Skip to main content

Uudet säännöt EU:n digitaalisen koronatodistuksen voimassaolosta EU:n sisällä matkustettaessa

EU:ssa otettiin 1.2.2022 käyttöön uudet säännöt rokotustodistusten hyväksymisestä EU:n sisällä matkustettaessa. Todistusten sitova hyväksyntäaika on vastedes 9 kuukautta (270 päivää).

EU-maiden on hyväksyttävä rokotustodistukset 9 kuukauden ajan perusrokotussarjan viimeisen rokotteen saamisen jälkeen. Yhtenä annoksena annettavan Johnson & Johnson -rokotteen hyväksyntäaika on 270 päivää ensimmäisen ja ainoan annoksen saamisesta. Kahtena annoksena annettavien rokotteiden hyväksyntäaika on 270 päivää toisen annoksen saamisesta. Jos kansallisen rokotusstrategian mukaisesti covid-19-taudista parantuneille annetaan vain yksi rokoteannos, lasketaan hyväksyntäaika tästä rokotuksesta.

EU-maiden ei pitäisi poiketa tästä vakiohyväksyntäajasta, kun kyse on EU:n alueella matkustamisesta. Tehosterokotteen jälkeen ei rokotustodistuksen voimassaoloa toistaiseksi rajoiteta.

Tämä uusi sääntö koskee vain matkustuskäyttöä ja perusrokotussarjasta annettuja todistuksia. Jos EU-maat hyödyntävät EU:n digitaalista koronatodistusta maan sisällä, ne voivat soveltaa eri sääntöjä, mutta on suositeltavaa, että kaikki maat yhtenäistäisivät sääntönsä vastaamaan EU:n tasolla vahvistettua hyväksyntäaikaa.

Henkilöön, jolla on voimassa oleva EU:n digitaalinen koronatodistus, ei pitäisi yleensä soveltaa lisärajoituksia, kuten testejä tai karanteenia, siitä riippumatta, mistä paikasta EU:ssa hän lähtee matkalle.

Henkilölle, jolla ei ole EU:n digitaalista koronatodistusta, olisi annettava lupa matkustaa, jos hän on saanut negatiivisen testituloksen joko ennen matkalle lähtöä tai saavuttuaan matkakohteeseensa. Lisäksi tällaiselta henkilöltä saatetaan edellyttää karanteenia tai omaehtoista eristäytymistä, jos hän saapuu alueelta, jolla epidemiatilanne on erittäin huono (tilannekartalla tummanpunainen).

Kaikkien vapaata liikkuvuutta rajoittavien toimenpiteiden on oltava syrjimättömiä ja oikeasuhteisia. EU:n jäsenmaat eivät periaatteessa saisi evätä lupaa maahantuloon muista jäsenmaista matkustavilta henkilöiltä.

Mikä on EU:n digitaalinen koronatodistus?

EU:n koronatodistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on joko

 • saanut covid-19-rokotuksen
 • saanut covid-19-testissä negatiivisen testituloksen tai
 • parantunut covid-19-taudista.

Kuka voi saada EU:n digitaalisen koronatodistuksen?

 • Kaikki EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka oleskelevat tai asuvat laillisesti EU-maassa ja joilla on oikeus matkustaa toisiin EU-maihin.

Miten todistuksen saa?

Todistuksen antamisesta vastaavat EU-maiden kansalliset viranomaiset. Sen voi antaa esimerkiksi testauskeskus tai terveysviranomainen, tai sen voi saada suoraan sähköisestä palvelusta.

 • Rokotustodistuksen myöntää se EU-maa, jossa rokotus on annettu.
 • Testaustodistuksen myöntää se EU-maa, jossa testi on tehty.
 • Parantumistodistuksen myöntää se EU-maa, jossa parantunut henkilö oleskelee.

Kansallisten terveysviranomaisten on tiedotettava yleisölle siitä, miten todistus hankitaan.

Digitaalisen version voi tallentaa mobiililaitteelle. Todistuksesta voi pyytää myös paperiversion. Molemmissa versioissa on olennaiset tiedot sisältävä QR-koodi ja digitaalinen allekirjoitus, joka vahvistaa todistuksen aitouden.

EU-maat ovat sopineet yhteisestä mallista, jota voidaan käyttää sähköisissä ja paperiversioissa, jotta todistuksen tunnistaa helposti.

Napsauttamalla alla olevaa interaktiivista karttaa saat tietoa siitä, miten voit saada todistuksen oman maasi terveysviranomaisilta.

EU:n ulkopuolisten maiden myöntämien covid-19-todistusten tunnustaminen EU:ssa

 

Tähän mennessä EU:n koronatodistusjärjestelmään on EU:n vastaavuuspäätösten mukaisesti liittynyt 51 EU:n ulkopuolista maata tai aluetta.

Näiden 51 maan tai alueen myöntämät covid-19-todistukset hyväksytään EU:ssa samoin edellytyksin kuin EU:n digitaalinen koronatodistus. Vastaavasti EU:n digitaalinen koronatodistus hyväksytään näissä 51 maassa.

Miten todistus toimii?

EU:n digitaalisessa koronatodistuksessa on QR-koodi, joka on suojattu väärentämiseltä digitaalisella allekirjoituksella.

Todistuksen tarkastamisen yhteydessä QR-koodi skannataan ja allekirjoitus todennetaan.

Kullakin todistuksia antavalla taholla (esim. sairaala, testauskeskus tai terveysviranomainen) on oma digitaalinen allekirjoitusavaimensa. Ne tallennetaan kussakin maassa olevaan suojattuun tietokantaan.

Euroopan komissio on luonut palveluväylän, jonka kautta kaikkien todistusten allekirjoitukset voidaan todentaa kaikkialla EU:ssa. Todistuksen haltijan henkilötiedot eivät kulje palveluväylän kautta, koska se ei ole tarpeen digitaalisen allekirjoituksen todentamiseksi. Komissio on lisäksi auttanut EU-maita kehittämään kansallisia ohjelmistoja ja sovelluksia todistusten antamista, tallentamista ja todentamista varten. Se on myös tukenut niitä palveluväylän testaamisessa.

Miten todistus edistää vapaata liikkuvuutta?

EU:n digitaalinen koronatodistus hyväksytään kaikissa EU-maissa. Sen avulla varmistetaan, että EU-maat voivat koordinoida voimassa olevien rajoitusten poistamista.

EU:ssa matkustava todistuksen haltija olisi periaatteessa vapautettava vapaan liikkuvuuden rajoituksista: EU-maiden ei pitäisi asettaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen haltijoille ylimääräisiä matkustusrajoituksia, paitsi jos ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia kansanterveyden turvaamiseksi.

Jos näin tapahtuu – esimerkiksi vastatoimena uuteen virusmuunnokseen – kyseisen EU-maan on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille EU-maille ja perusteltava päätöksensä.

Voivatko rokottamattomat henkilöt matkustaa toiseen EU-maahan?

Kyllä voivat. EU:n digitaalisen koronatodistuksen on määrä helpottaa vapaata liikkumista EU:n sisällä. Siitä ei kuitenkaan tule ennakkoedellytystä vapaalle liikkuvuudelle, joka on perusoikeus EU:ssa.

Jos sinulla ei ole todistusta, sinuun saatetaan kuitenkin soveltaa rajoituksia, kuten testausta tai karanteenia. EU-maat voivat ottaa käyttöön matkustusrajoituksia. Katso Re-open EU -sivustolta tietojen tuoreimmat päivitykset.

Jotta rokottamattomia henkilöitä ei syrjitä, EU:n digitaalinen koronatodistus kattaa myös testaustodistukset ja todistukset henkilöille, jotka ovat parantuneet covid-19-taudista. Kaikki voivat siis hyötyä EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta.

Turvallisen ja vapaan liikkuvuuden koordinointia koskevia sääntöjä päivitettiin EU:ssa tammikuussa 2022 siten, että niissä otetaan huomioon ensi sijassa henkilön oma tilanne alueellisen tilanteen sijaan – lukuun ottamatta alueita, joilla virusta esiintyy erittäin paljon.

Voivatko EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset matkustaa EU:hun?

Neuvostossa hyväksyttiin 22.2.2022 puitesääntöjen päivitys, jolla helpotetaan matkustamista EU:hun. Sitä aletaan soveltaa EU-maissa 1.3.2022.

Uusien sääntöjen mukaan EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen, joka on saanut EU:n tai WHO:n hyväksymän rokotteen, olisi voitava matkustaa EU:hun, jos hän on saanut perusrokotussarjan viimeisen rokotteen vähintään 14 päivää ja enintään 270 päivää ennen saapumistaan, tai jos hän on saanut tehosterokotteen.

Lisäksi EU:hun pitäisi voida matkustaa myös niiden, jotka ovat parantuneet covid-19-taudista 180 päivän kuluessa ennen saapumistaan, jos heillä on tästä todisteena EU:n digitaalinen koronatodistus tai EU:ssa tunnustettu EU:n ulkopuolella myönnetty todistus.

EU:lla on myös luettelo maista ja alueista, joista matkustavien olisi voitava saapua EU:hun, jos heillä on todiste negatiivisesta PCR-testituloksesta. EU:n neuvosto päivittää luetteloa säännöllisesti maiden ja alueiden terveystilanteen perusteella. EU:hun matkustamisen pitäisi olla sallittua EU:n neuvoston vahvistamassa luettelossa olevista maista rokotustilanteesta riippumatta.

Myös EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä EU:ssa asuvien olisi edelleen voitava tulla EU:hun, samoin kuin niiden, joilla on välttämätön syy saapumiseen.

Onko merkitystä, minkä covid-19-rokotteen saa?

Rokotustodistus annetaan rokotetulle henkilölle riippumatta siitä, minkä covid-19-rokotteen hän on saanut. Todistuksessa on ilmoitettava selkeästi rokotteen nimi.

EU-maiden on hyväksyttävä vain rokotustodistukset, joiden haltijoille on annettu EU:n myyntiluvan saanut rokote. Tältä osin ne eivät voi soveltaa vapaan liikkuvuuden rajoituksia. EU-maa voi halutessaan myös päättää olla soveltamatta rajoituksia matkustajiin, jotka ovat saaneet toista rokotetta, esimerkiksi WHO:n hätätilannekäyttöön hyväksymää rokotetta, mutta sen ei ole pakko niin tehdä. Jos sinut on rokotettu rokotteella, jota ei ole hyväksytty EU:ssa, kannattaa etukäteen tarkistaa siitä EU-maasta, johon olet matkustamassa, mitkä rokotukset siellä hyväksytään.

Täysin rokotetut henkilöt, joilla on EU:n digitaalinen koronatodistus, pitäisi vapauttaa matkustamiseen liittyvistä testeistä tai karanteenista 14 päivän kuluttua siitä, kun he ovat saaneet viimeisen annoksen koko EU:ssa hyväksyttyä covid-19-rokotetta. Tämä koskee myös covid-19-taudista parantuneita henkilöitä, joilla on EU:n koronatodistus.

Näkyykö EU:n digitaalisessa koronatodistuksessa myös tehosterokotus?

Useimmat EU-maat ovat jo alkaneet antaa covid-19-tehosterokotuksia. Jokaisesta rokoteannoksesta, myös tehosterokotuksen antamisesta, on annettava todistus, joka käy ilmi EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta.

Helmikuun 2022 alussa tulivat voimaan myös uudet säännöt tehosteannoksen merkinnästä rokotustodistukseen. Tehosterokotukset kirjataan seuraavasti: 3/3, kun on kyse tehosteannoksesta, joka on annettu kahtena annoksena annettavan perusrokotussarjan jälkeen, ja 2/1, kun on kyse tehosteannoksesta, joka on annettu yhtenä annoksena annettavan rokotteen jälkeen tai taudista parantuneelle henkilölle kahtena annoksena annettavan perusrokotussarjan yhden annoksen jälkeen.

Miten testaustodistus toimii?

Henkilöt, joiden negatiivinen testitulos on kirjattu EU:n koronatodistukseen, pitäisi vapauttaa karanteenivelvoitteesta, paitsi jos he tulevat korkean tartuntariskin alueilta. EU-maat sopivat seuraavista yleisistä koronavirustestitulosten voimassaoloajoista: PCR-testit: 72 tuntia – pika-antigeenitestit: 48 tuntia (vain niissä EU-maissa, joissa tämä testityyppi hyväksytään).

Mitä tietoja EU:n digitaalinen koronatodistus sisältää? Ovatko tiedot turvassa?

EU:n digitaalinen koronatodistus sisältää välttämättömät tiedot, kuten haltijan nimen, syntymäajan, todistuksen antamispäivän, tiedot rokotteesta/testistä/parantumisesta ja yksilöllisen tunnisteen. Nämä tiedot ovat vain todistuksessa, eikä niitä tallenneta muualle, kun todistus tarkastetaan toisessa EU-maassa.

Todistuksiin kirjataan vain tarpeelliset tiedot. Matkan kohteena olevat maat eivät saa säilyttää niitä. Todistuksesta tarkastetaan ainoastaan sen voimassaolo ja aitous todentamalla sen antaja/allekirjoittaja. Kaikki terveystiedot jäävät todistuksen antaneelle EU-maalle.

Todistusten voimassaolo

EU:n digitaalisen koronatodistuksen voi saada seuraavien todistusten tai testitulosten perusteella:

rokotustodistus, josta käy ilmi, että perussarjan viimeisen rokotteen saamisesta on kulunut vähintään 14 päivää ja enintään 270 päivää, tai että henkilö on saanut tehosterokotuksen

TAI

PCR-testin negatiivinen testitulos, joka on saatu enintään 72 tuntia ennen matkustamista, tai pika-antigeenitestin negatiivinen tulos, joka on saatu enintään 24 tuntia ennen matkustamista.

TAI

covid-19-taudista parantumisesta saatu todistus, josta käy ilmi, että ensimmäisestä positiivisesta testituloksesta on kulunut enintään 180 päivää.

Tehosterokotuksesta annetun rokotustodistuksen voimassaolo

Tehosterokotuksesta annetun rokotustodistuksen voimassaoloa ei toistaiseksi rajoiteta. Perussarjan 9 kuukauden vakiohyväksyntäaikaa ei siis sovelleta tehosterokotuksesta annettuihin rokotustodistuksiin. Voidaan olettaa, että tehosterokotuksen antama suoja voi kestää pidempään kuin perusrokotussarjan antama suoja.

Komissio seuraa tiiviisti asiaa koskevaa uutta tieteellistä näyttöä. Näytön perusteella komissio saattaa myöhemmin ehdottaa, että myös tehosterokotusten jälkeen annettavien rokotustodistusten hyväksyntäaikaa rajoitetaan.

Todistusten mahdollinen käyttö tapahtumien yms. yhteydessä

EU-lainsäädäntö kattaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytön vapaan ja turvallisen liikkumisen helpottamiseksi EU:ssa.

EU-maat voivat hyödyntää EU:n digitaalista koronatodistusta myös maan sisäisessä käytössä, esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin tai tiloihin pääsyn edellytyksenä. Tästä ei kuitenkaan säädetä EU:n tasolla.

Jos jokin EU-maa ottaa käyttöön oman covid-19-todistusjärjestelmänsä, sen on varmistettava, että myös EU:n digitaalinen koronatodistus tunnustetaan maan järjestelmässä kaikilta osin. Tällä halutaan varmistaa, että toiseen EU-maahan matkustavan ei tarvitse hankkia sieltä kansallista lisätodistusta.

Kuinka kauan EU:n digitaaliset koronatodistukset ovat käytössä?

Asetusta EU:n digitaalisista koronatodistuksista sovelletaan 12 kuukauden ajan 1.7.2021 alkaen. Komissio ehdotti helmikuussa 2022 asetuksen voimassaolon jatkamista vuodella, 30.6.2023 saakka. Voimassaolon jatkaminen tarkoittaisi, että koronatodistuksesta on jatkossakin hyötyä matkustettaessa EU:ssa, jos EU-maat pitävät voimassa tiettyjä kansanterveystoimenpiteitä.

Re-open EU: ajantasaista tietoa matkustus- ja muista pandemiarajoituksista

Re-open EU -sivustolta ja -sovelluksesta saat tuoretta tietoa Euroopan maiden matkustusrajoituksista ja muista pandemiaan liittyvistä säännöistä, kuten karanteeni- ja testivaatimuksista. Sisältöä päivitetään säännöllisesti, ja se on saatavilla 24 kielellä (konekäännöstoiminto). Tietojen avulla voit ottaa terveys- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon matkustaessasi Euroopassa.

Re-open EU -sivusto

Aikajana

 1. 25.1.2022

  Neuvosto antaa EU:ssa matkustamista koskevan tarkistetun suosituksen toimenpiteistä, joilla varmistetaan turvallisen matkustamisen koordinointi EU:ssa. Arviointiperusteena on vastedes matkustajien henkilökohtainen tilanne eikä enää lähtöalue.

 2. 21.12.2021

  Komissio hyväksyy säännöt rokotustodistusten sitovasta hyväksyntäajasta (9 kuukautta) EU:n sisällä matkustettaessa.

 3. 1.7.–12.8.2021

  Siirtymävaihe: Jos jokin EU-maa ei vielä pysty myöntämään yhteistä EU-todistusta, muita virallisia todistuksia voidaan edelleen käyttää, ja ne olisi hyväksyttävä muissa EU-maissa.

 4. 1.7.2021

  EU:n digitaalinen covid-19-todistus otetaan käyttöön kaikkialla EU:ssa.

 5. kesäkuun 2021 puoliväli

  Neuvosto antaa tarkistetun suosituksensa EU:ssa matkustamisesta.

 6. 1.–30.6.2021

  Käynnistysvaihe: EU-maat voivat halutessaan ottaa todistuksen käyttöön edellyttäen, että niillä on valmiudet antaa ja varmentaa todistuksia sekä tähän tarvittava oikeusperusta.

 7. 1.6.2021

  Eri maiden järjestelmät yhdistävä EU:n palveluväylä avataan.

 8. 20.5.2021

  Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta.

 9. 7.5.2021

  Komissio alkaa testata EU:n palveluväylää eli infrastruktuuria, jonka kautta kaikkien todistusten allekirjoitukset voidaan todentaa kaikkialla EU:ssa.

 10. 22.4.2021

  EU-maiden edustajat sopivat sähköisten terveyspalvelujen verkostossasuuntaviivoista, joissa kuvataan järjestelmän toteutuksen kannalta tärkeimmät tekniset eritelmät. Tämä on ratkaiseva askel tarvittavan infrastruktuurin luomiseksi EU-tasolla.

 11. 14.4.2021

  Neuvosto hyväksyy valtuutuksensa aloittaa neuvottelut säädösehdotuksesta Euroopan parlamentin kanssa.

 12. 17.3.2021

  Komissio antaa säädösehdotuksen EU-todistuksen yhteisistä puitteista.

 13. 27.1.2021

  EU hyväksyy suuntaviivat digitaalisten rokotustodistusten yhteentoimivuutta koskevista vaatimuksista. Komissio ja EU-maat aloittivat keskustelun asiasta sähköisten terveyspalvelujen verkostossa jo marraskuussa 2020.

*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Asiakirjat