Skip to main content

Nowe przepisy w sprawie ważności unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID i koordynacji bezpiecznych podróży w UE

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe przepisy ustanawiające dziewięć miesięcy jako wiążący okres uznawania zaświadczeń o szczepieniu, które są wykorzystywane do podróży w obrębie UE.

Państwa członkowskie muszą uznawać zaświadczenia o szczepieniu przez dziewięć miesięcy od podania ostatniej dawki pierwotnego szczepienia. W przypadku szczepionki Johnson&Johnson oznacza to 270 dni od podania pierwszej i jedynej dawki. W przypadku szczepionki dwudawkowej oznacza to 270 dni od podania drugiej dawki lub, zgodnie ze strategią szczepień danego państwa członkowskiego, od podania pierwszej i jedynej dawki ozdrowieńcowi.

Państwa członkowskie nie powinny wprowadzać innych okresów ważności świadectwa do celów podróży w obrębie Unii Europejskiej. Standardowy okres uznawania nie ma zastosowania do zaświadczeń o przyjęciu dawek przypominających.

Przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do zaświadczeń o szczepieniu wykorzystywanych do celów podróżowania w UE. Państwa członkowskie mogą co prawda stosować inne przepisy w odniesieniu do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID w kontekście krajowym, ale UE zachęca je do uznawania takiego samego okresu ważności.

Osoba posiadająca ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID nie powinna co do zasady podlegać dodatkowym ograniczeniom, takim jak testy lub kwarantanna, niezależnie od miejsca wyjazdu w UE.

Osobom nieposiadającym takiego zaświadczenia powinno się umożliwić podróżowanie na podstawie testu wykonanego przed przyjazdem lub po przyjeździe. Ponadto osoby te mogą być zobowiązane do poddania się kwarantannie lub samoizolacji po powrocie z tzw. obszarów ciemnoczerwonych, czyli regionów z wysoką liczbą zakażeń.

Wszelkie środki ograniczające swobodny przepływ osób muszą być niedyskryminacyjne i proporcjonalne. Państwa członkowskie co do zasady nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich.

CZYM JEST UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

 • albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19
 • albo uzyskała negatywny wynik testu
 • albo przeszła COVID-19.

Kto może otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID?

 • Wszyscy obywatele Unii i członkowie ich rodzin
 • Obywatele krajów spoza UE legalnie przebywający lub zamieszkujący w państwie członkowskim UE i uprawnieni do podróżowania do innych krajów UE

Jak Europejczycy mogą uzyskać zaświadczenie?

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je wydawać na przykład ośrodki wykonujące testy lub organy ds. zdrowia, można je również uzyskać poprzez portal dla pacjentów.

 • Zaświadczenia o zaszczepieniu są wydawane w państwie członkowskim, w którym podano szczepionkę.
 • Zaświadczenia o wyniku testu są wydawane w państwie członkowskim, w którym przeprowadzono test.
 • Zaświadczenia o przechorowaniu COVID są wydawane w państwie członkowskim, w którym mieszka ozdrowieniec.

Informacje na temat sposobu uzyskania zaświadczenia powinny być udostępniane przez krajowe organy ds. zdrowia.

Wersję elektroniczną zaświadczenia można przechowywać na urządzeniu mobilnym. Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także podpis cyfrowy potwierdzający, że zaświadczenie jest autentyczne.

Aby ułatwić jego uznawanie, państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej i papierowej.

Wybierz swój kraj na poniższej mapie i dowiedz się, jak uzyskać zaświadczenie.

Uznawanie przez UE zaświadczeń COVID wydanych przez państwa trzecie (spoza UE)

 

Dotychczas do unijnego systemu cyfrowych zaświadczeń COVID na podstawie decyzji w kwestii równoważności przystąpiło 51 krajów (i terytoriów) spoza UE.

Zaświadczenia COVID wystawione w tych 51 krajach (i terytoriach) są uznawane w UE na takich samych warunkach jak unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. I vice versa: tych 51 krajów (i terytoriów) akceptuje unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Jak działa zaświadczenie?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zawiera kod QR z podpisem cyfrowym chroniącym je przed fałszerstwem.

Podczas kontroli zaświadczenia skanuje się kod QR i sprawdza podpis.

Każdy organ wydający (np. szpital, ośrodek wykonujący testy czy organ ds. zdrowia) ma własny klucz podpisu cyfrowego. Każdy kraj przechowuje wszystkie te klucze w bezpiecznej bazie danych.

Komisja Europejska utworzyła bramę sieciową, która umożliwia weryfikację podpisów na zaświadczeniach w całej UE. Dane osobowe posiadacza zaświadczenia nie przechodzą przez bramę sieciową, ponieważ nie jest to konieczne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Komisja Europejska pomogła również państwom członkowskim w opracowaniu krajowego oprogramowania i aplikacji służących do wydawania, przechowywania i weryfikacji zaświadczeń. Udzieliła im także wsparcia podczas koniecznego testowego uruchomienia bramy sieciowej.

W jaki sposób zaświadczenie pomaga w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomaga ono w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń.

Podczas podróży posiadacza zaświadczenia zasadniczo nie powinny obowiązywać ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, tj. państwa członkowskie nie powinny nakładać na niego dodatkowych ograniczeń związanych z podróżą, chyba że są one konieczne i proporcjonalne pod względem celu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego.

W tym ostatnim przypadku – na przykład gdy konieczna jest reakcja na nowe warianty budzące obawy – dane państwo członkowskie musiałoby powiadomić o ograniczeniach Komisję i pozostałe państwa członkowskie oraz uzasadnić ich wprowadzenie.

Czy obywatele, którzy nie są jeszcze zaszczepieni, mogą podróżować do innego kraju UE?

Tak. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID powinno ułatwić swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii. Posiadanie go nie jest warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest w Unii jednym z praw podstawowych.

Bez zaświadczenia można jednak podlegać takim ograniczeniom jak wymóg testów lub kwarantanny. Państwa członkowskie mogą wprowadzić ograniczenia podróży. Najnowsze informacje na ten temat są dostępne na stronie Re-openEU.

Aby zagwarantować, że osoby niezaszczepione nie będą dyskryminowane, unijne cyfrowe zaświadczenie COVID obejmuje również zaświadczenia o testach oraz o przechorowaniu COVID-19. Dzięki temu wszyscy obywatele mogą korzystać z unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

W styczniu 2022 r. zaktualizowano przepisy dotyczące koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE, aby uwzględnić status osoby, a nie sytuację epidemiologiczną na szczeblu regionalnym, z wyjątkiem obszarów, na których wirus utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Czy obywatele państw trzecich mogą podróżować do UE?

22 lutego 2022 r. Rada zaktualizowała obowiązujące zasady, co jeszcze bardziej ułatwi podróżowanie do UE. Państwa członkowskie zgodziły się stosować to zaktualizowane podejście od 1 marca 2022 r.

Zgodnie z tym podejściem podróżni spoza UE, którzy zostali zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez UE lub WHO, powinni mieć możliwość podróżowania do UE, pod warunkiem że otrzymali ostatnią dawkę serii szczepień pierwotnych co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni przed przyjazdem, lub pod warunkiem że otrzymali dawkę przypominającą.

Ponadto osoby, które wróciły do zdrowia po COVID-19 w ciągu 180 dni przed podróżą do UE, powinny mieć możliwość odbycia podróży do UE, jeżeli mogą potwierdzić swój powrót do zdrowia za pomocą unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia spoza UE uznawanego za równoważne z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

Możliwość przyjazdu do UE powinny mieć również osoby podróżujące z kraju lub terytorium figurującego w wykazie państw, z których wszystkie podróże powinny być możliwe. Wymagane będzie przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR. Na podstawie oceny aktualnej sytuacji zdrowotnej Rada regularnie dokonuje przeglądu wykazu takich krajów i w razie potrzeby go aktualizuje. Wszelkie podróże do UE z krajów wymienionych w wykazie powinny być możliwe, bez względu na status zaszczepienia.

Poza tym obywatele i mieszkańcy UE, członkowie ich rodzin, jak również osoby, które mają ważny powód, by bezwzględnie przyjechać do UE, powinni nadal móc podróżować.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Zaświadczenia o szczepieniu będą wydawane wszystkim zaszczepionym osobom, niezależnie od tego, którą szczepionkę przeciwko COVID-19 im podano. Na zaświadczeniu musi być wyraźnie podana nazwa szczepionki.

Jeśli chodzi o swobodne przemieszczanie się, państwa członkowskie są zobowiązane akceptować zaświadczenia o zaszczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. Państwa członkowskie mogą również, ale nie mają obowiązku, znieść ograniczenia dla podróżnych, którzy otrzymali inną szczepionkę, np. szczepionkę wymienioną w wykazie WHO. Osobom zaszczepionym szczepionką, która nie została dopuszczona do obrotu w UE, radzimy przed podróżą sprawdzić, które szczepionki są akceptowane w konkretnym państwie członkowskim.

Osoby w pełni zaszczepione mające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID powinny być zwolnione z testów związanych z podróżowaniem i z kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzonej do użytku w całej UE. To samo dotyczy osób dysponujących zaświadczeniem, które przeszły chorobę.

Czy w unijnym cyfrowym zaświadczeniu COVID można uwzględnić dawki przypominające?

Większość państw członkowskich zaczęła już podawać dawki przypominające szczepionki przeciwko COVID-19. Po podaniu każdej dawki należy wydać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Oznacza to, że po podaniu dodatkowej dawki państwa członkowskie muszą również wydać zaświadczenie o szczepieniu w formacie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Od 1 lutego zgodnie z nowymi przepisami w zaświadczeniu należy rejestrować dawki przypominające. Dawki przypominające będą rejestrowane jako: 3/3 w przypadku dawki przypominającej po serii pierwotnych szczepień w dwóch dawkach, 2/1 w przypadku dawki przypominającej po szczepieniu jednorazowym lub po jednej dawce szczepionki dwudawkowej podanej osobie, która wróciła do zdrowia.

Jak działa zaświadczenie o wyniku testu?

Osoby, które uzyskały negatywny wynik testu w formacie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, powinny być zwolnione z ewentualnych wymogów kwarantanny, chyba że przemieszczają się z obszarów o wysokiej zachorowalności. Państwa członkowskie uzgodniły standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, jeżeli dane państwo członkowskie je akceptuje.

Jakie dane zawiera unijne cyfrowe zaświadczenie COVID? Czy dane te są chronione?

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, istotne informacje na temat szczepionki, testu lub przejścia choroby oraz niepowtarzalny identyfikator. Dane te pozostają na zaświadczeniu i nie są przechowywane ani zatrzymywane podczas weryfikacji zaświadczenia w innym państwie członkowskim.

Zaświadczenia będą zawierały jedynie ograniczony zestaw niezbędnych informacji. Odwiedzane kraje nie mogą przechowywać takich danych. W ramach kontroli weryfikuje się jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia, sprawdzając, kto je wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie.

Ważność zaświadczeń

Ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID obejmuje:

zaświadczenie o szczepieniu potwierdzające, że od podania ostatniej dawki serii szczepień pierwotnych upłynęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 270 dni lub że dana osoba otrzymała dawkę przypominającą

LUB

negatywny wynik testu PCR uzyskany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego uzyskany nie wcześniej niż 24 godziny przed podróżą

LUB

zaświadczenie o powrocie do zdrowia wskazujące, że od pierwszego dodatniego wyniku testu PCR minęło mniej niż 180 dni.

Ważność zaświadczeń wydanych po dawce przypominającej

Na obecnym etapie Komisja nie proponuje okresu ważności zaświadczeń wydawanych na podstawie dawek przypominających. Oznacza to, że dziewięciomiesięczny okres ważności nie powinien mieć zastosowania do zaświadczeń wydanych na podstawie dawek przypominających. Można oczekiwać, że ochrona, jaką dają dawki przypominające, może trwać dłużej niż ochrona wynikająca z serii pierwotnych szczepień.

Komisja będzie ściśle monitorować nowo pojawiające się dowody naukowe w tej kwestii. Na tej podstawie Komisja może na późniejszym etapie zaproponować, w razie potrzeby, wprowadzenie okresu ważności również w odniesieniu do zaświadczeń o szczepieniu wydawanych po podaniu dawki przypominającej.

Ewentualne korzystanie z zaświadczeń w celu dostępu do wydarzeń lub obiektów

Prawo UE obejmuje wykorzystanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID w celu ułatwienia bezpiecznego poruszania się w obrębie UE.

Państwa członkowskie mogą również wykorzystywać zaświadczenia COVID-19 w skali krajowej, na przykład do regulowania dostępu do wydarzeń lub obiektów. Takie działania nie są jednak regulowane na poziomie UE.

Jeżeli państwo członkowskie przyjmuje system zaświadczeń COVID-19 do celów krajowych, powinno również zagwarantować akceptowanie w pełni unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Ma to zagwarantować, że podróżni udający się do innego państwa członkowskiego nie będą musieli uzyskiwać dodatkowo zaświadczenia krajowego.

Jak długo będzie obowiązywało unijne cyfrowe zaświadczenie COVID?

Aktualnie rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID stosuje się przez 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. W lutym 2022 r. Komisja zaproponowała, by przedłużyć okres jego stosowania o rok, do 30 czerwca 2023 r. Przedłużenie okresu stosowania rozporządzenia zapewniłoby podróżującym po UE możliwość korzystania z zaświadczenia COVID nawet wówczas, gdy państwa członkowskie utrzymają w mocy określone środki ochrony zdrowia publicznego.

Re-open EU: aktualne informacje na temat podróży i środków sanitarnych

Najświeższe informacje na temat podróży i środków sanitarnych w krajach europejskich. Można tu znaleźć między innymi informacje o kwarantannie i wymogach dotyczących testowania, które umożliwiają podróżnym korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się. Informacje są często aktualizowane i dostępne w 24 językach. Pomogą one w zaplanowaniu bezpiecznych podróży w Europie.

Odwiedź stronę Re-open EU

Kalendarium

 1. 25 stycznia 2022 r.

  Rada przyjmuje zmienione zalecenie w sprawie środków zapewniających koordynację bezpiecznych podróży w UE, które stosowane mają być w zależności od indywidualnej sytuacji poszczególnych osób, a nie od miejsca rozpoczęcia podróży.

 2. 21 grudnia 2021 r.

  Komisja przyjmuje zasady, w których określono wiążący okres uznawania zaświadczeń o szczepieniu (9 miesięcy) na potrzeby podróży w obrębie UE.

 3. 1 lipca – 12 sierpnia 2021 r.

  Okres stopniowego wprowadzania: jeżeli dane państwo członkowskie nie jest jeszcze gotowe do wydawania nowego zaświadczenia, nadal może stosować inne formaty, które powinny być akceptowane w innych państwach członkowskich.

 4. 1 lipca 2021 r.

  Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID zaczyna obowiązywać w całej UE.

 5. połowa czerwca 2021 r.

  Zmienione zalecenie Rady w sprawie podróży w obrębie UE

 6. 1–30 czerwca 2021 r.

  Faza uruchamiania: państwa członkowskie mogą wprowadzić zaświadczenie na zasadzie dobrowolności, pod warunkiem że zakończyły niezbędne techniczne i prawne przygotowania do wydawania i weryfikacji zaświadczeń.

 7. 1 czerwca 2021 r.

  Wprowadzona zostaje brama sieciowa UE (powiązanie krajowych systemów).

 8. 20 maja 2021 r.

  Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

 9. 7 maja 2021 r.

  Komisja rozpoczęła test pilotażowy unijnej infrastruktury zapewniającej interoperacyjność (tzw. brama sieciowa UE), która ułatwi weryfikację unijnych zaświadczeń.

 10. 22 kwietnia 2021 r.

  Przedstawiciele państw członkowskich w sieci e-zdrowie uzgodnili wytyczne opisujące główne specyfikacje techniczne dotyczące wdrożenia systemu. Był to ważny krok w kierunku utworzenia niezbędnej infrastruktury na szczeblu UE.

 11. 14 kwietnia 2021 r.

  Rada przyjęła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie propozycji Komisji.

 12. 17 marca 2021 r.

  Komisja przedstawiła propozycję aktu prawnego ustanawiającego wspólne ramy dla unijnego zaświadczenia.

 13. 27 stycznia 2021 r.

  W następstwie dyskusji prowadzonych od listopada 2020 r. między Komisją a państwami członkowskimi w ramach sieci e-zdrowie przyjęto wytyczne określające wymogi dotyczące interoperacyjności cyfrowych zaświadczeń o szczepieniu.

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Dokumenty