Přejít na hlavní obsah

Vzdělávání právních odborníků a vzdělávací postupy

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU v zájmu zajištění soudržného uplatňování právních předpisů v celé EU a v přeshraničních řízeních

Cíl

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU je nezbytné k zajištění správného a účinného uplatňování unijních předpisů, k posílení vzájemné důvěry mezi právními odborníky v přeshraničních řízeních a k podpoře uplatňování hodnot a zásad EU, jako je například zásada právního státu.

Od přijetí Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2011–2020 bylo dosaženo zásadního pokroku. Komise nyní představuje nový komplexní balíček opatření týkající se justičního vzdělávání. Ten byl přijat 2. prosince 2020 a má přispět k modernizaci soudnictví. Jeho součástí je Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024, 9. výroční zpráva o evropském justičním vzdělávání, kterou vydává Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, a nově vytvořená Evropská vzdělávací platforma (ETP) na portálu evropská e-justice.

Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024

Nová strategie a související nástroje mají za cíl i nadále poskytovat podporu systémům soudnictví a právním odborníkům a připravit je na výzvy 21. století a neustále se vyvíjející předpisy EU.

Stanoví nové ambiciózní cíle v oblasti vzdělávání a definuje nové priority:

  • Stanoví nové operativní cíle přizpůsobené potřebám různých právnických profesí.
  • Zaměřuje se na širší cílovou skupinu a novou zeměpisnou oblast působnosti s cílem řešit nové výzvy v souladu s potřebami odborníků v oblasti práva.
  • Odborná příprava v této oblasti by měla ještě více prosazovat společnou kulturu právního státu, dodržování základních práv a rozsáhlejší digitalizaci soudnictví. Měla by jít nad rámec právního vzdělávání a podporovat rozvoj odborných profesních dovedností. Kromě toho by se mělo zajistit, že jsou včas k dispozici odborné kurzy reagující na nové vzdělávací potřeby.
  • Prioritou je odborná příprava soudců a státních zástupců, ale strategie se týká všech právních odborníků: soudních úředníků, právníků, notářů, soudních vykonavatelů, mediátorů, soudních tlumočníků/překladatelů či soudních znalců a v určitých situacích i zaměstnanců věznic a probačních úředníků. S nedostatky se setkáváme především u odborné přípravy soudních úředníků a právníků, a proto by jim měla být věnována zvláštní pozornost. Novým cílovým publikem jsou zaměstnanci věznic a probační úředníci, kteří nebyli součástí minulé strategie.
  • Nová strategie se zaměřuje na odborníky v oblasti práva z EU, ale v posilování demokracie a dodržování lidských práv a zásad právního státu podporuje také země západního Balkánu a jejich vyhlídky na členství v EU, jakož i mimoevropské země, především v Africe a Latinské Americe.
  • Evropská komise bude podporovat vysoce kvalitní přeshraniční vzdělávací projekty týkající se práva EU pomocí různých dostupných fondů EU, jako jsou program Spravedlnost a program Občané, rovnost, práva a hodnoty.

Konference EU na vysoké úrovni na téma „Justiční vzdělávání: nezbytné dovednosti k zajištění digitalizace soudnictví“ (26.‑28. dubna 2023)

Konference se zaměřuje na osoby odpovědné za odbornou přípravu soudců, státních zástupců, zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, právníků, notářů, soudních vykonavatelů, vězeňského a probačního personálu v členských státech EU, kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Bude se do hloubky věnovat digitalizaci soudnictví, což je jedna z priorit stanovených ve Strategii evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024.

Během konference se kromě plenárního zasedání uskuteční 26 specializovaných seminářů, kde se bude diskutovat o tom, jak zvýšit digitální kompetence justičních pracovníků. Bude tak možné zjistit více o dopadu digitalizace na obsah vzdělávání a samotnou metodiku odborné přípravy.  Účastníci konference budou mít příležitost sdílet informace o konkrétních potřebách v oblasti odborné přípravy a podělit se o své zkušenosti s osvědčenými postupy.

Odkaz na internetové stránky konference: https://judicialtrainingdigitalisation.eu/

Konference EU na vysoké úrovni o justičním vzdělávání zaměřená na počáteční vzdělávání a dodržování zásad právního státu, 22. a 23. února 2022

Dalším velmi důležitým krokem při provádění Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024 byla dvoudenní hybridní konferenci na vysoké úrovni, kterou uspořádalo 22.–23. února v Bordeaux francouzské předsednictví Rady EU spolu s École Nationale de la Magistrature (ENM) a Evropskou komisí. Konference s názvem „Počáteční vzdělávání justičních odborníků na podporu právního státu“ byla věnována základnímu justičnímu vzdělávání a dodržování zásad právního státu v Evropské unii, zejména v případě soudců a právníků. Více o konferenci, živých diskusích na plenárních zasedáních a v řadě pracovních skupin a o konkrétních následných opatřeních přijatých během konference, najdete v této zprávě:

7. ČERVNA 2022
Report of the conference on initial training and the respect for the rule of law 22/23 February 2022

Digitální konference na vysoké úrovni o evropském justičním vzdělávání, 6. a 7. května 2021

Důležitým milníkem pro šíření a provádění nové Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024 se stala digitální konference na vysoké úrovni s názvem „Modernizace justičních systémů EU posílením vzdělávání justičních pracovníků“, kterou společně uspořádaly ve dnech 6. a 7. května 2021 portugalské předsednictví Rady EU, portugalský institut Centro de Estudos Judiciários (CEJ) a Evropská komise. Více informací o této konferenci získáte ve příslušné zprávě:

21. ZÁŘÍ 2021
Report of the digital conference on European judicial training 6/7 May 2021

Hodnocení Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2011–2020

Z hodnocení Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2011–2020 z roku 2019 vyplývá, že se podařilo stanovených cílů obecně dosáhnout, a to efektivním způsobem. Strategie pomohla rozšířit počet vzdělávacích činností, ale také podpořila nové typy aktivit, jako jsou výměnné programy. Hlavní cíl sdělení z roku 2011 – zajistit, aby polovina (tj. 800 000) všech právních odborníků EU absolvovala v období 2011–2020 kurz práva EU – byl dosažen již v roce 2017, tedy dva roky před plánovaným termínem. Pro několik kategorií právníků, zejména soudců a státních zástupců, se pomohlo úroveň vzdělávání v oblasti práva EU zvýšit. EU rovněž vybudovala kapacity sítí, jako je Evropská síť pro justiční vzdělávání, a posílila celounijní sítě a poskytovatele vzdělávání.

Vzdělávací příležitosti na portálu evropské e-justice

Pracujete v oblasti práva? Zajímáte se o další vzdělání v právu EU? Navštivte novou Evropskou vzdělávací platformu (ETP), která je k dispozici na portálu evropské e-justice. Evropská vzdělávací platforma slouží jako nástroj pro vyhledávání kurzů odborné přípravy v oblasti práva EU, které se v Unii organizují. Najdete zde rovněž materiály k sebevzdělávání. Komise na platformu poskytuje aktuální vzdělávací materiály nebo příručky, které vznikají zejména díky finanční podpoře EU. První fáze ETP byla zahájena za účasti široce uznávaných poskytovatelů odborné přípravy na úrovni EU: Evropské sítě pro justiční vzdělávání, Akademie evropského práva (ERA), Evropského institutu veřejné správy (EIPA) a Evropského univerzitního institutu (EUI).

Politika v oblasti evropského justičního vzdělávání a výroční zprávy

V sekci Evropské justiční vzdělávání na portálu evropské e-justice najdete více informací o této formě vzdělávání a hlavních aktérech.

Chcete-li se dozvědět více o úrovni účasti právních odborníků na justičním vzdělávání o právu EU, podívejte se na zprávy s každoročními statistikami, které najdete na portálu evropské e-justice. Každoroční statistické zprávy měří účast soudních odborníků na kurzech odborné přípravy o právu EU a pomáhají tak sledovat dosavadní pokrok.

Osvědčené postupy v oblasti odborného vzdělávání

Poskytovatelé odborné přípravy a školitelé se mohou seznámit s infopřehledy, které popisují osvědčené vzdělávací postupy v oblasti odborné přípravy soudců a státních zástupců. Najdete je na portálu evropské e-justice. Zahrnují široké spektrum témat, od posouzení potřeb v oblasti vzdělávání až k jeho poskytování a hodnocení.

Finanční podpora

Na vzdělávací aktivity lze získat podporu v podobě grantu. Další informace o finanční podpoře ze strany EU najdete na těchto stránkách:

Dokumenty

 

23. LISTOPADU 2020
Zajištění spravedlnosti v EU – Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024

 

20. PROSINCE 2022
2022 Report on justice professional’s training on EU law (2021 data)

 

16. ČERVNA 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU

 

16. ČERVNA 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU - annexes

 

25. ŘÍJNA 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381

 

25. ŘÍJNA 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381 – Executive summary

 

16. KVĚTNA 2019
Analysis of the replies to the 2018 public consultation on training of justice professionals on EU law

 

16. KVĚTNA 2019
Analysis of the replies to the 2018 targeted consultation on training of justice professionals on EU law

 

 

22. ČERVENCE 2019
Deloitte. Evaluation of the 2011 European judicial training strategy. Final Report. May 2019

 

24. SRPNA 2017
European Commission Communication "Building trust in EU-wide justice: a new dimension to European judicial training" COM(2011) 551 Final