiaatteissa täsmennetään seuraavat henkilötietojen käyttöä koskevat seikat:

 • mihin tarkoitukseen ja miten tietoja käsitellään
 • mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta
 • mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • miten tiedot suojataan
 • kuka näkee tietosi
 • mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyn suhteen
 • kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

Sähköiset palvelut

Komission ec.europa.eu-verkkosivustojen sähköisellä palvelulla eli e-palvelulla tarkoitetaan palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja Euroopan komission välillä.

Komission sivustoilla on kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla tietoja voi saada vaivattomasti ja tehokkaasti
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla helpotetaan kuulemisten järjestämistä ja palautteen antamista
 • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, tilata asiakirjoja jne.

Europa Analytics -palvelu

Europa Analytics -palvelu analysoi Euroopan komission Europa-palvelimella olevien sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Voit kieltää palvelun käytön joko ensimmäisellä sivukäynnillä avautuvan evästeilmoituksen kautta tai Europa Analytics -sivulla.

Palvelun kieltäminen ei vaikuta komission Europa-palvelimella olevien sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analytics -palvelusta Euroopan komission sivustoilla

Lisätietoa Europa Analytics -palvelusta Euroopan unionin sivustoilla

IP-osoite ja laitetunniste

Kun vierailet Euroopan komission verkkosivustoilla, komissio saa teknisistä syistä laitteesi IP-osoitteen ja/tai laitetunnisteen.

Tämä on välttämätöntä, jotta käyttäjän laitteen ja Euroopan komission ylläpitämän palvelininfrastruktuurin välille voidaan luoda tekninen yhteys. Ilman tätä yhteyttä Euroopan komission verkkosivuille ei pääse.

Euroopan komissio säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen pyynnön täyttämiseksi eli selausistunnon ajan. Lisäksi IP-osoitteet ja laitetunnukset voidaan turvallisuussyistä tai muista syistä tallentaa yhden vuoden ajaksi tietotekniikan pääosaston lokitiedostoihin (lisätietoja: DPR-EC-02886 DIGIT IT security operations and services).

Evästeet ja kolmansien osapuolten sivustot

Joillakin komission Europa-sivustoilla käytetään ensimmäisen osapuolen evästeitä. Ne ovat komission palvelimen asettamia ja valvomia evästeitä, joita ei saa haltuunsa mikään ulkopuolinen taho.

Lisätietoa evästeistämme

Komission ec.europa.eu-verkkosivustoilla on linkkejä myös ulkopuolisille sivustoille. Kolmansien osapuolten sisällön käyttäminen verkkosivuillamme saattaa edellyttää niiden käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehtoihin voi sisältyä esimerkiksi evästeisiin liittyviä ehtoja, joihin emme voi vaikuttaa.

Tietojen väärinkäytön estäminen

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.  

Komission toimeksisaajien on komission puolesta tietoja käsitellessään noudatettava erityistä sopimuslauseketta ja yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2018/1725) täytäntöönpanoon pohjautuvia salassapitovelvoitteita.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Sinulla on oikeus tutustua komission hallussa oleviin henkilötietoihisi ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sekä soveltuvin osin oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos käsittely perustuu suostumukseen tai nimenomaiseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikä ei vaikuta perumista edeltäneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa pyynnöissä on otettava yhteyttä käsittelystä vastaavaan rekisterinpitäjään (joka on määritelty tietojenkäsittelytoimeen tai sähköiseen palveluun liittyvässä tietosuojaselosteessa).

Lisätietoja

Komission tietosuojavastaava ylläpitää julkista rekisteriä kaikista komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu tietosuojavastaavalle.

Rekisteriin voi tutustua osoitteessa https://ec.europa.eu/dpo-register/