Skip to main content

Europos Komisijos administruojamų interneto svetainių privatumo politika

Įvadas

Europos Komisija yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbia jūsų privatumą visose savo interneto svetainėse domene „europa.eu“.

Ši privatumo politika dėl fizinių asmenų apsaugos Europos Komisijai tvarkant asmens duomenis grindžiama Reglamentu (ES) 2018/1725.

Ši privatumo politika taikoma visoms Europos Komisijos interneto svetainėms domene „ec.europa.eu“, taip pat Komisijos administruojamoms tarpinstitucinėms ES svetainėms domene „ec.europa.eu“. Daugumoje šių svetainių galite naršyti nepateikdami jokių asmens duomenų.  

Tačiau tam tikrais atvejais norint naudotis e. paslauga gali prireikti juos pateikti. Kai šiuo tikslu reikalaujama asmens duomenų, išsamesnės informacijos apie tai galite rasti konkrečiame su atitinkama interneto svetaine susijusiame pareiškime dėl privatumo. Jame rasite informacijos ir apie tai, į kurią tarnybą kreiptis.

Atsižvelgiant į tai:

 • vykdomasis duomenų valdytojas užtikrina atitiktį konkrečiam pareiškimui dėl privatumo, taikomam kiekvienai e. paslaugai;
 • duomenų apsaugos pareigūnas nepriklausomai užtikrina, kad Komisija reglamentą taikytų vidaus lygmeniu ir konsultuoja vykdomuosius duomenų valdytojus jų duomenų apsaugos prievolių klausimais;
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija.

Informacija, pateikiama konkrečiame pareiškime dėl privatumo

Kitų Komisijos svetainių konkrečiuose pareiškimuose dėl privatumo bus nurodyta ši informacija apie jūsų asmens duomenų naudojimą:

 • duomenų tvarkymo tikslai ir tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • teisinis pagrindas, kuriuo remiantis tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • kurie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi;
 • kiek laiko jie laikomi;
 • kaip jie saugomi;
 • kas gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis;
 • kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis naudotis;
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar skundų.

E. paslaugos

E. paslauga „ec.europa.eu“ svetainėse yra paslauga arba išteklius, kuriais gerinamos piliečių ir Europos Komisijos bendravimo galimybės.

Komisijos interneto svetainėse siūlomos 3 rūšių e. paslaugos:

 • informacinės paslaugos, kuriomis naudojantis galima paprastai ir veiksmingai gauti informacijos;
 • sąveikiosios ryšių paslaugos, kad būtų galima lengviau vykdyti politines konsultacijas ir gauti atsiliepimų;
 • sandorių paslaugos, kurios suteikia galimybę sudaryti pagrindinių formų ES sandorius, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registracijos į renginius, dokumentų užsisakymo.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti analizuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Galite nesutikti, kad ši priemonė būtų naudojama. Tai galima padaryti slapukų juostoje, kuri parodoma pirmo aplankyto puslapio viršuje, arba „Europa Analytics“ puslapyje.

Pasirinkimas, kad ši priemonė nebūtų naudojama, įtakos jūsų naršymui portalo EUROPA Komisijos svetainėse neturės.

Daugiau apie priemonę „Europa Analytics“, skirtą Europos Komisijos interneto svetainėms

Daugiau apie priemonę „Europa Analytics“, skirtą Europos Sąjungos interneto svetainėms

IP adresas ir įrenginio identifikavimo kodas

Jums atsidarant Europos Komisijos svetainę, Komisija gauna būtiniausius prisijungiant naudojamus techninius duomenis: interneto protokolo adresą (IP adresas) arba įrenginio identifikavimo kodą.

Be šios informacijos neįmanoma užmegzti techninio ryšio tarp jūsų įrenginio ir Europos Komisijos prižiūrimos serverių infrastruktūros, taigi neįmanoma ir atsidaryti Europos Komisijos svetainių.

Europos Komisija šią informaciją saugo tik tiek laiko, kiek reikia užklausai įvykdyti, t. y. kol naršote. Be to, IP adresai ir įrenginių identifikavimo kodai saugumo ar kitais tikslais gali būti vienus metus saugomi Informatikos generalinio direktorato operacinės aplinkos žurnalo failuose (daugiau informacijos pateikiama dokumente DPR-EC-02886 „DIGIT IT security operations and services“).

Slapukai ir trečiosios šalys

Kai kuriose portalo EUROPA Komisijos interneto svetainėse naudojami vadinamieji pirmosios šalies slapukai. Tai slapukai, kuriuos nustato ir kontroliuoja Komisija, o ne išorės organizacija.

Daugiau informacijos apie mūsų slapukus – čia.

Europos Komisijos interneto svetainėse domene „ec.europa.eu“ gali būti teikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kad mūsų svetainėse galėtumėte naudotis trečiųjų šalių turiniu, jums gali tekti sutikti su konkrečiomis sąlygomis (įskaitant slapukų politiką), kurioms įtakos neturime.

Informacijos saugojimas

Surinktus asmens duomenis Komisija saugo laikydamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.  

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir privalo užtikrinti duomenų apsaugą ir konfidencialumo lygį, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Turite teisę susipažinti su Komisijos turimais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą arba, kai taikoma, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą. Jei duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų (aiškiu) sutikimu, taip pat turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, bet jūsų sutikimu pagrįstas duomenų tvarkymas, vykęs iki tokio sutikimo atšaukimo, išliks teisėtas.

Dėl prašymų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į atsakingą vykdomąjį duomenų valdytoją (kaip nurodyta pareiškime dėl privatumo, susijusiame su konkrečia duomenų tvarkymo veikla arba e. paslauga).

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą.

Su šiuo registru susipažinti galima adresu https://ec.europa.eu/dpo-register/