Skip to main content

Teisingumo srities specialistų mokymas ir mokymo praktika

Teisės srities specialistų mokymas ES teisės klausimais, siekiant užtikrinti nuoseklų teisės aktų taikymą visoje ES ir tarpusavio pasitikėjimą tarpvalstybiniais teismo procesais.

Tikslai

Teisingumo srities specialistų mokymas ES teisės klausimais yra esminė priemonė siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą ES teisės taikymą, skatinti teisingumo srities specialistų tarpusavio pasitikėjimą tarpvalstybinėse bylose ir remti ES vertybių ir principų, pavyzdžiui, teisinės valstybės, įgyvendinimą.

Po to, kai priėmus 2011–2020 m. Europos teisėjų mokymo strategiją buvo padaryta didelė pažanga, Europos Komisija pateikė naują išsamų teisininkų mokymo dokumentų rinkinį. Į 2020 m. gruodžio 2 d. priimtą teisingumo modernizavimo dokumentų rinkinį įtraukta nauja 2021–2024 m. Europos teisininkų mokymo strategija, Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato 2020 m. paskelbta 9-oji metinė ataskaita dėl Europos teisininkų mokymo ir Europos e. teisingumo portale sukurta Europos mokymo platforma (ETP).

Nauja 2021–2024 m. Europos teisininkų mokymo strategija

Naująja strategija ir ją papildančiomis priemonėmis siekiama remti dar daugiau teisingumo sistemų ir teisingumo srities specialistų, kad jie prisitaikytų prie 21-ojo amžiaus iššūkių ir nuolatinės ES teisės raidos.

Naujojoje strategijoje nustatyti nauji plataus užmojo mokymo tikslai ir prioritetai:

  • naujojoje strategijoje nustatyti nauji veiklos tikslai, pritaikyti prie įvairių teisingumo srities profesijų poreikių;
  • joje daugiausia dėmesio skiriama platesnei tikslinei auditorijai ir naujai geografinei taikymo sričiai, kad būtų galima spręsti naujus uždavinius atsižvelgiant į teisingumo srities specialistų poreikius;
  • teisininkų mokymu turėtų būti dar labiau plėtojama bendra teisinės valstybės kultūra, puoselėjamos pagrindinės teisės, didinamas teisingumo skaitmeninimas, neapsiribojama teisiniu švietimu ir remiamas profesinių įgūdžių ugdymas, kartu užtikrinant, kad nauji mokymo pasiūlymai būtų greitai prieinami atsižvelgiant į naujus mokymo poreikius;
  • pirmenybė teikiama teisėjų ir prokurorų mokymui, tačiau orientuojamasi į visus teisingumo srities specialistus: teismo darbuotojus, advokatus, notarus, antstolius, tarpininkus, teismo vertėjus žodžiu ir raštu, teismo ekspertus, o tam tikrais atvejais – kalėjimų darbuotojus ir probuotojus. Visų pirma atsiliekama teismų darbuotojų ir advokatų mokymo srityje, todėl reikėtų orientuotis į juos. Kalėjimų darbuotojai ir probuotojai yra nauja tikslinė auditorija, kuri nebuvo įtraukta į ankstesnę strategiją;
  • strategijoje daugiausia dėmesio skiriama ES teisingumo srities specialistams, tačiau ja taip pat remiamos Vakarų Balkanų valstybių galimybės tapti ES narėmis ir ne Europos šalys, visų pirma Afrikos ir Lotynų Amerikos, siekiant stiprinti demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę;
  • Europos Komisija rems aukštos kokybės tarpvalstybinius mokymo apie ES teisę projektus, naudodama įvairias turimas ES lėšas, pavyzdžiui, būsimas teisingumo ir pilietybės, lygybės, teisių ir vertybių programas.

2011–2020 m. Europos teisininkų mokymo strategijos vertinimas

Įvertinus 2019 m. priimtą 2011–2020 m. Europos teisininkų mokymo strategiją paaiškėjo, kad apskritai tikslai buvo veiksmingai pasiekti. Strategija padėjo padidinti mokymo veiklos kiekį, tačiau ja taip pat paskatintos naujos veiklos rūšys, pvz., mainų programos. Pagrindinis 2011 m. komunikato tikslas, kad pusė (800 000) visų ES teisingumo srities specialistų 2011–2020 m. dalyvautų mokymuose ES teisės klausimais, jau buvo pasiektas 2017 m., t. y. dvejais metais anksčiau nei planuota. Tai padėjo pagerinti kelių kategorijų teisingumo srities specialistų, ypač teisėjų ir prokurorų, mokymą apie ES teisę. Ja taip pat sukurti tinklų, pvz., Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT), pajėgumai ir sustiprinti ES lygmens tinklai ir mokymo įstaigos.

Mokymo galimybės Europos e. teisingumo portale

Esate teisingumo specialistas? Jus domina mokymas ES teisės klausimais? Apsilankykite naujojoje portale veikiančioje Europos mokymo platformoje (ETP). ETP yra paieškos priemonė, kuria naudodamiesi teisingumo srities specialistai gali susirasti ES rengiamus mokymo kursus ES teisės klausimais ir mokomąją medžiagą, kad galėtų mokytis savarankiškai. Komisija platformą papildo ir atnaujina už ES lėšas parengta mokymo medžiaga arba vadovėliais, kuriais galima iškart naudotis. Pirmasis ETP etapas pradedamas dalyvaujant pripažintiems ES lygmens mokymo paslaugų teikėjams: Europos teisėjų mokymo tinklui (ETMT), Europos teisės akademijai (ERA), Europos viešojo administravimo institutui (EIPA) ir Europos universitetiniam institutui (EUI).

Europos teisininkų mokymo politika ir metinės ataskaitos

Daugiau informacijos apie Europos teisininkų mokymo politiką ir jos dalyvius pateikiama Europos e. teisingumo portalo Europos teisininkų mokymo puslapiuose.

Norėdami sužinoti daugiau apie teisingumo srities specialistų dalyvavimą teisininkų mokymuose ES teisės klausimais, susipažinkite su metinėmis statistinėmis ataskaitomis e. teisingumo portale. Metinėse statistinėse ataskaitose vertinamas teisingumo srities specialistų dalyvavimas ES teisininkų mokymuose ES teisės klausimais ir stebima daroma pažanga.

Geriausia mokymo patirtis

Mokymo paslaugų teikėjai ir dėstytojai e. teisingumo portale ras informacijos suvestines, kuriose aprašoma teisėjų ir prokurorų mokymo geroji patirtis. Pateikiama įvairių sričių patirties – mokymo poreikių nustatymo, pačių mokymų ir jų vertinimo.

Finansinė parama

Mokymo veikla remiama dotacijomis. Daugiau informacijos apie ES finansinę paramą galima rasti naudojantis šiomis nuorodomis:

Documents

23 LAPKRITIS 2020
Teisingumo užtikrinimas ES: 2021–2024 m. Europos teisėjų mokymo strategija
lietuvių
(637.31 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

16 BIRŽELIS 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU
English
(1.3 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

16 BIRŽELIS 2021
2021 Study on the training needs of court staff on EU law in the EU - annexes
English
(7.51 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

1 LIEPA 2022
Annual Report 2021 on the Training of Justice Professionals - second edition
English
(3.82 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

25 SPALIS 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381
English
(2.21 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

25 SPALIS 2019
European Commission Staff Working Document on the Evaluation of the 2011 European judicial training strategy SWD(2019) 381 – Executive summary
English
(306.4 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

16 MAY 2019
Analysis of the replies to the 2018 public consultation on training of justice professionals on EU law
English
(2.82 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

16 MAY 2019
Analysis of the replies to the 2018 targeted consultation on training of justice professionals on EU law
English
(3.72 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

22 LIEPA 2019
Deloitte. Evaluation of the 2011 European judicial training strategy. Final Report. May 2019
English
(4.63 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

24 RUGPJŪTIS 2017
European Commission Communication "Building trust in EU-wide justice: a new dimension to European judicial training" COM(2011) 551 Final
English
(158.55 KB - HTML)
Parsisiųsdinti