Skip to main content

EU:n toimet globaalin ruokaturvan parantamiseksi

EU haluaa humanitaarisen avun ja kansainvälisen yhteistyön avulla vahvistaa elintarvikejärjestelmiä kaikkialla maailmassa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaarantaa miljoonien ihmisten ruokaturvan kaikkialla maailmassa ja etenkin alhaisen tulotason maissa, jotka ovat riippuvaisia elintarvikkeiden ja lannoitteiden tuonnista.

Euroopan unioni pyrkii varmistamaan, että maailmanlaajuinen ruokaturva palautetaan kansainvälisen yhteistyön avulla. Se antaa myös humanitaarista apua ja tukea pahiten kärsineille viljelijöille.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut seurauksia ympäri maailman. Miljoonien ihmisten elämä ja elinkeinot ovat uhattuina. Monet pelkäävät, ettei heillä ole enää varaa lämmittää kotejaan tai ruokkia lapsiaan.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen
ursula von der leyen

Venäjän hyökkäys kiihdyttää maailmanlaajuista ruokakriisiä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut välittömästi miljoonien ihmisten ruokaturvaan eri puolilla maailmaa. Kustannukset ovat nousseet koko elintarvikeketjussa. Energia- ja lannoitekustannusten nousu on horjuttanut maatalousmarkkinoita. Ukrainaan ja Venäjälle suuntautuvat ja niistä lähtevät kauppavirrat ovat häiriintyneet.

Yli puolet Maailman elintarvikeohjelman vehnästä tulee Ukrainasta. Pommitusten vuoksi ukrainalaisten viljelijöiden on kuitenkin mahdotonta kylvää peltojaan.

Venäjä kohdistaa tarkoituksellisesti iskuja maatalouskoneisiin, elintarvikevarastoihin sekä jalostus- ja kuljetuskapasiteettiin Ukrainassa.

Venäjä rajoittaa elintarvikevientiään ja estää satojen vehnäkuljetusten liikkumisen Mustallamerellä.

Valko-Venäjälle ja Venäjälle asetetut EU:n pakotteet eivät koske maatalousalaa. Maatalous- ja elintarviketuotteiden ostaminen, maahantuonti ja kuljettaminen on vapautettu Venäjän lipun alla purjehtivien alusten kiellosta.

EU:n toimet

EU on eri puolilla maailmaa olevien maiden pitkäaikainen ja luotettava kumppani, ja se pyrkii varmistamaan maailmanlaajuisen ruokaturvan ja rakentamaan selviytymiskykyisiä elintarvikejärjestelmiä.

Ruoan saatavuus ei ole nyt uhattuna EU:ssa, koska EU on suurelta osin omavarainen monien maataloustuotteiden suhteen. EU:n maatalousala on kuitenkin muun muassa rehuvalkuaisen nettotuoja. Tämä yhdistettynä lannoitteiden, fossiilisen energian ja muiden tuotantopanosten korkeisiin kustannuksiin, aiheuttaa viljelijöille tuotantoon liittyviä haasteita ja uhkaa nostaa elintarvikkeiden hintoja.

Euroopan komissio ehdottaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia globaalin ruokaturvan parantamiseksi ja viljelijöiden ja kuluttajien tukemiseksi EU:ssa. Toimissa otetaan huomioon elintarvikkeiden hintojen sekä tuotantopanoskustannusten nousun.

EU

auttaa siirtämään viljaa Ukrainasta

tukee heikossa asemassa olevia väestöryhmiä

lisää elintarviketuotantoaan

poistaa rajoitteita elintarvikekaupasta ja edistää monenvälisyyttä

Globaalin ruokaturvan vahvistaminen

8 miljardia euroa
EU:n tukea ruokaturvan parantamiseksi maailmanlaajuisesti (2020–2024)
yli 70 maalle
tukea niiden ruokajärjestelmien häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi

Viljelykasvien tuotannon vähenemisen maailmanlaajuiset vaikutukset

Euroopan komissio on sitoutunut toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU elintarvikkeiden nettoviejänä ja johtavana maatalouselintarvikkeiden tuottajana edistää maailmanlaajuista ruokaturvaa. Ruokaa ja ruokajärjestelmiä koskevissa asioissa.EU on johtava humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja.

Sekä humanitaariset tarpeet että kustannukset ovat todennäköisesti kasvamassa, ja humanitaariseen apuun kohdistuu lisäpainetta. Vuodesta 2015 lähtien EU on käyttänyt humanitaariseen elintarvikeapuun vähintään 350 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2020–2024 EU investoi 8 miljardia euroa ruokaturvan vahvistamiseen maailmanlaajuisesti. Vuosina 2021–2027 EU tukee elintarvikejärjestelmiä noin 70 kumppanimaassa.

  • 6.4.2022 – EU ja sen jäsenmaat lupasivat yli miljardi euroa ruokaturvan parantamiseen Sahelissa. 
  • 26.4.2022 – EU ja sen jäsenmaat lupasivat 633 miljoonaa euroa kiireelliseen tukeen sekä elintarvikejärjestelmien ja selviytymiskyvyn vahvistamiseen Afrikan sarvessa.
  • 24.9.2022 – EU myönsi 600 miljoonaa euroa heikoimmassa asemassa oleville Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille, jotka kärsivät elintarvikekriisistä.

  • Komissio ilmoitti 14.11.2022 uudesta 210 miljoonan euron humanitaarisesta apupaketista 15 maalle, jotka kärsivät eniten ruokaturvan heikentymisen tuhoisista vaikutuksista.

EU on hyväksynyt 225 miljoonan euron tukipaketin mahdollisten ruokakriisien lieventämiseen EU:n eteläisessä naapurustossa. Alue on hyvin riippuvainen elintarvikkeiden maahantuonnista, joka on häiriintynyt sodan takia.

Lisäksi EU ajaa edelleen voimakkaasti elintarvikkeiden vientirajoitusten ja vientikieltojen välttämistä ja jatkaa sisämarkkinoiden toimivuuden tehostamista.

Nykyinen syvä kriisi osoittaa, että koko maailmassa on siirryttävä nopeasti kestävään ja häiriönsietokykyiseen ruokajärjestelmään, jotta voimme valmistautua paremmin tuleviin kriiseihin. Vuonna 2021 pidettiin elintarvikejärjestelmiä koskeva YK:n huippukokous. Sen jatkotoimena komissio liittyy kahdeksaan koalitioon, joiden tavoitteena on ruokajärjestelmän muutos, häiriönsietokyvyn parantaminen ja kestävä tuottavuuden kasvu.

Tuki Ukrainalle

EU tekee paljon töitä viljan saamiseksi Ukrainasta maailmanmarkkinoille, jotta ukrainalaiset saisivat tarvitsemiaan tuloja ja Maailman elintarvikeohjelma kipeästi kaipaamaansa viljaa.

EU avaa solidaarisuuskaistoja ja rahoittaa erilaisia kuljetusmuotoja, jotta Ukrainan viljaa voidaan viedä maailman haavoittuvimpiin maihin.

EU:n solidaarisuuskaistat
joiden kautta Ukraina voi viedä maataloustuotteita
15 miljoonaa tonnia
Ukrainan maataloustuotteita viety EU:n solidaarisuuskaistojen avulla
Miljardi euroa
Euroopan komission ja sen kumppanien investointeja solidaarisuuskaistojen kapasiteetin kehittämiseen

EU lisää myös omaa tuotantoaan helpottaakseen maailmanlaajuisiin elintarvikemarkkinoihin kohdistuvaa painetta. Se tekee yhteistyötä Maailman elintarvikeohjelman kanssa, jotta saatavilla olevat varastot ja lisätuotteet saadaan heikossa asemassa oleviin maihin kohtuullisin hinnoin.

Lisäksi komissio auttaa Ukrainaa laatimaan ja toteuttamaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin ruokaturvastrategian. Strategialla pyritään takaamaan maksujen päätyminen viljelijöille ja kuljetus- ja varastointikapasiteetin ylläpito, jotta Ukraina voi ruokkia kansalaisensa ja saada lopulta takaisin vientimarkkinansa.

EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tuki viljelijöille

Kansallisista määrärahoista jaetaan 500 miljoonaa euroa suoraan viljelijöille, joihin tuotantopanoskustannusten nousu ja vientimarkkinoiden sulkeutuminen vaikuttavat eniten. EU:n jäsenmaat voivat täydentää tätä tukea jopa 200 prosentilla kansallisista varoista.

Viljelijöiden nykyisten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi EU-maat voivat maksaa korotettuja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukia etukäteen.

Komissio on

  • myöntänyt väliaikaisen poikkeuksen, jolla sallitaan viljelykasvien tuottaminen kesannoidulla maalla ja täyden viherryttämistuen säilyttäminen viljelijöille
  • ehdottanut uutta tilapäistä kriisikehystä, joka kattaisi myös viljelijät, lannoitteiden tuottajat ja kalatalousalan.

Komissio aikoo myös ottaa käyttöön markkinoiden turvaverkkotoimenpiteitä sianlihamarkkinoiden tukemiseksi alan erityisen vaikean tilanteen vuoksi.

Tuki kansalaisille

Toimenpiteet peruselintarvikkeiden tarjonnan parantamiseksi auttavat lieventämään hintapaineita.

EU-maat voivat vaikuttaa elintarvikkeiden hintoihin myös alentamalla arvonlisäverokantoja ja kannustamalla talouden toimijoita hillitsemään vähittäishintoja.

Ne voivat lisäksi saada tukea EU:n eri rahastoista, kuten vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (FEAD), joka tukee EU-maita elintarvikkeina ja perushyödykkeinä annettavan avun toimittamisessa sitä eniten tarvitseville.

Ruokajärjestelmien häiriönsietokyky ja kestävyys

Häiriönsietokyvyn parantaminen siten, että vähennetään Euroopan maatalouden riippuvuutta energiasta, energiaintensiivisestä tuonnista ja rehun tuonnista, on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Häiriönsietokyky edellyttää monipuolisia tuontilähteitä ja markkinakanavia vankan monenvälisen ja kahdenvälisen kauppapolitiikan avulla.

Tietoa arabian ja swahilin kielillä

Yleisluonteiset julkaisut22 joulukuu 2022
Translation of the webpage in Arabic
Yleisluonteiset julkaisut22 joulukuu 2022
Translation of the webpage in Swahili