Skip to main content

Õigusspetsialistide koolitamine ja koolitustavad

Õigusspetsialistide koolitamine ELi ja teiste liikmesriikide õiguse valdkonnas, et tagada õigusaktide ühtne kohaldamine kogu ELis ning vastastikune usaldus piiriüleste menetluste puhul

Eesmärgid

Õigusspetsialistide koolitamine ELi õiguse alal on oluline vahend, et tagada ELi õiguse nõuetekohane ja tõhus kohaldamine, suurendada spetsialistide vastastikust usaldust piiriüleste menetluste puhul ning toetada ELi väärtuste ja põhimõtete, näiteks õigusriigi põhimõtte rakendamist.

Võttes arvesse suuri edusamme, mis on tehtud pärast Euroopa õiguskoolituse strateegia (2011–2020) vastuvõtmist, on Euroopa Komisjon käivitanud uue tervikliku õiguskoolituse paketi. 2. detsembril 2020 vastu võetud õiguskoolituse ajakohastamise pakett sisaldab uut Euroopa õiguskoolituse strateegiat aastateks 2021–2024, õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi 2020. aasta aruannet (9. aastaaruanne) Euroopa õiguskoolituse kohta ning Euroopa koolitusplatvormi käivitamist Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

Uus Euroopa õiguskoolituse strateegia aastateks 2021–2024

Uue strateegia ja sellega kaasnevate vahendite eesmärk on toetada veelgi rohkem õigussüsteeme ja -spetsialiste, et nad vastaksid 21. sajandi väljakutsetele ja ELi õiguse pidevale arengule.

Uues strateegias seatakse uued ambitsioonikad koolituseesmärgid ja prioriteedid.

  • Muu hulgas kehtestatakse uued tegevuseesmärgid, mis on kohandatud erinevate õigusemõistmisega seotud elukutsete vajadustele.
  • Selles keskendutakse laiemale sihtrühmale ja uuele geograafilisele ulatusele, et tegeleda uute probleemidega vastavalt õigusspetsialistide vajadustele.
  • Õiguskoolitus peaks veelgi enam edendama ühist õigusriigi kultuuri, kaitsma põhiõigusi, laiendama õiguse digiteerimist ning minema kaugemale õigusharidusest ja toetama kutseoskuste arendamist, tagades samal ajal, et uued koolituspakkumised tehakse vastavalt uutele koolitusvajadustele kiiresti kättesaadavaks.
  • Prioriteediks on kohtunike ja prokuröride koolitamine, kuid koolitada on vaja kõiki õigusspetsialiste: kohtutöötajaid, advokaate, notareid, kohtutäitureid, lepitajaid, õigustõlke ja -tõlkijaid, kohtueksperte ning teatavatel juhtudel vanglatöötajaid ja kriminaalhooldusametnikke. Eelkõige oleks vaja ajakohastada kohtutöötajate ja juristide koolitusi. Vanglatöötajad ja kriminaalhooldusametnikud on uus sihtrühm, mida eelmine strateegia ei hõlmanud.
  • Strateegias keskendutakse ELi õigusspetsialistidele, kuid toetatakse ka Lääne-Balkani riikide väljavaateid saada ELi liikmeks ning muudes ELi mittekuuluvates riikides, eelkõige Aafrikas ja Ladina-Ameerikas, toetatakse demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi tugevdamist.
  • Euroopa Komisjon toetab ELi õigust käsitlevaid kvaliteetseid piiriüleseid koolitusprojekte, kasutades selleks erinevaid kättesaadavaid ELi vahendeid, nagu kavandatavad õigus- ja kodakondsusprogramm, võrdõiguslikkus-, ning õiguste ja väärtuste programm.

Euroopa õiguskoolituse strateegia 2011–2020 hindamine

2019. aastal vastu võetud Euroopa õiguskoolituse 2011.–2020. aasta strateegia hindamine näitas, et üldiselt saavutati eesmärgid tõhusalt. Strateegia on aidanud suurendada koolituste arvu, kuid edendanud ka uut liiki tegevusi, näiteks vahetusprogramme. 2011. aasta teatise peamine eesmärk, et pooled kõigist ELi õigusspetsialistidest (800 000) peaksid ajavahemikul 2011–2020 osalema ELi õiguskoolitusel, saavutati juba 2017. aastal, kaks aastat kavandatust varem. See on aidanud parandada ELi õigust käsitlevat koolitust mitme õigusspetsialistide kategooria, eelkõige kohtunike ja prokuröride jaoks. Samuti on see suurendanud selliste võrgustike suutlikkust nagu Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) ning tugevdanud ELi tasandi võrgustikke ja koolitajaid.

Euroopa õiguskoolitus Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis

Olete õigusspetsialist? Kas olete huvitatud ise ELi õiguskoolituses osalemisest? Külastage e-õiguskeskkonna portaalis uut Euroopa koolitusplatvormi. Euroopa koolitusplatvorm on otsinguvahend, mis võimaldab õigusspetsialistidel leida ELi õiguse alaseid koolituskursusi ja -materjale enda koolitamiseks. Komisjon annab platvormi kaudu juurdepääsu ajakohastele kasutusvalmis koolitusmaterjalidele ja käsiraamatutele, mis on koostatud eelkõige tänu ELi rahalisele toetusele. Euroopa koolitusplatvormi töö esimene etapp algab tunnustatud ELi tasandi koolituspakkujate osavõtul: Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN), Euroopa Õigusakadeemia (ERA), Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA) ja Euroopa Ülikool-Instituut (EUI).

Euroopa õiguskoolituse poliitika ja aastaaruanded

Kui soovite rohkem teavet asjaomase koolitusega seotud poliitika ja selles osalejate kohta, siis külastage Euroopa õigusalase koolituse lehekülgi Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

Selleks et saada rohkem teavet selle kohta, mil määral osalevad õigusspetsialistid ELi õigust käsitlevas õiguskoolituses, tutvuge e-õiguskeskkonna portaalis iga-aastaste statistkaaruannetega. Iga-aastastes statistikaaruannetes mõõdetakse õigusspetsialistide osalemist ELi õigust käsitleval koolitusel ja aidatakse jälgida suuri edusamme.

Head koolitustavad

Koolituste korraldajad ja koolitajad leiavad e-õiguskeskkonna portaalist kohtunike ja prokuröride koolitamise häid tavasid kirjeldavad teabelehed. Need tavad hõlmavad paljusid valdkondi alates koolitusvajaduste hindamisest kuni koolituste korraldamise ja hindamiseni.

Rahaline toetus

Koolitustegevust rahastatakse toetuste kaudu. Lisateavet ELi rahalise toetuse kohta leiate siit:

Documents

23 NOVEMBER 2020
Õigusemõistmise tagamine ELis – Euroopa õigusalase koolituse strateegia aastateks 2021–2024
eesti
(535.24 KB - PDF)
Laadige alla

16 JUUNI 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU
English
(1.3 MB - PDF)
Laadige alla

16 JUUNI 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU - annexes
English
(7.51 MB - PDF)
Laadige alla

1 JUULI 2022
Annual Report 2021 on the Training of Justice Professionals - second edition
English
(3.82 MB - PDF)
Laadige alla

25 OKTOOBER 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381
English
(2.21 MB - PDF)
Laadige alla

25 OKTOOBER 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381 – Executive summary
English
(306.4 KB - PDF)
Laadige alla

16 MAI 2019
Analysis of the replies to the 2018 public consultation on training of justice professionals on EU law
English
(2.82 MB - PDF)
Laadige alla

16 MAI 2019
Analysis of the replies to the 2018 targeted consultation on training of justice professionals on EU law
English
(3.72 MB - PDF)
Laadige alla

22 JUULI 2019
Deloitte. Evaluation of the 2011 European judicial training strategy. Final Report. May 2019
English
(4.63 MB - PDF)
Laadige alla

24 AUGUST 2017
European Commission Communication "Building trust in EU-wide justice: a new dimension to European judicial training" COM(2011) 551 Final
English
(158.55 KB - HTML)
Laadige alla