Skip to main content

Vzdělávání právních odborníků a vzdělávací postupy

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU v zájmu zajištění soudržného uplatňování právních předpisů v celé EU a v přeshraničních řízeních

Cíl

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU je nezbytné k zajištění správného a účinného uplatňování unijních předpisů, k posílení vzájemné důvěry mezi právními odborníky v přeshraničních řízeních a k podpoře uplatňování hodnot a zásad EU, jako je například zásada právního státu.

Od přijetí Evropské strategie justičního vzdělávání na období 2011-2020 bylo dosaženo zásadního pokroku. Komise nyní představuje nový komplexní balíček opatření týkající se justičního vzdělávání. Ten byl přijat 2. prosince 2020 a má přispět k modernizaci soudnictví. Jeho součástí je Evropská strategie justičního vzdělávání na období 2021-2024, 9. výroční zpráva o evropském justičním vzdělávání, kterou vydává Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, a nově vytvořená Evropská vzdělávací platforma (ETP) na portálu evropská e-justice.

Evropská strategie justičního vzdělávání na období 2021-2024

Nová strategie a související nástroje mají za cíl i nadále poskytovat podporu systémům soudnictví a právním odborníkům a připravit je na výzvy 21. století a neustále se vyvíjející předpisy EU.

Stanoví nové ambiciózní cíle v oblasti vzdělávání a definuje nové priority:

  • Definuje nové operativní cíle přizpůsobené potřebám různých právnických profesí.
  • Zaměřuje se na širší cílovou skupinu a novou zeměpisnou oblast působnosti s cílem řešit nové výzvy v souladu s potřebami odborníků v oblasti práva.
  • Odborná příprava v této oblasti by měla ještě více prosazovat společnou kulturu právního státu, dodržování základních práv a širší digitalizaci soudnictví. Měla by jít nad rámec právního vzdělávání a podporovat rozvoj odborných profesních dovedností. Kromě toho by se mělo zajistit, že jsou včas k dispozici odborné kurzy reagující na nové vzdělávací potřeby.
  • Prioritou je odborná příprava soudců a státních zástupců, ale strategie se týká všech právních odborníků: soudních úředníků, právníků, notářů, soudních vykonavatelů, mediátorů, soudních tlumočníků/překladatelů či soudních znalců a v určitých situacích i zaměstnanců věznic a probačních úředníků. S nedostatky se setkáváme především u odborné přípravy soudních úředníků a právníků, a proto by jim měla být věnována zvláštní pozornost. Novým cílovým publikem jsou zaměstnanci věznic a probační úředníci, kteří součástí minulé strategie nebyli.
  • Nová strategie se zaměřuje na odborníky v oblasti práva z EU, ale v posilování demokracie a dodržování lidských práv a zásad právního státu podporuje také země západního Balkánu a jejich vyhlídky na členství v EU, jakož i mimoevropské země, především v Africe a Latinské Americe.
  • Evropská komise bude podporovat vysoce kvalitní přeshraniční vzdělávací projekty týkající se práva EU pomocí různých dostupných fondů EU, jako jsou program Spravedlnost a program Občané, rovnost, práva a hodnoty.

Hodnocení Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2011-2020

Z hodnocení Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2011-2020 z roku 2019 vyplývá, že se podařilo stanovených cílů obecně dosáhnout, a to efektivním způsobem. Strategie pomohla rozšířit počet vzdělávacích činností, ale také podpořila nové typy aktivit, jako jsou výměnné programy. Hlavní cíl sdělení z roku 2011 – zajistit, aby polovina (tj. 800 000) všech právních odborníků EU absolvovala v období 2011-2020 kurz práva EU – byl dosažen již v roce 2017, tedy dva roky před plánovaným termínem. Pro několik kategorií právníků, zejména soudců a státních zástupců, se pomohlo úroveň vzdělávání v oblasti práva EU zvýšit. EU rovněž vybudovala kapacity sítí, jako je Evropská síť pro justiční vzdělávání, a posílila celounijní sítě a poskytovatele vzdělávání.

Vzdělávací příležitosti na portálu evropské e-justice

Pracujete v oblasti práva? Zajímáte se o další vzdělání v právu EU? Navštivte novou Evropskou vzdělávací platformu (ETP), která je k dispozici na portálu evropské e-justice. Evropská vzdělávací platforma slouží jako nástroj pro vyhledávání kurzů odborné přípravy v oblasti práva EU, které se v Unii organizují. Najdete zde rovněž materiály k sebevzdělávání. Komise na platformu poskytuje aktuální vzdělávací materiály nebo příručky, které vznikají zejména díky finanční podpoře EU. První fáze ETP byla zahájena za účasti široce uznávaných poskytovatelů odborné přípravy na úrovni EU: Evropské sítě pro justiční vzdělávání, Akademie evropského práva (ERA), Evropského institutu veřejné správy (EIPA) a Evropského univerzitního institutu (EUI).

Politika v oblasti evropského justičního vzdělávání a výroční zprávy

V sekci Evropské justiční vzdělávání na portálu evropské e-justice najdete více informací o této formě vzdělávání a hlavních aktérech.

Chcete-li se dozvědět více o úrovni účasti právních odborníků na justičním vzdělávání o právu EU, podívejte se na zprávy s každoročními statistikami, které najdete na portálu evropské e-justice. Každoroční statistické zprávy měří účast soudních odborníků na kurzech odborné přípravy o právu EU a pomáhají tak sledovat dosavadní pokrok.

Osvědčené postupy v oblasti odborného vzdělávání

Poskytovatelé odborné přípravy a školitelé se mohou seznámit s infopřehledy, které popisují osvědčené vzdělávací postupy v oblasti odborné přípravy soudců a státních zástupců. Najdete je na portálu evropské e-justice. Zahrnují široké spektrum témat, od posouzení potřeb v oblasti vzdělávání až k jeho poskytování a hodnocení.

Finanční podpora

Na vzdělávací aktivity lze získat podporu v podobě grantu. Další informace o finanční podpoře ze strany EU najdete na těchto stránkách:

Documents

23 LISTOPAD 2020
Zajištění spravedlnosti v EU – Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024
čeština
(636.46 KB - PDF)
Stáhnout

16 ČERVEN 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU
English
(1.3 MB - PDF)
Stáhnout

16 ČERVEN 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU - annexes
English
(7.51 MB - PDF)
Stáhnout

1 ČERVENEC 2022
Annual Report 2021 on the Training of Justice Professionals - second edition
English
(3.82 MB - PDF)
Stáhnout

25 ŘÍJEN 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381
English
(2.21 MB - PDF)
Stáhnout

25 ŘÍJEN 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381 – Executive summary
English
(306.4 KB - PDF)
Stáhnout

16 KVĚTEN 2019
Analysis of the replies to the 2018 public consultation on training of justice professionals on EU law
English
(2.82 MB - PDF)
Stáhnout

16 KVĚTEN 2019
Analysis of the replies to the 2018 targeted consultation on training of justice professionals on EU law
English
(3.72 MB - PDF)
Stáhnout

16 KVĚTEN 2019
Replies to the 2018 public consultation on training of justice professionals on EU law
English
(2.61 MB - ZIP)
Stáhnout

16 KVĚTEN 2019
Replies to the 2018 targeted consultation on training of justice professionals on EU law
English
(1.15 MB - ZIP)
Stáhnout

22 ČERVENEC 2019
Deloitte. Evaluation of the 2011 European judicial training strategy. Final Report. May 2019
English
(4.63 MB - PDF)
Stáhnout

24 SRPEN 2017
European Commission Communication "Building trust in EU-wide justice: a new dimension to European judicial training" COM(2011) 551 Final
English
(158.55 KB - HTML)
Stáhnout