Skip to main content

EU-tiltag til forbedring af den globale fødevaresikkerhed

Styrkelse af fødevaresystemerne i hele verden gennem humanitær bistand og internationalt samarbejde

Den russiske invasion af Ukraine truer fødevaresikkerheden for millioner af mennesker rundt om i verden, og især i lavindkomstlande, der er afhængige af import af fødevarer og gødning.

EU tager skridt til at sikre, at den globale fødevaresikkerhed genoprettes gennem internationalt samarbejde. EU mobiliserer også humanitær bistand og støtte til de hårdest ramte landbrugere.

Den russiske invasion af Ukraine har konsekvenser for hele verden. Det drejer sig om liv og levebrød for millioner af mennesker i hele verden, som frygter, at de ikke vil have råd til at opvarme deres boliger eller brødføde deres børn.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen
ursula von der leyen

Ruslands aggression er drivkraften bag den globale fødevarekrise

Ruslands invasion af Ukraine har haft en umiddelbar indvirkning på fødevaresikkerheden for millioner af mennesker i hele verden. Omkostningerne i hele fødevareforsyningskæden er steget. Stigningen i omkostningerne til energi og gødning har destabiliseret landbrugsmarkederne, og handelsstrømmene til og fra Ukraine og Rusland forstyrres.

Ukraine alene står for mere end halvdelen af FN's fødevareprograms hvedeforsyning. Granat- og bombeangrebene gør det umuligt for ukrainske landbrugere at få sået.

Helt bevidst sigter Rusland på og ødelægger landbrugsmaskiner, fødevarelagre samt forarbejdnings- og transportkapacitet i Ukraine.

Rusland begrænser sin fødevareeksport og blokerer hundredvis af skibe fyldt med hvede i Sortehavet.

EU's sanktioner over for Rusland og Belarus er ikke rettet mod landbrugssektoren. Indkøb, import og transport af landbrugsprodukter og fødevarer er undtaget fra forbuddet mod fartøjer, der fører russisk flag.

EU's bidrag

Som en mangeårig og pålidelig partner for lande rundt om i verden arbejder EU på at sikre global fødevaresikkerhed og opbygge robuste fødevaresystemer.

Fødevaretilgængeligheden er i øjeblikket ikke i fare i EU, fordi kontinentet i vid udstrækning er selvforsynende med mange landbrugsprodukter. Vores landbrugssektor er imidlertid nettoimportør af specifikke produkter, f.eks. foderprotein. Denne sårbarhed skaber sammen med høje inputomkostninger såsom gødning og fossil energi produktionsmæssige udfordringer for landbrugerne og risikerer at presse fødevarepriserne op.

Europa-Kommissionen har foreslået en række foranstaltninger med kort og mellemlangt sigte for at forbedre den globale fødevaresikkerhed og støtte landbrugere og forbrugere i EU i lyset af stigende fødevarepriser og inputomkostninger.

Vi:

hjælper med til at få korn ud af Ukraine

giver støtte til sårbare befolkningsgrupper

intensiverer vores fødevareproduktion

fjerner restriktioner for fødevarehandel og fremmer multilateralisme

Styrkelse af den globale fødevaresikkerhed

8 mia. euro
vil i alt blive investeret i global fødevaresikkerhed (2020-2024)
Over 70 lande
vil modtage støtte til at øge deres fødevaresystemers modstandsdygtighed

De globale konsekvenser af reduceret afgrødeproduktion

Kommissionen er fast besluttet på at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at EU som nettoeksportør af fødevarer og den største landbrugsfødevareproducent bidrager til den globale fødevaresikkerhed. EU er en førende leverandør af humanitær bistand og udviklingsbistand vedrørende fødevarer og fødevaresystemer.

Både de humanitære behov og omkostningerne i forbindelse hermed vil sandsynligvis stige og lægge yderligere pres på den humanitære bistand. Siden 2015 har EU brugt mindst 350 mio. euro om året på humanitær fødevarebistand. I perioden 2020-2024 investerer EU 8 mia. euro i fødevaresikkerhed på verdensplan. I perioden 2021-27 vil EU støtte fødevaresystemerne i ca. 70 partnerlande.

  • Den 6. april gav EU og EU-landene tilsagn om mere end 1 mia. EUR til fødevaresikkerhed i Sahel. 
  • Den 26. april gav EU og EU-landene tilsagn om 633 mio. euro til akut støtte og til styrkelse af fødevaresystemerne og modstandsdygtigheden på Afrikas Horn.
  • Den 24. september bevilgede EU 600 mio. euro til de mest sårbare lande i Afrika, Caribien og Stillehavet, der er ramt af fødevarekrisen.

  • Den 14. november bebudede Kommissionen en ny humanitær bistandspakke på 210 mio. euro til de 15 lande, der er hårdest ramt af de ødelæggende konsekvenser af den stigende fødevareusikkerhed.

Til de sydlige nabolande har EU vedtaget en støttepakke på 225 mio. euro for at mindske virkningerne af potentielle nye fødevarekriser som følge af den store afhængighed af en fødevareimport, der er blevet forstyrret af krigen.

Desuden vil EU fortsat være stor fortaler for at undgå eksportrestriktioner og eksportforbud for fødevarer og for et velfungerende indre marked.

Denne dybe krise bekræfter, at vi er nødt til på globalt plan at fremskynde omstillingen af vores fødevaresystem, således at det bliver bæredygtigt og robust, og vi er bedre rustet til at modstå kommende kriser. Som opfølgning på FN's topmøde i 2021 om fødevaresystemer arbejder Kommissionen inden for i otte globale koalitioner, der alle sigter mod omstilling af fødevaresystemer, modstandsdygtighed og bæredygtig produktivitetsvækst.

Støtte til Ukraine

EU arbejder hårdt på at få korn, der er blokeret i Ukraine, ud til de globale markeder for at kunne give ukrainerne hårdt tiltrængte indtægter og FN's Fødevareprogram de forsyninger, det har hårdt brug for.

EU åbner solidaritetsbaner og finansierer forskellige transportformer, så Ukraines korn kan nå ud til verdens mest sårbare lande.

EU's solidaritetsbaner
er vigtige korridorer til Ukraines landbrugseksport
15 mio. ton
ukrainske landbrugsprodukter er blevet eksporteret via EU's solidaritetsbaner
1 mia. euro
er af Kommissionen og dens partnere blevet investeret i at vedligeholde og styrke solidaritetsbanernes kapacitet

EU optrapper også sin egen produktion for at lette presset på de globale fødevaremarkeder og arbejder sammen med FN's Fødevareprogram, så de disponible lagre og yderligere produkter kan nå ud til sårbare lande til overkommelige priser.

Kommissionen støtter også Ukraine i at udvikle og gennemføre en kort- og mellemsigtet fødevaresikkerhedsstrategi for at sikre, at rå- og hjælpestoffer så vidt muligt når frem til bedrifterne, og at transport- og oplagringsfaciliteterne opretholdes, således at Ukraine kan brødføde sine borgere og i sidste ende genvinde kontrollen med sine eksportmarkeder.

EU's solidaritet med Ukraine

Støtte til EU's landbrugere

Der vil blive fordelt 500 mio. euro i nationale tildelinger til direkte at støtte de landbrugere, der er hårdest ramt af højere inputomkostninger og lukning af eksportmarkeder. EU-landene kan supplere denne støtte med op til 200 % med nationale midler.

For at løse de likviditetsproblemer, som landbrugerne i øjeblikket står over for, vil EU-landene få lov til på forhånd at betale øgede direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik.

Kommissionen har allerede:

  • givet en ekstraordinær og midlertidig undtagelse for at tillade produktion af afgrøder på arealer, der er udtaget i EU, samtidig med at der opretholdes fulde grønne betalinger til landbrugere
  • fremsat forslag om midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte i krisetider, som også skulle omfatte landbrugere, gødningsproducenter og fiskerisektoren.

Kommissionen vil også indføre markedsstøtteforanstaltninger til støtte for svinekødsmarkedet i betragtning af de særlige vanskeligheder i denne sektor.

Støtte til EU's forbrugere

Foranstaltninger til forbedring af udbuddet af basale fødevarer vil bidrage til at lette prispresset.

EU-landene kan også nedsætte momssatserne og tilskynde de erhvervsdrivende til at holde detailpriserne nede.

EU-landene kan også trække på EU-midler, f.eks. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), som yder støtte til EU-landenes indsats for at levere fødevarer og/eller elementær materiel bistand til de socialt dårligst stillede.

Vores fødevaresystemers modstandsdygtighed og bæredygtighed

Nu, mere end nogensinde er det nødvendigt at øge modstandsdygtigheden ved at mindske europæisk landbrugs afhængighed af energi, energiintensiv import og import af foder. Modstandsdygtighed kræver diversificerede importkilder og afsætningsmuligheder, som kan opnås gennem en solid multilateral og bilateral handelspolitik.

Oversættelse af websiden til arabisk og swahili

Generelle publikationer22 December 2022
Translation of the webpage in Arabic
Generelle publikationer22 December 2022
Translation of the webpage in Swahili