Skip to main content

Opatření EU k posílení celosvětového potravinového zabezpečení

Posílení potravinových systémů po celém světě prostřednictvím humanitární pomoci a mezinárodní spolupráce

Ruská invaze na Ukrajinu ohrožuje dodávky potravin pro miliony lidí na celém světě, zejména v zemích s nízkými příjmy, které jsou závislé na dovozu potravin a hnojiv.

Evropská unie podniká kroky, aby prostřednictvím mezinárodní spolupráce zajistila obnovení celosvětového potravinového zabezpečení. Poskytuje rovněž humanitární pomoc a podporuje nejpostiženější zemědělce.

Ruská invaze na Ukrajinu si vybírá svou daň v globálním měřítku. V sázce jsou životy a živobytí milionů lidí po celém světě, kteří se obávají, že nebudou mít na to vytápět své domovy a uživit své děti.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise
ursula von der leyen

Ruská agrese vyvolává celosvětovou potravinovou krizi

Ruská invaze na Ukrajinu má bezprostřední dopad na zabezpečení potravin pro miliony lidí na celém světě. Náklady v celém potravinovém řetězci rostou. Nárůst nákladů na energii a hnojiva destabilizoval zemědělské trhy a vedl k narušení obchodních toků na Ukrajinu a do Rusku i z těchto zemí.

Sama Ukrajina zajišťuje více než polovinu dodávek pšenice do Světového potravinového programu. Ostřelování a bombardování znemožňuje ukrajinským zemědělcům zasít.

Rusko záměrně cílí na zemědělské stroje, zásoby potravin a zpracovatelské a přepravní kapacity na Ukrajině ve snaze je zničit.

Rusko omezuje svůj vývoz potravin a blokuje v Černém moři stovky lodí plně naložených pšenicí.

Sankce EU uvalené na Rusko a Bělorusko se nezaměřují na zemědělské odvětví. Nákup, dovoz a přeprava zemědělských a potravinářských produktů jsou vyňaty ze zákazu, který se jinak vztahuje na plavidla plující pod ruskou vlajkou.

Reakce EU

EU jakožto dlouhodobý a spolehlivý partner zemí po celém světě usiluje o zajištění celosvětového potravinového zabezpečení a vytvoření odolných potravinových systémů.

Dostupnost potravin v EU není v současné době nijak ohrožena, protože Evropa je u mnoha zemědělských produktů do velké míry soběstačná. Evropské zemědělství je přesto čistým dovozcem některých produktů, například krmných bílkovin. Jedná se tak o naše slabé místo, které může pro zemědělskou výrobu představovat problém v kontextu rostoucích vstupních nákladů (např. na hnojiva a energie z fosilních zdrojů). Kromě toho hrozí riziko nárůstu cen potravin.

Evropská komise navrhuje několik krátkodobých a střednědobých opatření, jejichž cílem je zajistit dodávky potravin celosvětově a pomoct zemědělcům a spotřebitelům v EU vyrovnat se s rostoucími cenami vstupních nákladů a potravin.

Proto:

pomáháme s přepravou obilí z Ukrajiny

podporujeme zranitelné skupiny obyvatelstva

zvyšujeme naši produkci potravin

rušíme omezení obchodu s potravinami a prosazujeme multilateralismus

Posílení celosvětového potravinového zabezpečení

8 miliard eur
investovaných Unií do celosvětového potravinového zabezpečení (2020–2024)
Více než 70 zemí
získá podporu na zvýšení odolnosti svých potravinových systémů

Globální dopad snížení objemu rostlinné výroby

Komise je odhodlána přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby EU jakožto čistý vývozce potravin a přední zemědělsko-potravinářský výrobce přispívala k zabezpečení potravin ve světě. Evropská unie je předním poskytovatelem humanitární a rozvojové pomoci v oblasti potravin a potravinových systémů.

Je pravděpodobné, že narostou humanitární potřeby i náklady na ně, čímž se zvýší tlak na humanitární pomoc. Unie vynakládá od roku 2015 na humanitární potravinovou pomoc minimálně 350 milionů eur ročně. V letech 2020 až 2024 investuje EU do potravinového zabezpečení po celém světě 8 miliard eur. V období 2021–2027 bude EU podporovat zdokonalení potravinových systémů v přibližně 70 partnerských zemích.

  • 6. dubna 2022: EU a členské státy přislíbily více než 1 miliardu eur na zajištění potravin v oblasti Sahelu. 
  • 26. dubna 2022: EU a členské státy přislíbily 633 milionů eur na naléhavou podporu a posílení potravinových systémů a odolnosti v oblasti Afrického rohu.
  • 24. září 2022: Unie poskytla 600 milionů eur nejzranitelnějším zemím Afriky, Karibiku a Tichomoří zasaženým potravinovou krizí.

  • 14. listopadu 2022: Komise oznámila nový balíček humanitární pomoci ve výši 210 milionů eur určený pro 15 zemí nejvíce postižených ničivými dopady rostoucího nedostatku potravin.

Pro region jižního sousedství přijala EU podpůrný balíček ve výši 225 milionů eur na zmírnění dopadů potenciálně vznikajících potravinových krizí, které může způsobit vysoká závislost tohoto regionu na dovozu potravin, jenž je nyní narušován válkou.

Kromě toho se EU bude i nadále důrazně zasazovat o to, aby nedocházelo k omezování a zákazům vývozu potravin a aby byl zajištěn dobře fungující jednotný trh.

Současná závažná krize potvrzuje, že je třeba urychlit v celosvětovém měřítku transformaci, která povede k udržitelnosti potravinových systémů a zajistí jejich odolnost, abychom byli lépe připraveni na případné krize v budoucnu. V návaznosti na summit OSN o potravinových systémech, který se konal v roce 2021, se Komise stala členem 8 světových koalic, jejichž cílem je transformace těchto systémů, upevnění jejich odolnosti a zajištění udržitelného růstu produktivity.

Podpora Ukrajině

EU usilovně pracuje na tom, aby dostala na světové trhy zásoby obilí, které jsou zablokovány na Ukrajině, což by Ukrajincům přineslo tolik potřebné příjmy a Světovému potravinovému programu dodávky, které nutně potřebuje.

EU vytváří trasy solidarity a financuje různé druhy dopravy, díky nimž se obilí z Ukrajiny dostane do nejzranitelnějších zemí světa.

Trasy solidarity EU
důležité koridory pro vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny
15 milionů tun
zemědělských produktů z Ukrajiny vyvezených díky trasám solidarity EU
1 miliarda eur
investovaná Komisí a jejími partnery na udržení kapacity těchto tras, případně její navýšení

Unie rovněž navyšuje svou vlastní produkci, aby zmírnila tlak na celosvětové trhy s potravinami, a spolupracuje se Světovým potravinovým programem, aby se volné zásoby obilí a další produkty dostaly do zranitelných zemí za dostupné ceny.

Komise také podporuje Ukrajinu při vypracování krátkodobé a střednědobé strategie potravinového zabezpečení a při její realizaci. Snahou je zajistit dodávky vstupních materiálů do zemědělských podniků a zachovat dopravní spoje i skladovací prostory, aby měli místní obyvatelé co jíst a aby se Ukrajině postupně podařilo obnovit kontrolu nad vývozem zemědělských produktů.

Solidarita EU s Ukrajinou

Podpora zemědělců v EU

K prostředkům, které jsou vyčleněny pro jednotlivé státy na přímou podporu zemědělců, již jsou nejvíce postiženi vyššími vstupními náklady a uzavřením vývozních trhů, bude přidáno dalších 500 milionů eur. Země EU mohou tuto podporu doplnit až o 200 % z vlastních fondů.

Zemím EU bude také povoleno předem vyplácet zvýšenou úroveň přímých plateb v rámci SZP, aby se vyřešily problémy s peněžními toky, s nimiž se zemědělci v současné době potýkají.

Komise již:

  • udělila výjimečnou a dočasnou odchylku na produkci plodin na půdě vyňaté z produkce v rámci EU při plném zachování ekologických plateb pro zemědělce
  • předložila návrh nového dočasného krizového rámce, který se bude vztahovat i na zemědělce, výrobce hnojiv a na odvětví rybolovu

Vzhledem k obtížné situaci v odvětví vepřového masa zavede Komise opatření vytvářející záchrannou síť na trhu s touto komoditou.

Podpora spotřebitelů v EU

Tlak na zvyšování cen pomohou zmírnit opatření ke zlepšení dodávek základních potravin.

Členské státy Unie mají rovněž možnost zavést snížené sazby DPH a motivovat hospodářské subjekty, aby dostaly pod kontrolu maloobchodní ceny.

Země EU mají kromě toho také možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU, jako je například Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), z něhož se financují opatření členských zemí za účelem zajištění potravin a základní materiální pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva.

Odolnost a udržitelnost potravinových systémů

Prvořadým úkolem současnosti je posílit naši odolnostsnížením závislosti evropského zemědělství na spotřebě energie, energeticky náročném dovozu a dovozu krmiv. To si vyžaduje diverzifikaci zdrojů dovozu a odbytišť prostřednictvím silné mnohostranné i bilaterální obchodní politiky.

Překlad této stránky do arabštiny a svahilštiny

Všeobecné publikace22 prosinec 2022
Translation of the webpage in Arabic
Všeobecné publikace22 prosinec 2022
Translation of the webpage in Swahili