Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Често срещани капани и измами за потребителите

Периодични абонаментни плащания

В миналото около 10 % от потребителите в ЕС са били привлечени да сключат нежелан абонамент. Това се дължи на манипулативни онлайн техники, които карат потребителите да вярват, че просто дават съгласието си за безплатен пробен период или много евтина оферта, когато всъщност, без да осъзнават това, те се абонират и ще трябва да извършват периодични плащания. Често информацията относно периодичните плащания изобщо се пропуска или се оповестява в текста с дребен шрифт. Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, координирана от Европейската комисия и под ръководството на датския омбудсман по въпросите на потребителите, поиска от Mastercard, VISA и American Express да въведат редица промени в своите правила, за да се гарантира, че търговците предоставят ясна информация на потребителите относно периодичните плащания, преди те да се абонират.

Органите за СОЗП регистрираха често срещана онлайн измама, състояща се в предоставяне на продукти за безплатен пробен период или на много ниска цена, като само в текста с дребен шрифт се посочва, че приемането на такова предложение би довело до абонамент с периодични плащания. Такива схеми манипулират потребителите, от които се изисква да въведат данните на кредитните си карти, но им се показва само информацията, отнасяща се до цената на първия изпробван или закупен продукт, но не и до сумите, които ще бъдат начислявани редовно след това. 

Практиките на Mastercard, VISA и American Express бяха разгледани от органите в качеството им на пазарни лидери. Проверката се отнасяше до начина, по който те прилагат специфични правила относно разрешаването на картови операции чрез своята платежна мрежа. Органите за СОЗП установиха, че техните правила не гарантират, че картовите операции са били правилно разрешени, когато са включвали редовни последващи плащания.  Поради това те повдигнаха въпроси относно спазването на Директивата за платежните услуги и Директивата за нелоялните търговски практики.
 
Преглед на изменените правила за плащанията с карта:
 
В хода на това действие American Express въведе по-строги правила за търговците, включително задължението да изпращат предупредително съобщение за първата абонаментна такса. Mastercard и VISA отидоха още по-далеч, като определиха подробно в кой прозорец търговците трябва да показват информацията за абонаментните плащания, за да се избегне заобикаляне на правилата. По-конкретно те се споразумяха — както се препоръчва от органите за СОЗП — относно задължението на търговците винаги да предоставят информация относно периодичните абонаментни такси дори в прозореца, в който потребителите въвеждат информацията за кредитната си карта при своята първа покупка или изпробване, което води до абонамент.

 • Mastercard: Сега търговците трябва да оповестяват условията за абонамент едновременно с искането за информация за картата. Оповестяването трябва да включва:
  1) цената, която ще бъде фактурирана;
  2) честотата на фактуриране;
  3) ако е приложимо, условията на пробния период, включително всички първоначални такси и продължителността на пробния период, както и цената на последващия абонамент и честотата на плащанията по него.
   
 • VISA: От началото на 2023 г. търговците ще трябва да гарантират, че продължителността на всеки пробен период, въвеждаща оферта или промоционален период, както и сумите на трансакциите, са ясно показани както на уебстраницата, на която се изисква и въвежда информация за картата, така и на екрана за плащане. Ясно трябва да бъде посочена сумата, дължима към момента на покупката (дори да е нула), и сумата, дължима за всяка повтаряща се сделка, както и определената дата или интервал на плащане.
   
 • American Express: Търговците вече трябва ясно да оповестяват всички съществени условия на офертата, включително, ако е приложимо, факта, че плащанията на периодични такси ще продължат, докато опцията не бъде отменена от титуляря на картата. Ако това включва въвеждаща оферта, те следва да изпратят на титуляря на картата писмено предупредителното съобщение, преди да изпратят първата периодична такса. Така той ще разполага с достатъчно време, за да отмени абонамента. 

Като следващи стъпки мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще наблюдава внимателно изпълнението на тези ангажименти, а националните органи ще предприемат по-нататъшни действия, ако бъдат установени допълнителни проблеми.

COVID-19

Невярната информация и дезинформацията, свързани с COVID-19, достигнаха много високо равнище през първите етапи на пандемията. Потребителите трябва да внимават за измами онлайн, свързани с продукти, за които се твърди, че могат да излекуват или предпазят от COVID-19. Недобросъвестни търговци се възползват от страховете на потребителите, за да рекламират и продават фалшиви или неотговарящи на стандартите продукти, да предлагат много високи цени за основни стоки като защитни маски или дезинфектанти за ръце и да продават неразрешени хранителни добавки, които могат да бъдат опасни за здравето на хората.  

За да се борят с тези практики, органите приеха обща позиция за СОЗП относно начините за справяне с измамите, свързани с COVID-19, и поискаха сътрудничеството на големи платформи на световно равнище (вж. тук „Измами, свързани с COVID-19“).

Измами на потребители

Органите за защита на потребителите внимателно проучват проблема с измамите и лъжливите предложения, с които се сблъскват потребителите. Днес потребителите са обект на все по-сложни подвеждащи или измамни практики както онлайн, така и офлайн. Това става по най-различни канали — при пазаруване онлайн, в социалните медии, по телефона, чрез текстови съобщения, по електронната поща или дори лично чрез продажби по домовете. Това може да има сериозни и вредни последици за отделните хора и за обществото като цяло.

29 ЯНУАРИ 2020
Factsheet for survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(710.24 KB - PDF)
Изтегляне
28 ЯНУАРИ 2020
Survey on "fraud and scams experienced by consumers"
English
(1.66 MB - PDF)
Изтегляне