Направо към основното съдържание

Цифров COVID сертификат на ЕС

Солиден инструмент за отваряне на нашите икономики и общества

Цифровият COVID сертификат на ЕС е важен елемент в реакцията на Европа на пандемията от COVID-19, като са били издадени над 2,3 млрд. сертификата.

Сертификатът, който обхващаше ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, улесни безопасното пътуване на гражданите, като също така бе от ключово значение за подпомагането на тежко засегнатия туристически сектор в Европа.

Сертификатът улесни безопасното пътуване на гражданите в целия Европейски съюз, когато държавите членки бяха ограничили пътуванията по причини, свързани с общественото здраве. Освен това той позволи да се координира премахването на тези ограничения от момента, в който това бе възможно. На практика от август 2022 г. вече няма ограничения за пътуване в рамките на ЕС.

Цифровият COVID сертификат на ЕС бележи успехи и по света: той е глобален стандарт за международни пътувания и единствената система, която функционира на международно равнище. 51 държави от четири континента са се възползвали от тази система. 

Регламентът за Цифровия COVID сертификат на ЕС започна да се прилага на 1 юли 2021 г., а срокът му на действие изтече на 30 юни 2023 г. 

Стъпка към здравна сигурност в световен мащаб

На 1 юли 2023 г. СЗО използва системата на цифровия COVID сертификат на ЕС за създаване на глобална система, която ще помогне за защитата на гражданите по целия свят от настоящи и бъдещи заплахи за здравето, включително пандемии. Това е първият градивен елемент на глобалната мрежа на СЗО за цифрово здравно сертифициране, в рамките на която ще бъде разработена система за проверка на здравни документи в световен мащаб с цел осигуряване на по-добро здраве за всички.

СЗО ще улесни този процес в световен мащаб в рамките на собствената си структура, като първият случай на използване е сближаването на цифровите COVID-19 сертификати. Това включва възприемане на стандартите на ЕС и валидиране на цифровите подписи с цел предотвратяване на измами. В рамките на този процес СЗО няма да има достъп до каквито и да било лични данни, които ще останат в обхвата на изключителните правомощия на националните правителства.

Партньорство в областта на цифровите технологии между ЕС и СЗО

За да се улесни използването на цифровите COVID сертификати на ЕС от СЗО и да се допринесе за тяхното функциониране и по-нататъшно развитие, Европейската комисия и СЗО се споразумяха да си партнират в областта на електронното здравеопазване.

Това партньорство ще работи за техническото разработване на системата на СЗО с поетапен подход за обхващане на допълнителни случаи на употреба, които могат да включват например цифровизацията на международния сертификат за ваксинация или профилактика. Разширяването на обхвата на тези цифрови решения ще бъде от съществено значение за осигуряването на по-добро здравеопазване за гражданите по целия свят.

Глобална мрежа за сертифициране в областта на електронното здравеопазване

Глобалната мрежа за сертифициране в областта на електронното здравеопазване е доброволна система, която може да помогне на гражданите да валидират своите здравни документи и да използват своите електронни здравни данни по безопасен и сигурен начин.

Присъединяването към глобалната мрежа на СЗО за сертифициране в областта на електронното здравеопазване е доброволно за държавите членки. Препоръката на Съвета, приета на 27 юни 2023 г., насърчава всички държави членки да се присъединят към системата на СЗО и да продължат да издават сертификати за COVID-19 при поискване.

Комисията и СЗО подписаха необвързващо административно споразумение. Административнoто споразумение е технически документ за сътрудничество между Европейската комисия и СЗО по отношение на поемането на рамката за Цифровия COVID сертификат на ЕС от страна на СЗО и по-нататъшното развитие на глобалната мрежа за сертифициране в областта на електронното здравеопазване. 

Хронология

 1. 1 юли 2023 г.

  Световната здравна организация (СЗО) използва системата на цифровия COVID сертификат на ЕС за създаване на глобална система, която ще помогне за защитата на гражданите по целия свят от настоящи и бъдещи заплахи за здравето, включително пандемии.

 2. 30 юни 2023 г.

  Срокът на действие на Регламента за Цифровия COVID сертификат на ЕС изтича.

 3. 13 декември 2022 г.

  Съветът приема преразгледана препоръка относно премахването на всички ограничения за пътуване в рамките на ЕС.

 4. 29 юни 2022 г.

  Удължаване на срока на действие на Регламента за Цифровия COVID сертификат на ЕС до 30 юни 2023 г. Държавите членки вече могат да издават сертификати за ваксинация на участниците в клинични изпитвания и ще признават допълнителни видове антигенни тестове.

 5. 29 март 2022 г.

  Нови правила освобождават малолетните и непълнолетните лица от 9-месечния срок за приемане на сертификатите за ваксинация.

 6. 22 февруари 2022 г.

  Сертификати за преболедуване вече могат да се издават въз основа на бързи антигенни тестове.

 7. 25 януари 2022 г.

  Съветът приема преразгледана препоръка относно мерките за осигуряване на координация на безопасното пътуване в ЕС въз основа на индивидуалното положение на лицата, а не на региона на произход.

 8. 21 декември 2021 г.

  Комисията приема правила за установяване на задължителен срок от 9 месеца за приемане на сертификати за ваксинация за целите на пътуване в рамките на ЕС.

 9. 1 юли—12 август 2021 г.

  Период на въвеждане: ако дадена държава от ЕС все още не е готова да издаде новия сертификат на своите граждани, могат да се използват и други формати, които следва да бъдат приети в другите държави от Съюза.

 10. 1 юли 2021 г.

  Цифровият сертификат на ЕС за COVID започва да се прилага в целия Съюз.

 11. средата на юни 2021 г.

  Преразгледана препоръка на Съвета относно пътуванията в рамките на ЕС.

 12. 1—30 юни 2021 г.

  Начална фаза: държавите членки могат да започнат да използват сертификата на доброволен принцип, при условие че са готови да издават и проверяват сертификати и разполагат с необходимото правно основание.

 13. 1 юни 2021 г.

  Порталът на ЕС (свързване на националните системи) започва да функционира.

 14. 20 май 2021 г.

  Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по цифровия сертификат на ЕС за COVID.

 15. 7 май 2021 г.

  Комисията започна пилотното изпитване на инфраструктурата за оперативна съвместимост на равнище ЕС (Портал на ЕС), която ще улесни удостоверяването на автентичността на сертификатите на ЕС.

 16. 22 април 2021 г.

  Представители на страните от ЕС в мрежата за електронно здравеопазване се споразумяха за насоки, в които са описани основните технически спецификации за прилагането на системата. Това бе важна стъпка към изграждането на необходимата инфраструктура на равнище ЕС.

 17. 14 април 2021 г.

  Съветът прие своя мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението.

 18. 17 март 2021 г.

  Комисията предложи законодателен текст за установяване на обща рамка за сертификат на ЕС.

 19. 27 януари 2021 г.

  Бяха приети насоки за определяне на изискванията за оперативна съвместимост на цифровите сертификати за ваксинация въз основа на обсъжданията, проведени от ноември 2020 г. в мрежата за електронно здравеопазване между представители на Комисията и страните от ЕС.

Документи