Skip to main content

Naujos taisyklės dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimo ir keliavimo ES saugumo priemonių koordinavimo

Nuo 2022 m. vasario 1 d. taikomos naujos taisyklės, kuriomis nustatomas privalomas 9 mėnesių skiepijimo pažymėjimų, naudojamų kelionėms ES viduje, pripažinimo laikotarpis.

Valstybės narės turi pripažinti skiepijimo pažymėjimus 9 mėnesius nuo paskutinės pirminio skiepijimo dozės įšvirkštimo. „Johnson & Johnson“ vakcinos atveju tai 270 dienų nuo pirmojo ir vienintelio įšvirkštimo. Dviejų dozių vakcinos atveju tai 270 dienų po antrosios dozės arba, laikantis vakcinacijos valstybės narės skiepijimo strategijos, po pirmos ir vienintelės dozės, gautos persirgus virusu.

Valstybės narės neturėtų numatyti kitokio pripažinimo laikotarpio kelionių Europos Sąjungoje tikslais. Standartinis pripažinimo laikotarpis netaikomas pažymėjimams dėl stiprinamųjų dozių.

Šios taisyklės taikomos tik skiepijimo pažymėjimams, naudojamiems keliaujant po ES. Naudodamos ES skaitmeninį COVID pažymėjimą šalies viduje valstybės narės gali taikyti kitokias taisykles, tačiau jos raginamos jas suderinti su ES lygmeniu nustatytu pripažinimo laikotarpiu.

Galiojantį ES skaitmeninį COVID pažymėjimą turinčiam asmeniui iš esmės neturėtų būti taikomi papildomi apribojimai, tokie kaip testai ar karantinas, nepriklausomai nuo jo išvykimo vietos ES.

ES skaitmeninio COVID pažymėjimo neturintiems asmenims turėtų būti leidžiama keliauti remiantis prieš atvykstant arba atvykus atliktu tyrimu. Be to, asmenims, atvykusiems iš ypač paveiktų (tamsiai raudonų) zonų, gali būti taikomas karantinas ir (arba) saviizoliacija.

Visos laisvą judėjimą ribojančios priemonės turi būti nediskriminacinės ir proporcingos. Valstybės narės iš esmės neturėtų neleisti atvykti asmenims, keliaujantiems iš kitų valstybių narių.

Kas yra ES skaitmeninis COVID pažymėjimas?

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas yra skaitmeninis įrodymas, kad asmuo:

 • buvo paskiepytas nuo COVID-19,
 • jo tyrimo rezultatas yra neigiamas, arba
 • yra persirgęs COVID-19

Kas gali gauti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą?

 • Visi ES piliečiai ir jų šeimų nariai
 • ES nepriklausančių šalių piliečiai, teisėtai būnantys arba gyvenantys valstybėje narėje ir turintys teisę keliauti į kitas valstybes nares

Kokiu būdu piliečiai gali gauti pažymėjimą?

Už pažymėjimo išdavimą yra atsakingos nacionalinės institucijos. Jį išduoti gali, pavyzdžiui, tyrimų centrai arba sveikatos priežiūros institucijos, arba jis gali būti išduodamas tiesiogiai e. sveikatos portale.

 • Skiepijimo pažymėjimus išduoda valstybė narė, kurioje buvo atliktas skiepijimas.
 • Tyrimo rezultatų pažymėjimus išduoda valstybė narė, kurioje buvo atliktas tyrimas.
 • Persirgimo pažymėjimus išduoda valstybė narė, kurioje persirgęs asmuo yra.

Informaciją apie tai, kaip gauti pažymėjimą, turėtų suteikti nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos.

Skaitmeninė versija gali būti saugoma mobiliajame įrenginyje. Piliečiai taip pat gali prašyti spausdintinės versijos. Abiejose versijose bus QR kodas, kuriame įrašyta būtina informacija, ir skaitmeninis parašas, kad būtų užtikrintas pažymėjimo autentiškumas.

Valstybės narės susitarė dėl bendro dizaino, kuris gali būti naudojamas elektroninei ir popierinei pažymėjimo versijai, kad būtų galima jį lengviau atpažinti.

Toliau pateiktame interaktyviame žemėlapyje pasirinkite savo šalį ir sužinokite kaip gauti šį pažymėjimą iš savo nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos.

Trečiųjų (ne ES) šalių išduotų COVID pažymėjimų pripažinimas ES

Iki šiol remiantis ES sprendimais dėl lygiavertiškumo prie ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos prisijungė 49 ES nepriklausančios šalys (ir teritorijos).

Šiose 49 šalyse (ir teritorijose) išduoti pažymėjimai pripažįstami ES tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas taip pat pripažįstamas tose 49 šalyse.

Kaip pažymėjimas veikia?

ES skaitmeniniame COVID pažymėjime yra QR kodas ir skaitmeninis parašas, kad jis būtų apsaugotas nuo klastojimo.

Kai pažymėjimas tikrinamas, nuskenuojamas QR kodas ir patikrinamas parašas.

Kiekviena išduodanti įstaiga (pvz., ligoninė, tyrimų centras, sveikatos priežiūros institucija) turi savo skaitmeninio parašo raktą. Visi jie saugomi kiekvienos valstybės narės apsaugotoje duomenų bazėje.

Europos Komisija sukūrė tinklų sietuvą, per kurį visus pažymėjimo parašus bus galima patikrinti visoje ES. Pažymėjimo turėtojo asmens duomenys juo nebus perduodami, nes tai nebūtina skaitmeniniam parašui patikrinti. Europos Komisija taip pat padėjo valstybėms narėms sukurti nacionalinę programinę įrangą ir programėles pažymėjimams išduoti, saugoti ir tikrinti, taip pat teikė joms paramą atliekant reikiamus bandymus, kad prisijungtų prie sietuvo.

Kaip jis padeda užtikrinti laisvą judėjimą?

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas pripažįstamas visose ES valstybėse narėse. Jis padeda užtikrinti, kad būtų galima koordinuotai atsisakyti šiuo metu taikomų apribojimų.

Keliaujančiam ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojui iš esmės neturėtų būti taikomi laisvo judėjimo apribojimai: valstybės narės ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojams neturėtų nustatyti papildomų kelionių apribojimų, išskyrus atvejus, kai jie būtini ir proporcingi visuomenės sveikatai apsaugoti.

Tokiu atveju, pavyzdžiui, reaguojant į naujas susirūpinimą keliančias atmainas, ta valstybė narė turėtų apie tai pranešti Komisijai ir visoms kitoms valstybėms narėms bei pagrįsti tokį sprendimą.

Ar dar nepaskiepyti piliečiai gali vykti į kitą ES šalį?

Taip. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas turėtų sudaryti palankesnes sąlygas laisvam judėjimui ES. Jis nėra išankstinė laisvo judėjimo, kuris yra pagrindinė teisė ES, sąlyga.

Tačiau šio pažymėjimo neturintiems asmenims gali būti taikomi tyrimų arba karantino reikalavimai. Valstybės narės gali nustatyti kelionių apribojimus. Naujausią informaciją skaitykite svetainėje „Re-openEU“.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami neskiepyti asmenys, į ES skaitmeninį COVID pažymėjimą taip pat įtraukti tyrimų rezultatų pažymėjimai ir COVID-19 persirgusių asmenų pažymėjimai. Tokiu būdu visi gali naudotis ES skaitmeniniais COVID pažymėjimais.

2022 m. sausio mėn. buvo atnaujintos saugaus ir laisvo judėjimo ES koordinavimo taisyklės, kad būtų atsižvelgiama į asmens statusą, o ne į regiono epidemiologinę padėtį, išskyrus sritis, kuriose virusas plinta labai dideliu mastu.

Ar ES nepriklausančių šalių piliečiai gali vykti į ES?

2022 m. vasario 22 d. Taryba susitarė dėl atnaujintos sistemos, kuria sudaromos dar palankesnės sąlygos keliauti į ES. Valstybės narės susitarė šiuos atnaujinimus taikyti nuo 2022 m. kovo 1 d.

Pagal šią sistemą keliautojai iš ES nepriklausančių šalių, kurie yra paskiepyti ES arba PSO patvirtinta vakcina, turėtų galimybę keliauti į ES, jei paskutine pirminio skiepijimo kurso doze buvo paskiepyti likus ne mažiau kaip 14 dienų ir ne daugiau kaip 270 dienų iki atvykimo arba su sąlyga, kad jie pasiskiepijo stiprinamąja doze.

Be to, asmenys, kurie persirgo COVID-19 per 180 dienų iki kelionės į ES, turėtų galimybę keliauti į ES, jei persirgimo faktą gali įrodyti ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu arba ne ES pažymėjimu, kuris laikomas lygiaverčiu ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui.

Asmenys, keliaujantys iš šalies ar teritorijos, įtrauktos į šalių, iš kurių galimos visų rūšių kelionės, sąrašą, ir turintys neigiamo PGR tyrimo rezultato įrodymą, taip pat turėtų galimybę keliauti į ES. Taryba, atsižvelgdama į sveikatos padėties vertinimą, reguliariai tikrina ir, prireikus, atnaujina tokių šalių sąrašą. Turėtų būti galimos visos kelionės į ES iš šalių, įtrauktų į šį sąrašą, neatsižvelgiant į asmens skiepijimo statusą.

Be to, ES piliečiai ir gyventojai, jų šeimos nariai, taip pat tie, kas turi esminę priežastį atvykti į Europą, turėtų ir toliau turėti tokią galimybę.

Ar svarbu, kuria vakcina paskiepyti piliečiai?

Skiepijimo pažymėjimai bus išduodami asmeniui, paskiepytam bet kuria vakcina nuo COVID-19. Pažymėjime turėtų būti aiškiai nurodyta, kuria vakcina asmuo paskiepytas.

Kalbant apie laisvo judėjimo apribojimų panaikinimą, valstybės narės turi pripažinti skiepijimo tik tomis vakcinomis, kurioms ES suteiktas rinkodaros leidimas, pažymėjimus. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti netaikyti apribojimų keliaujantiems asmenims, kurie paskiepyti kita vakcina, pavyzdžiui, tokia, kuri įtraukta į PSO sąrašą dėl ekstremaliųjų situacijų, tačiau neprivalo to daryti. Jei asmuo paskiepytas vakcina, kuriai nesuteiktas ES leidimas, patariame prieš kelionę išsiaiškinti, kurios vakcinos priimtinos atitinkamai valstybei narei.

Visiškai paskiepyti asmenys, turintys ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, turėtų būti atleisti nuo su kelionėmis susijusių tyrimų ar karantino, praėjus 14 dienų nuo paskutinės visoje ES patvirtintos COVID-19 vakcinos dozės. Tas pats taikoma liga persirgusiems ir pažymėjimą turintiems asmenims.

Ar ES skaitmeniniame COVID pažymėjime nurodomos stiprinamosios dozės?

Dauguma valstybių narių jau pradėjo skiepyti COVID-19 vakcinos stiprinamosiomis dozėmis. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas turi būti išduotas suleidus kiekvieną dozę. Tai reiškia, kad valstybės narės, paskiepijusios papildoma doze, taip pat turi išduoti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo formato skiepijimo pažymėjimą.

Nuo vasario 1 d. taip pat turi būti įgyvendinamos naujos taisyklės dėl stiprinamųjų dozių žymėjimo pažymėjime. Stiprinamosios dozės bus žymimos taip: 3/3 – stiprinamoji dozė po pirminio 2 dozių skiepijimo; 2/1 – stiprinamoji dozė po vienos dozės skiepijimo arba viena 2 dozių vakcinos dozė, skiriama persirgusiam asmeniui.

Kaip tyrimo rezultatų pažymėjimas veikia?

Asmenys, kurių neigiamas tyrimo rezultatas įrašytas ES skaitmeniniame COVID pažymėjime, turėtų būti atleisti nuo galimo karantino reikalavimų, išskyrus tada, jei jie atvyksta iš labai viruso paveiktų teritorijų. Valstybės narės susitarė dėl standartinio tyrimų galiojimo laikotarpio: 72 valandos PGR testų atveju ir 48 valandos greitųjų antigenų testų atveju, jei valstybė narė juos pripažįsta.

Kokie duomenys pateikiami ES skaitmeniniame COVID pažymėjime? Ar duomenys saugūs?

ES skaitmeniniame COVID pažymėjime pateikiama būtina pagrindinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data, atitinkama informacija apie vakciną / tyrimą / persirgimą ir unikalus identifikatorius. Šie duomenys lieka pažymėjime ir nėra kaupiami ar saugomi, kai pažymėjimas patikrinamas kitoje valstybėje narėje.

Pažymėjimuose bus pateikta tik ribota informacija, kuri yra būtina. Šalys, kuriose lankomasi, šios informacijos saugoti negali. Tikrinimo tikslais tikrinamas tik pažymėjimo galiojimas ir autentiškumas – tikrinama, kas jį išdavė ir pasirašė. Visi sveikatos duomenys lieka valstybės narės, kuri išdavė ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, žinioje.

Pažymėjimų galiojimas

Galiojantis ES skaitmeninis COVID pažymėjimas gali būti:

skiepijimo pažymėjimas, kai nuo paskutinės pirminio skiepijimo kurso dozės praėjo ne mažiau kaip 14 ir ne daugiau kaip 270 dienų arba jei asmuo buvo paskiepytas stiprinamąja doze

ARBA

neigiamas PGR tyrimo rezultatas, gautas iki kelionės likus ne daugiau kaip 72 valandoms, arba neigiamas greitojo antigenų testo rezultatas, gautas iki kelionės likus ne daugiau kaip 24 valandoms,

ARBA

persirgimo pažymėjimas, nurodantis, kad po pirmo teigiamo PGR tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kai 180 dienų.

Pažymėjimų, išduotų po stiprinamosios dozės, galiojimas

Šiuo etapu Komisija nesiūlo pažymėjimų, išduotų po stiprinamosios dozės, galiojimo laikotarpio. Tai reiškia, kad 9 mėnesių galiojimo laikotarpis neturėtų būti taikomas po stiprinamosios dozės išduotiems pažymėjimams. Tikėtina, kad stiprinamojo skiepijimo suteiktos apsaugos trukmė gali būti ilgesnė nei pirminio skiepijimo kurso.

Komisija atidžiai stebės naujus mokslinius įrodymus šiuo klausimu. Tuo remdamasi Komisija gali vėlesniu etapu prireikus pasiūlyti nustatyti ir skiepijimo pažymėjimų, išduodamų po stiprinamosios dozės, galiojimo laikotarpį.

Galimas pažymėjimų naudojimas suteikiant leidimą patekti į patalpas

ES teisės aktais reglamentuojamas ES skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimas siekiant supaprastinti saugų laisvą judėjimą Europos Sąjungoje.

Valstybės narės COVID-19 pažymėjimus taip pat gali naudoti vidaus reikmėms, pavyzdžiui, reikalaudamos, kad juos turėtų į renginius ar jų patalpas norintys patekti dalyviai, tačiau ES lygmeniu tai nereglamentuojama.

Jeigu valstybė narė nustatytų COVID-19 pažymėjimų sistemą vidaus reikmėms, ji turėtų užtikrinti, kad ES skaitmeninis COVID pažymėjimas taip pat būtų visiškai pripažįstamas. Taip siekiama užtikrinti, kad į kitą valstybę narę nuvykę keliautojai neprivalėtų gauti papildomo nacionalinio pažymėjimo.

Kiek laiko bus taikoma ES skaitmeninio COVID pažymėjimo sistema?

Reglamentas dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo taikomas 12 mėnesių nuo 2021 m. liepos 1 d. 2022 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė jį pratęsti vieniems metams iki 2023 m. birželio 30 d. Pratęsus reglamento galiojimą būtų užtikrinta, kad keliautojai galėtų toliau naudotis savo COVID pažymėjimu keliaudami po ES, net jei valstybės narės toliau taikys tam tikras visuomenės sveikatos priemones.

Platforma „Re-open EU“. naujausia informacija apie kelionių ir sveikatos priemones

Sužinokite naujausią informaciją apie kelionių ir sveikatos priemones Europos šalyse, be kita ko, apie karantino ir tyrimų reikalavimus keliautojams, kuri padės jums naudotis laisvo judėjimo teise. Informacija yra dažnai atnaujinama ir pateikiama 24 kalbomis. Tai turėtų jums padėti planuoti keliones po Europą ir būti saugiems ir sveikiems.

Apsilankykite platformoje „Re-open EU“

Chronologija

 1. 2022 m. sausio 25 d.

  Taryba priėmė patikslintą rekomendaciją dėl priemonių, kuriomis užtikrinamas saugių kelionių ES koordinavimas, atsižvelgiant į individualią asmenų padėtį, o ne į kilmės regioną.

 2. 2021 m. gruodžio 21 d.

  Komisija priėmė taisykles, kuriomis nustatomas privalomas 9 mėnesių skiepijimo pažymėjimų, naudojamų kelionėms ES viduje, pripažinimo laikotarpis.

 3. 2021 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 12 d.

  Laipsniško diegimo laikotarpis. Jei valstybė narė naujuosius pažymėjimus savo piliečiams išduoti dar nepasirengusi, gali būti naudojami kiti formatai, kuriuos kitos valstybės narės turėtų pripažinti.

 4. 2021 m. liepos 1 d.

  ES skaitmeninis COVID pažymėjimas įsigalioja visoje ES.

 5. 2021 m. birželio vidurys

  Peržiūrėta Tarybos rekomendacija dėl kelionių ES.

 6. 2021 m. birželio 1–30 d.

  Išankstinis etapas. Valstybės narės pažymėjimų išdavimą gali pradėti savanoriškai, jei yra pasirengusios juos išduoti ir tikrinti, taip pat jei yra nustačiusios būtiną teisinį pagrindą.

 7. 2021 m. birželio 1 d.

  Pradeda veikti ES tinklų sietuvas (nacionalinių sistemų sąsaja).

 8. 2021 m. gegužės 20 d.

  Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo.

 9. 2021 m. gegužės 7 d.

  Komisija pradėjo bandyti ES sąveikumo infrastruktūrą (ES tinklų sietuvą), kuri palengvins ES pažymėjimų patvirtinimą.

 10. 2021 m. balandžio 22 d.

  Valstybių narių atstovai E. sveikatos tinkle susitarė dėl gairių, kuriose aprašomos pagrindinės techninės sistemos įgyvendinimo specifikacijos. Tai buvo labai svarbus žingsnis kuriant būtiną ES lygmens infrastruktūrą.

 11. 2021 m. balandžio 14 d.

  Taryba patvirtino savo įgaliojimus dėl šio pasiūlymo pradėti derybas su Europos Parlamentu.

 12. 2021 m. kovo 17 d.

  Komisija pasiūlė teisės akto tekstą, kuriuo nustatoma bendra ES pažymėjimo sistema.

 13. 2021 m. sausio 27 d.

  Remiantis nuo 2020 m. lapkričio mėn. E. sveikatos tinkle vykusiomis Komisijos ir valstybių narių diskusijomis, buvo priimtos skaitmeninių skiepijimo pažymėjimų sąveikumo reikalavimų gairės.

Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Dokumentai