Skip to main content

Vyhledávání partnerů k financování

Vyhledávání partnerů k využití financování z EU – oblast vzdělávání

Přehled

Finanční prostředky EU většinou poskytuje na projekty spolupráce organizací z různých zemí. Můžete využít různé vyhledávací služby, které vám mohou pomoci najít partnerské organizace, jež se budou moci na realizaci vašeho návrhu podílet, nebo můžete sami zveřejnit vlastní nabídku spolupráce.

Kde najít partnery z oblasti vzdělávání

Národní agentury programu Erasmus+

Národní agentury pro program Erasmus+ sídlí v zemích, které se tohoto programu účastní, a mohou vám pomoci najít partnera pro váš projekt. 

Další informace o tom, jak národní agentury pomáhají při hledání partnerů

Archiv výsledků projektů programu Erasmus+

K dispozici databáze s výsledky předchozích projektů v rámci programu Erasmus+, která obsahuje podrobnosti o již realizovaných projektech a kontaktní údaje pro zúčastněné organizace.

Partneři projektů zaměřených na mládež

Otlas je platformou pro mezinárodní partnerství, kde lze vyhledávat organizace a neformální skupiny působící v oblasti mládežnických projektů.

Partnerství škol

eTwinning je online fórum pro učitele, školy a jejich zaměstnance, kde můžete najít potenciální partnery pro online i offline projekty.

School Education Gateway je internetová platforma pro spolupráci pedagogů, která umožňuje vyhledávání partnerů pro

Partneři pro projekty vzdělávání dospělých

Podělit se o nápady a hledat příležitosti k navazování kontaktů s jednotlivci a organizacemi zapojenými do vzdělávání dospělých můžete také na stránkách komunity EPALE

Partnerství v oblasti odborného vzdělávání

Evropská aliance pro učňovskou přípravu je síť zaměřující se na zvyšování kvality učňovské přípravy v Evropě. Umožňuje též vyhledávání partnerů pro potřeby projektů v oblasti odborného vzdělávání.

Evropský týden odborných dovedností se organizuje na podporu networkingu a spolupráce mezi žáky a studenty, rodiči, firmami, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, organizacemi zabývajícími se vzděláváním dospělých, komorami a dalšími profesními organizacemi, výzkumnými pracovníky, profesními poradci a veřejné orgány.

Where to find partners in education

Erasmus+ national agencies

National agencies for Erasmus+ are based in countries participating in the programme, and can help you find partners for projects. 

Learn more about how national agencies can help you find a partner

Erasmus+ project results database

Erasmus+ offers a database of project results with details of past Eramus projects, and contact details for participating organisations.

Partners for youth projects

Otlas is a platform for international partnerships where you can find organisations and informal groups working in youth projects.

Partners for projects in European schools

eTwinning is an online community for school teachers and staff where you can find potential partners for online and offline projects.

The School Education Gateway is an online collaborative platform for school educational staff where you can find partner search platforms for

Partners for adult learning projects

You can also exchange ideas and find networking opportunities with individuals or organisations involved in adult learning through the EPALE partner search

Partners in vocational training

The European Alliance for Apprenticeships is a network working to improve apprenticeships in Europe, and where you can find possible partners for projects in vocational training.

The European Vocational Skills Weeksupports networking and cooperation between learners, parents, companies, education and training providers, adult learning organisations, chambers and other professional organisations, researchers, career counsellors, and public authorities.