Skip to main content

Možnosti financiranja z evropskimi sredstvi: nasveti za začetnike

Splošne informacije o vrstah financiranja in kako poiskati ustrezne partnerje, če želite zaprositi za sredstva EU.

Vrste financiranja

Na voljo so različna finančna sredstva : nepovratna sredstva, finančni instrumenti, (posojila, jamstva, lastniški kapital), subvencije, nagrade, skrbniški skladi in javna naročila. Pravila za izvajanje vseh vrst evropskih sredstev so določena v finančni uredbi.

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so neposredni finančni prispevki (donacije) iz proračuna Evropske unije, dodeljeni upravičeni tretji osebi, ki se ukvarja z dejavnostmi, ki podpirajo politike EU. Odhodke večinoma centralizirano upravlja Evropska komisija, in sicer neposredno prek svojih služb ali posredno prek agencij EU, izvajalskih agencij ali nacionalnih agencij.

Nepovratna sredstva predstavljajo velik del odhodkov Evropske unije in spadajo v dve širši kategoriji:

  • nepovratna sredstva za financiranje ukrepov, ki pomagajo pri uresničevanju ciljev, ki so del politike EU
  • nepovratna sredstva za poslovanje, namenjena financiranju operativnih odhodkov organa, ki si prizadeva za cilj v splošnem evropskem interesu ali ima cilj, ki je del politike EU

Nepovratna sredstva se izplačajo na podlagi nastalih stroškov, ki jih ima upravičenec pri izvajanju zadevnih dejavnosti. Rezultati dejavnosti ostanejo v lasti upravičenca.

Finančni instrumenti

Finančni instrumenti so ukrepi v obliki dopolnilne finančne podpore iz proračuna za uresničevanje posebnih ciljev politik Evropske unije.

Vključujejo lahko instrumente v obliki lastniškega kapitala ali naložb navideznega lastniškega, posojila, jamstva ali instrumente za delitev tveganja in se lahko po potrebi kombinirajo s podporo v obliki nepovratnih sredstev. Učinki finančnih instrumentov:

  • učinek finančnega vzvoda – povečanje skromnih proračunskih virov s privabljanjem zasebnih in javnih sredstev za podporo ciljev politike EU
  • učinek političnega vzvoda – spodbujanje pooblaščenih subjektov in finančnih posrednikov za uresničevanje ciljev politike EU prek uskladitve interesov
  • učinek institucionalnega vzvoda – izkoriščanje strokovnega znanja akterjev, ki sodelujejo v verigi izvajanja

Poleg tega ti instrumenti, ki se izvajajo v partnerstvu z javnimi in zasebnimi institucijami, rešujejo vprašanja nedelovanja trga z zagotavljanjem zunanjega financiranja (na primer za mala in srednje velika podjetja) in preprečujejo vsakršno izrivanje zasebnega financiranja.

Skrbniški skladi

Skrbniški sklad je mehanizem, ki združuje sredstva več donatorjev za skupno financiranje ukrepa na podlagi skupno dogovorjenih ciljev in oblik poročanja. Vsak skrbniški sklad EU ima upravni odbor, ki odloča o porabi sredstev. Skrbniški sklad EU deluje skupaj v imenu EU in vseh subjektov, ki sodelujejo pri njegovem financiranju.

Več informacij o obstoječih skrbniški skladih EU in dodelitvi sredstev.

Nagrade

Nagrada je finančni prispevek, podeljen kot nagrada na podlagi natečaja. Nagrade institucij EU:

  • pomenijo priznanje za izjemno delo in dosežke
  • spodbujajo naložbe – motivacijske nagrade za spodbujanje naložb na določenem področju (večinoma se uporabljajo v okviru programa Obzorje Evropa)

Subvencije

Velik del subvencij izplačuje Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ki med drugim zagotavlja neposredna plačila kmetom za povečanje njihovega dohodka. Subvencije tudi prispevajo k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik v najrevnejših regijah EU. Subvencije Kohezijskega sklada so namenjene za financiranje infrastrukturnih projektov in zaščiti okolja.

Javna naročila

Javno naročilo pomeni nakup storitev, blaga in gradenj prek javnega naročila s strani naročnika (institucija EU ali lokalni organ države članice).

Javno naročilo se praviloma razlikuje od nepovratnih sredstev.

  • Proti plačilu je predmet javnega naročila storitev ali blago.
  • Pri nepovratnih sredstvih gre za prispevek projektu, ki ga izvaja zunanja organizacija, ali neposredno podporo tej organizaciji, ker njene dejavnosti prispevajo k ciljem politike EU.

Več informacij o javnih naročilih je na voljo na portalu o javnih razpisih.

Poiščite partnerja projekta

Pri večini projektov, ki se financirajo s sredstvi EU EU, sodelujejo organizacije iz različnih držav EU in pridruženih držav. Za iskanje ustreznih partnerjev so na voljo različna iskalna orodja.

Kdo je lahko partner

Partner je lahko podjetje, organizacija ali nevladna organizacija ne glede na kraj sedeža, pod pogojem, da je finančno sposoben in usposobljen za izvajanje nalog, navedenih v predlogu projekta.

Potrebno pa je dokazilo o operativni in finančni sposobnosti partnerja za izvajanje projektnih nalog v okviru predloga.

Iskanje partnerja

Partnerja lahko poiščete sami, vendar vam lahko številne storitve za iskanje partnerjev pomagajo najti organizacije, ki bi želele sodelovati v predlogih projektov, in objavi vaših ponudb za sodelovanje.

Na portalu za financiranje in razpise so na voljo programi, ki se izvajajo v okviru neposrednega upravljanja. Orodje za iskanje projektnih partnerjev omogoča iskanje partnerjev za vaš projekt med številnimi, ki so sodelovali pri preteklih projektih EU. Izberete jih lahko na podlagi njihovega profila ali informacij o prejšnjih sodelovanjih.

Partnerje lahko iščete tudi v okviru postopka javnega naročanja kot konzorcij. Več informacij je na voljo v razdelku Kako sodelovati.

Odvisno od programa financiranja lahko storitve za iskanje partnerjev zagotavljajo tudi nacionalne kontaktne točke, ki ponujajo podrobne profile partnerjev in evidentirajo aktivne zahtevke za partnerstvo.

Informacije in storitve za iskanje partnerjev pokrivajo različna področja, denimo: