Skip to main content

ES veiksmai, siekiant gerinti visuotinį aprūpinimą maistu

Maisto sistemų visame pasaulyje stiprinimas teikiant humanitarinę pagalbą ir bendradarbiaujant tarptautiniu mastu

Rusijos invazija į Ukrainą kelia pavojų milijonų žmonių apsirūpinimo maistu saugumui visame pasaulyje, ypač mažas pajamas gaunančiose šalyse, kurios priklauso nuo maisto ir trąšų importo.

Europos Sąjunga imasi veiksmų siekdama užtikrinti, kad bendradarbiaujant tarptautiniu mastu būtų atkurtas pasaulinis aprūpinimas maistu. Ji taip pat telkia humanitarinę pagalbą ir paramą labiausiai nukentėjusiems ūkininkams.

Rusijos invazijos į Ukrainą atgarsiai juntami visame pasaulyje. Tai daro poveikį milijonų viso pasaulio žmonių gyvenimui ir pragyvenimo šaltiniams – jie baiminasi, kad neišgalės apšildyti savo būstų ar pamaitinti vaikų.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen
ursula von der leyen

Rusijos agresija skatina pasaulinę maisto krizę

Rusijos invazija į Ukrainą turėjo tiesioginį poveikį milijonų žmonių visame pasaulyje aprūpinimui maistu. Visoje maisto tiekimo grandinėje padidėjo sąnaudos. Padidėjusios energijos ir trąšų sąnaudos destabilizavo žemės ūkio rinkas, o prekybos srautai į Ukrainą ir Rusiją ir iš jų yra sutrikdyti.

Vien tik Ukraina tiekia daugiau nei pusę Pasaulio maisto programos kviečių pasiūlos. Dėl artilerijos apšaudymų ir bombardavimo Ukrainos ūkininkai negali sėti.

Rusija sąmoningai imasi veiksmų prieš žemės ūkio mašinas, maisto atsargas ir jo perdirbimo bei transporto pajėgumus Ukrainoje ir juos naikina.

Rusija riboja savo maisto eksportą ir blokuoja šimtus laivų, pripildytus kviečių, Juodojoje jūroje.

Rusijai ir Baltarusijai taikomos ES sankcijos nenukreiptos į žemės ūkio sektorių. Nedraudžiama pirkti, importuoti ir vežti žemės ūkio ir maisto produktų, naudojant su Rusijos vėliava plaukiojančius laivus.

ES atsakas

ES, kaip ilgalaikė ir patikima viso pasaulio šalių partnerė, deda pastangas, kad užtikrintų pasaulinį aprūpinimą maistu ir sukurtų atsparias maisto sistemas.

Šiuo metu maisto ES pakanka, nes žemynas iš esmės yra pajėgus apsirūpinti daugeliu žemės ūkio produktų. Vis dėlto mūsų žemės ūkio sektorius tam tikrų produktų, pvz., pašarinių baltymų, turi įsivežti. Dėl to ir dėl didelių gamybos sąnaudų, pvz., išlaidų trąšoms ir iškastinių išteklių energijai, ūkininkams kyla gamybos sunkumų ir yra pavojus, kad maisto kainos šaus į viršų.

Europos Komisija siūlo veiksmus, kurių bus imtasi trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, siekiant didinti pasaulio apsirūpinimo maistu saugumą ir remti ES ūkininkus ir vartotojus brangstant maistui ir didėjant gamybos sąnaudoms.

Mes:

padedame iš Ukrainos išvežti grūdus,

remiame pažeidžiamas gyventojų grupes,

didiname maisto gamybos apimtį,

šaliname prekybos maisto produktais apribojimus ir skatiname daugiašališkumą.

Pasaulio aprūpinimo maistu saugumo didinimas

8 mlrd. EUR
buvo investuoti Europos Sąjungos į pasaulio aprūpinimo maistu saugumą (2020–2024 m.)
Daugiau kaip 70 šalių
bus paremtos siekiant padidinti jų maisto sistemų atsparumą.

Sumažėjusios pasėlių produkcijos pasaulinis poveikis

Komisija yra įsipareigojusi imtis visų būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad ES, kaip grynoji maisto eksportuotoja ir didžiausia žemės ūkio maisto produktų gamintoja, prisidėtų prie pasaulinio aprūpinimo maistu saugumo. ES yra pirmaujanti humanitarinės pagalbos ir vystomosios paramos, susijusios su maistu ir maisto sistemomis, teikėja.

Tikėtina, kad tiek humanitariniai poreikiai, tiek išlaidos didės ir dar labiau apsunkins su humanitarine pagalba susijusią padėtį. Nuo 2015 m. ES humanitarinei pagalbai maistu kasmet išleidžia ne mažiau kaip 350 mln. EUR. 2020–2024 m. ES numatė investuoti 8 mlrd. EUR į pasaulinį aprūpinimą maistu. 2021–2027 m. laikotarpiu ES rems maždaug 70 šalių partnerių maisto sistemas.

  • Balandžio 6 d. ES ir valstybės narės įsipareigojo skirti daugiau kaip 1 mlrd. EUR aprūpinimo maistu Sahelyje problemai spręsti. 
  • Balandžio 26 d. ES ir valstybės narės įsipareigojo skirti 633 mln. EUR skubiai paramai, taip pat stiprinti maisto sistemas ir atsparumą Somalio pusiasalyje.
  • Rugsėjo 24 d. ES skyrė 600 mln. EUR pažeidžiamiausioms Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalims, nukentėjusioms nuo maisto krizės.

  • Lapkričio 14 d. Komisija paskelbė apie naują 210 mln. EUR vertės humanitarinės pagalbos paketą, skirtą 15 šalių, labiausiai nukentėjusių nuo pražūtingų mažėjančio aprūpinimo maistu saugumo pasekmių.

Pietinių kaimyninių šalių regionui ES priėmė 225 mln. EUR paramos paketą, skirtą galimų maisto krizių dėl didelės priklausomybės nuo maisto importo, kurį sutrikdė karas, poveikiui sušvelninti.

Taip pat ES toliau tvirtai pasisakys už tai, kad būtų vengiama maisto produktų eksporto apribojimų ir draudimų, ir propaguos gerą bendrosios rinkos veikimą.

Dabartinė sudėtinga krizė patvirtina, kad, norėdami pasirengti krizėms ateityje, turime pasirūpinti, kad maisto sistemos tvarumas ir atsparumas didėtų sparčiau visame pasaulyje. Imdamasi su 2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimu maisto sistemų klausimais susijusių tolesnių veiksmų, Komisija dalyvaus aštuoniose pasaulinėse koalicijose, kurių visų tikslas – maisto sistemos pertvarka, atsparumas ir tvarus našumo didinimas.

Parama Ukrainai

ES deda daug pastangų, kad padėtų užblokuotus Ukrainos grūdus išvežti į pasaulines rinkas, galėtų suteikti ukrainiečiams labai reikalingų pajamų, o Pasaulio maisto programai – išteklių, kurių jiems labai reikia.

ES atveria solidarumo juostas ir finansuoja įvairias transporto rūšis, kad Ukrainos grūdai pasiektų pažeidžiamiausias pasaulio šalis.

ES solidarumo koridoriai
Pagrindiniai Ukrainos žemės ūkio produktų eksporto koridoriai
15 mln. tonų
žemės ūkio produkcijos iš Ukrainos eksportuota naudojantis ES solidarumo koridoriais
Buvo investuota 1 mlrd. EUR
Siekiant išlaikyti ir sustiprinti koridorių pajėgumus

ES taip pat didina savo gamybą, kad sumažintų spaudimą pasaulinėms maisto rinkoms, ir bendradarbiauja su Pasaulio maisto programa, kad turimos atsargos ir papildomi produktai galėtų pasiekti pažeidžiamas šalis prieinamomis kainomis.

Komisija taip pat padeda Ukrainai parengti ir įgyvendinti trumpalaikio ir vidutinės trukmės apsirūpinimo maistu strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad, kai įmanoma, parama pasiektų ūkius ir būtų išsaugoti transporto ir sandėliavimo įrenginiai, kad Ukraina galėtų išmaitinti savo piliečius ir galiausiai atgauti eksporto rinkas.

ES solidarumas su Ukraina

Parama ES ūkininkams

500 mln. EUR bus paskirstyta kaip nacionaliniai asignavimai siekiant tiesiogiai remti ūkininkus, kuriuos labiausiai paveikė didesnės gamybos sąnaudos ir eksporto rinkų uždarymas. ES šalys šią paramą gali papildyti nacionalinėmis lėšomis iki 200 proc.

Siekiant spręsti su grynųjų pinigų srautais susijusius sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria ūkininkai, ES šalims bus leidžiama iš anksto mokėti didesnes BŽŪP tiesiogines išmokas.

Komisija jau:

  • suteikė išimtinę ir laikiną nukrypti leidžiančią išimtį, pagal kurią leidžiama auginti pasėlius ES atidėtoje žemėje, kartu išlaikant visas žalinimo išmokas ūkininkams
  • pasiūlė naują laikinąją kovos su krize sistemą, kuri taip pat būtų taikoma ūkininkams, trąšų gamintojams ir žuvininkystės sektoriui

Komisijai taip pat įves rinkos apsaugos priemones kiaulienos rinkai remti, atsižvelgdama į ypač sudėtingą sektoriaus padėtį.

Parama ES vartotojams

Priemonės, kuriomis siekiama pagerinti pagrindinių maisto produktų tiekimą, padės sumažinti spaudimą kainoms.

ES valstybės narės taip pat gali taikyti lengvatinius PVM tarifus ir skatinti ekonominės veiklos vykdytojus nekelti mažmeninių kainų.

Valstybės narės taip pat gali pasinaudoti ES fondais, pavyzdžiui, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu (EPLSAF), kurio lėšomis remiami ES šalių veiksmai teikiant pagalbą maistu ir (arba) pagrindinę materialinę pagalbą labiausiai nuskurdusiems asmenims.

Mūsų maisto sistemų atsparumas ir tvarumas

Didinti atsparumą mažinant Europos žemės ūkio priklausomybę nuo energijos, energijai imlių produktų ir pašarų importo būtina kaip niekada anksčiau. Atsparumui užtikrinti reikia įvairinti importo šaltinius ir realizavimo rinkas vykdant tvirtą daugiašalę ir dvišalę prekybos politiką.

Translations of the webpage in Arabic and Swahili

Bendro pobūdžio leidiniai22 gruodis 2022
Translation of the webpage in Arabic
Bendro pobūdžio leidiniai22 gruodis 2022
Translation of the webpage in Swahili