Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Финансите и Зеленият пакт

Инвестиции в екологосъобразно бъдеще

Комисията пое ангажимент да мобилизира поне 1 трилион евро устойчиви инвестиции през следващото десетилетие, за да бъдат постигнати целите, определени в рамките на Европейския зелен пакт.

За зелени инвестиции са отделени 30 % от многогодишния бюджет на ЕС (2021—2028 г.) и уникалния инструмент на ЕС NextGenerationEU (NGEU) за възстановяване от пандемията от COVID-19.

Държавите от ЕС трябва да отделят най-малко 37 % от финансирането, което получават по Механизма за възстановяване и устойчивост (на обща стойност 672,5 милиарда евро), за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата. Инвестициите и реформите, които ще бъдат финансирани по този начин, не трябва да нанасят значителни вреди на целите на ЕС в областта на околната среда. Комисията възнамерява да набере — от името на ЕС — 30 % от средствата по NextGenerationEU чрез емитиране на екосъобразни облигации.

Политика на сближаване на ЕС

Политиката на сближаване на ЕС помага на държавите, регионите, местните органи на управление и градовете в Съюза да реализират големи инвестиции, които допринасят за Европейския зелен пакт. Те трябва да отделят за тези приоритети поне 30 % от средствата, които получават от Европейския фонд за регионално развитие. Освен това 37 % от средствата по Кохезионния фонд ще допринесат по-специално за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Комисията въведе Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт, наричан още План за инвестиции за устойчива Европа, като част от Европейския зелен пакт. Той включва механизма за справедлив преход, чиято цел е да се гарантира справедлив преход към екологосъобразна икономика. Чрез механизма ще се мобилизират значителни инвестиции през периода 2021—2027 г. в подкрепа на гражданите на регионите, които са най-силно засегнати от прехода.

Мобилизиране на публични и частни инвестиции

Програмата InvestEU ще допринесе за тези усилия и ще осигури на ЕС ключово дългосрочно финансиране чрез привличане на значителни частни и публични средства. В Регламента за InvestEU се предвижда най-малко 30 % от инвестициите по линия на фонда InvestEU да допринасят за целите в областта на климата. Специална схема за справедлив преход ще генерира допълнителни инвестиции в полза на териториите в процес на справедлив преход в допълнение към Фонда за справедлив преход и механизма за отпускане на заеми в публичния сектор.

Освен това мерки за устойчиво финансиране, включително Регламентът за таксономията за класифициране на екологосъобразните инвестиции, ще допринасят за постигане на целите на Европейския зелен пакт чрез повишаване на инвестициите на частния сектор в екологосъобразни и устойчиви проекти.

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Повече информация за изпълнението на Европейския зелен пакт.

Документи

13 ЯНУАРИ 2020
Съобщение на Комисията относно Плана за инвестиции за устойчива Европа
български
(278.84 KB - HTML)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2020
Механизмът за справедлив преход — за да няма изоставени
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2020
Инвестиране в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика
български
(HTML)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2020
EU-funded projects to green the economy
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
14 АПРИЛ 2021
NextGenerationEU - Green bonds
English
(336.92 KB - PDF)
Изтегляне
21 АПРИЛ 2021
Factsheet: EU sustainable finance: April package
English
(1020.72 KB - PDF)
Изтегляне