Skip to main content

Jak postupovat před samotným podáním žádosti: Financování EU pro začátečníky

Všeobecné informace o typech financování pro potenciální žadatele o finanční prostředky EU a o tom, jak najít projektového partnera.

Druhy financování

Existují různé druhy financování: granty, finanční nástroje (půjčky, záruky a vlastní kapitál), dotace, svěřenské fondy, ceny a veřejné zakázky. Prováděcí pravidla pro všechny druhy financování se odvíjejí od finančního nařízení.

Granty

Granty jsou přímé finanční příspěvky z rozpočtu Evropské unie poskytované formou daru třetí straně (zpravidla neziskové organizaci) zapojené do činností, které slouží unijním politikám. Tyto výdaje většinou podléhají centralizovanému řízení ze strany Evropské komise: jsou spravovány buď přímo komisními útvary nebo nepřímo prostřednictvím agentur EU, výkonných nebo národních agentur.

Granty představují významnou část výdajů Evropské unie a dělí se do dvou obecných kategorií:

  • granty, z nichž se financují činnosti určené k dosažení cíle, jež je součástí politiky EU
  • granty na provozní náklady subjektu sledujícího cíl obecného evropského zájmu nebo cíl, který je součástí politiky EU

Granty se odvíjejí od skutečně vynaložených nákladů příjemců, jež vznikly v souvislosti s prováděním daných činností, přičemž výsledek těchto činností zůstává vlastnictvím příjemce grantu.

Finanční nástroje

Finanční nástroje jsou opatření finanční podpory Unie poskytovaná z rozpočtu na doplňkovém základě a zaměřená na plnění konkrétních politických cílů Unie.

Tyto nástroje mohou mít formu kapitálových či kvazikapitálových investic, půjček nebo záruk anebo jiných nástrojů ke sdílení rizik a v patřičných případech mohou být kombinovány s granty. Prostřednictvím finančních nástrojů lze dosáhnout:

  • finančního pákového efektu – znásobení omezených rozpočtových zdrojů přilákáním soukromých a veřejných investic na podporu cílů politiky EU
  • pákového efektu v politické oblasti – motivace pověřených subjektů a finančních zprostředkovatelů k tomu, aby na základě sladění zájmů sledovali cíle určité politiky EU
  • pákového efektu v institucionální oblasti – využití odborných znalostí subjektů zapojených do provádění projektu

Kromě toho tyto nástroje, jež jsou prováděny ve spolupráci s veřejnými a soukromými institucemi, řeší selhání trhu při poskytování vnějšího financování (např. malým a středním podnikům) a brání tomu, aby byly vytěsňovány soukromé investice.

Svěřenské fondy

Svěřenský fond je mechanismus společného financování, kdy několik poskytovatelů finančních prostředků financuje dohromady akci na základě společně dohodnutých cílů a formátů pro podávání zpráv. Každý svěřenský fond EU má vlastní správní radu, která rozhoduje o použití sdružených zdrojů. Svěřenský fond EU jedná společně jménem Unie a všech subjektů, které do něho přispěly.

Informace o dostupných svěřenských fondech EU a přidělování finančních prostředků najdete zde.

Ceny

Cena je finanční příspěvek udělený jako odměna za úspěch v soutěži. Prostřednictvím udílení cen chtějí orgány EU

  • poukázat na vynikající, úspěšné projekty a činnosti
  • stimulovat investice – tzv. motivační ceny mají povzbudit investory k tomu, aby své prostředky věnovali do určité oblasti, a používají se především v rámci programu Horizont Evropa

Dotace

Dotace tvoří velkou část financování poskytovaného prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), který mimo jiné nabízí přímé platby zemědělcům za účelem zvýšení jejich příjmu. Dotacemi se mají rovněž snížit hospodářské a sociální rozdíly v nejchudších regionech EU. Prostřednictvím Fondu soudržnosti poskytuje Unie dotace na financování infrastrukturních projektů a projektů na ochranu životního prostředí.

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka spočívá v nákupu služeb, dodávek nebo prací veřejným zadavatelem (tj. orgánem EU nebo místní správou v členském státě) na základě nabídkového řízení.

Veřejná zakázka se zpravidla jasně liší od grantu:

  • u veřejné zakázky získává veřejný zadavatel za úplatu produkt nebo službu
  • u grantu poskytuje příspěvek buď na projekt prováděný externí organizací nebo prostředky věnuje dané organizaci přímo, protože ta svou činností přispívá k cílům politiky EU

Pokud máte zájem o veřejné zakázky, podívejte se na stránky věnované nabídkovým řízením.

Jak najít pro svůj projekt partnera

Na projektech financovaných EU většinou spolupracují organizace z různých zemí Unie nebo přidružených zemí. Při hledání vhodné partnerské organizace vám mohou pomoci specializované vyhledávací služby.

Koho můžete oslovit?

Partnerem projektu může být obchodní společnost, organizace nebo nevládní organizace. Není důležité, ve které zemi má sídlo, ale musí být finančně životaschopná a odborně způsobilá pro provádění úkolů uvedených v návrhu projektu.

Provozní a finanční životaschopnost nutnou k realizaci projektu podle návrhu je však třeba prokázat.

Hledání projektového partnera

Do hledání partnera k vašemu projektu se můžete buď pustit sami, nebo se můžete obrátit na různé subjekty, které vám pomohou s vyhledáním organizací, jež by měly zájem se na projektu podílet, případně zveřejní vaši nabídku spolupráce.

Na portálu Funding & Tenders Opportunities, který je věnován příležitostem financování a nabídkovým řízením, najdete programy podléhající přímému řízení. Nástroj pro vyhledávání partnerských organizací vám pomůže najíst správného projektového partnera z účastníků v minulých projektech EU. Budete si moci vybrat organizaci na základě jejího profilu nebo předchozího působení.

Partnerskou organizaci můžete také najít účastí v některém ze zadávacích řízení jako konsorcium. Další informace najdete na stránce Jak se zúčastnit.

V závislosti na konkrétním programu financování nabízejí tyto služby také národní kontaktní místa, která mohou poskytnout podrobný profil partnerské organizace a nabízejí možnost aktivního vyhledávání projektových partnerů.

Jednotlivé služby se liší i podle tématu projektu: