Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Действия на ЕС за укрепване на световната продоволствена сигурност

Укрепване на продоволствените системи по света чрез хуманитарна помощ и международно сътрудничество

Тази информация е достъпна също така на: арабски | العربية | суахили | Kiswahili

Руското нашествие в Украйна застрашава продоволствената сигурност на милиони хора по света, особено в държавите с ниски доходи, които зависят от вноса на храни и торове.

Европейският съюз предприема стъпки, за да гарантира възстановяването на продоволствената сигурност в световен мащаб чрез международно сътрудничество. Той също така мобилизира хуманитарна помощ и подкрепа за най-засегнатите земеделски стопани.

Руското нашествие в Украйна има последици за целия свят. Става дума за живота и поминъка на милиони хора по света, които се боят, че няма да могат да си позволят да отопляват домовете си или да нахранят своите деца.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен

Руската агресия е движеща сила на световната продоволствена криза

Руското нашествие в Украйна оказа непосредствено въздействие върху продоволствената сигурност за милиони хора по света. Разходите по цялата верига за доставки на храни се увеличиха. Повишаването на разходите за енергия и торове дестабилизира селскостопанските пазари, а търговските потоци към и от Украйна и Русия са нарушени.

Само Украйна осигурява повече от половината от доставките на пшеница по линия на Световната продоволствена програма. Обстрелите и бомбардировките не дават възможност на земеделските стопани в Украйна да извършат сеитба.

Русия умишлено насочва действията си срещу и унищожава селскостопански машини, запаси от храни и капацитет за преработка и транспорт в Украйна.

Русия ограничава износа си на храни и блокира стотици кораби, пълни с пшеница, в Черно море.

Санкциите, наложени от ЕС на Русия и Беларус, не са насочени към селскостопанския сектор. Закупуването, вносът и транспортирането на селскостопански и хранителни продукти са освободени от забраната, наложена на кораби под флага на Русия.

Реакция на ЕС

Като дългогодишен надежден партньор на държавите по света ЕС работи за гарантиране на продоволствената сигурност в световен мащаб и за изграждане на устойчиви продоволствени системи.

Понастоящем наличието на храни в ЕС не е застрашено, тъй като континентът до голяма степен сам произвежда много селскостопански продукти. Нашият селскостопански сектор обаче е нетен вносител на специфични продукти, например фуражни протеини. Тази уязвимост, заедно с високите разходи за суровини, като например торовете и енергията от изкопаеми горива, създава предизвикателства пред производството за земеделските стопани и може да доведе до повишаване на цените на храните.

Европейската комисия предлага набор от краткосрочни и средносрочни мерки за подобряване на световната продоволствена сигурност и за подпомагане на земеделските производители и потребителите в ЕС с оглед на нарастващите цени на храните и разходите за суровини.

Ние:

помагаме зърното от Украйна да стигне до пазара

подкрепяме уязвимите групи от населението

увеличаваме производството си на храни

премахваме ограниченията върху търговията с храни и насърчаваме многостранното сътрудничество

Укрепване на световната продоволствена сигурност

8 млрд. евро
инвестирани от ЕС за продоволствената сигурност в световен мащаб (2020-2024 г.)
Над 70 държави
ще бъдат подпомогнати при увеличаването на издръжливостта на продоволствените им системи

Глобално въздействие на намаленото производство на култури

Комисията се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че ЕС, като нетен износител на храни и водещ производител на селскостопански хранителни продукти, допринася за продоволствената сигурност в световен мащаб. Съюзът е водещ доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в областта на храните и продоволствените системи.

Вероятно е да се увеличат както хуманитарните нужди, така и разходите за тяхното удовлетворяване, а това ще окаже допълнителен натиск върху хуманитарната помощ. От 2015 г. насам ЕС е изразходвал минимум 350 милиона евро годишно за хуманитарна хранителна помощ. Между 2020 г. и 2024 г. ЕС инвестира 8 милиарда евро за продоволствена сигурност в световен мащаб. През периода 2021—27 г. ЕС ще подкрепи продоволствените системи в около 70 държави партньори.

  • На 6 април ЕС и държавите членки обещаха над 1 млрд. евро за укрепване на продоволствената сигурност в Сахел. 
  • На 26 април ЕС и държавите членки обещаха 633 млн. евро за спешна подкрепа и за укрепване на продоволствените системи и издръжливостта в Африканския рог.
  • На 24 септември ЕС отпусна 600 милиона евро за най-уязвимите държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, засегнати от продоволствената криза.

  • На 14 ноември Комисията обяви нов пакет за хуманитарна помощ в размер на 210 милиона евро за 15 държави, които са най-силно засегнати от опустошителните последици от нарастващата продоволствена несигурност.

За региона на южното съседство ЕС прие пакет за подкрепа в размер на 225 млн. евро с цел смекчаване на последиците от евентуални зараждащи се продоволствени кризи поради силната зависимост от вноса на храни, нарушен в резултат от войната.

Освен това ЕС ще продължи твърдо да се застъпва за избягване на експортните ограничения и забраните за износ на храни, както и за добре функциониращ единен пазар.

Тази дълбока криза потвърждава, че трябва да ускорим в световен мащаб прехода на продоволствената система към устойчивост и гъвкавост, за да се подготвим по-добре за бъдещи кризи. Като последващо действие след срещата на високо равнище на ООН по въпросите на продоволствените системи през 2021 г. Комисията участва в осем глобални коалиции, всичките насочени към трансформация на продоволствената система, гъвкавост и устойчив растеж на производителността.

Подкрепа за Украйна

ЕС работи усилено, за да може зърното, блокирано в Украйна, да стигне до световните пазари. По този начин на украинците ще бъдат осигурени много необходими приходи, а на Световната продоволствена програма — доставките, от които тя отчаяно се нуждае.

ЕС отвори коридори на солидарността и финансира различни видове превоз, така че украинското зърно да може да достигне до най-уязвимите държави в света.

Коридори на солидарността на ЕС
Основни коридори за износа на селскостопански продукти от Украйна
29 милиона тона
селскостопански продукти от Украйна бяха изнесени благодарение на коридорите на солидарността на ЕС
1 млрд. евро
Инвестирани от Европейската комисия и нейните партньори за поддържане и повишаване на капацитета на коридорите

Съюзът също така увеличава собственото си производство, за да облекчи натиска върху световните пазари на храни, и работи със Световната продоволствена програма, така че наличните запаси и допълнителни продукти да могат да достигнат до уязвимите държави на достъпни цени.

Комисията също така подкрепя Украйна в разработването и прилагането на краткосрочна и средносрочна стратегия за продоволствена сигурност, за да се гарантира, че средствата достигат до земеделските стопанства, когато това е възможно, и че съоръженията за транспортиране и съхранение се поддържат, за да се даде възможност на Украйна да изхранва гражданите си и в крайна сметка да си възвърне контрола над своите експортни пазари.

Солидарност на ЕС с Украйна

Помощ за земеделските стопани в ЕС

500 млн. евро ще бъдат разпределени като средства за пряко подпомагане на национално равнище на земеделските стопани, които са най-силно засегнати от по-високите разходи за суровини и затварянето на експортните пазари. Държавите от ЕС могат да допълнят тази подкрепа до 200 % с национални средства.

За да се справят с трудностите, свързани с паричните потоци, пред които понастоящем са изправени земеделските стопани, на държавите от ЕС ще бъде разрешено да извършват предварително по-големи директни плащания по ОСП.

Комисията вече:

  • предостави извънредна и временна дерогация, за да се позволи производството на култури върху земя, оставена под угар в рамките на ЕС, като същевременно се запазят пълните плащания за екологизиране за земеделските стопани
  • предложи нова временна рамка при кризи, която обхваща и земеделските стопани, производителите на торове и сектора на рибарството.

Комисията също така ще въведе предпазни мерки във връзка с пазара, за да подкрепи пазара на свинско месо с оглед на особено трудното положение на сектора.

Превантивни мерки относно вноса на ограничен брой продукти от Украйна

В отговор на сериозното свръхпредлагане в някои държави от ЕС (България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия) Европейската комисия прие извънредни временни превантивни мерки относно вноса на ограничен брой продукти от Украйна в рамките на извънредната защитна мярка, предвидена в Регламента за автономните търговски мерки. Засегнатите продукти са пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе – всичките с произход от Украйна.

Мерките влизат в сила на 2 май и ще се прилагат до 5 юни 2023 г.

Помощ за потребителите в ЕС

Мерките за подобряване на предлагането на основни хранителни стоки ще спомогнат за облекчаване на ценовия натиск.

Държавите от ЕС могат също така да прилагат намалени ставки на данъка върху добавената стойност и да насърчават икономическите оператори да задържат цените на дребно.

Освен това държавите членки могат да използват средства от фондовете на ЕС, като например Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), който подкрепя действията на държавите от ЕС за предоставяне на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Издръжливост и устойчивост на продоволствените ни системи

Повече от всякога е необходимо да се повиши издръжливостта, като се намали зависимостта на европейското селско стопанство от енергия, внос на енергоемки продукти и на фуражи. Стабилността изисква диверсифицирани източници на внос и възможности за реализация на пазара чрез стабилна многостранна и двустранна търговска политика.