Skip to main content

Ennen hakemista: EU-rahoitus ensikertalaisille

Yleistä tietoa rahoitustyypeistä ja kumppanien etsimisestä EU-rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille.

Rahoitustyypit

Rahoitustyyppejä on kolme: avustukset, rahoitusvälineet (lainat, takaukset ja pääomasijoitukset), tuet, erityisrahastot, palkinnot ja julkiset hankinnat. Kaikkia rahoitustyyppejä ohjataan varainhoitoasetuksella.

Avustukset

Avustukset ovat lahjoituksen muodossa annettavaa suoraa rahoitusta EU:n talousarviosta. Avustuksia annetaan sellaisille edunsaajina oleville kolmansille osapuolille (yleensä voittoa tavoittelemattomille järjestöille), joiden toiminta tukee EU-politiikkaa. Tällaisen rahoituksen hallinnointi on useimmiten keskitetty Euroopan komissiolle, joka hoitaa sen joko suoraan omissa pääosastoissaan tai EU:n virastojen, toimeenpanovirastojen tai jäsenmaiden kansallisten virastojen kautta.

Avustukset muodostavat huomattavan osan EU:n menoista, ja ne voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään:

  • avustukset, joilla rahoitettava toiminta auttaa saavuttamaan EU-politiikkaan sisältyvän tavoitteen
  • toiminta-avustukset elimille, jotka edistävät yleistä eurooppalaista etua tai jotka auttavat saavuttamaan EU-politiikkaan sisältyvän tavoitteen

Avustukset perustuvat tosiasiallisiin kustannuksiin, joita edunsaajille kyseisestä toiminnasta aiheutuu. Toiminnan tulokset jäävät edunsaajien omaisuudeksi.

Rahoitusvälineet

Rahoitusvälineillä tarkoitetaan rahoitustukia, joita myönnetään EU:n talousarviosta täydentävyyden pohjalta EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden edistämiseksi.

Tällaiset välineet voivat olla muodoltaan pääomasijoituksia tai oman pääoman luonteisia sijoituksia, lainoja tai takauksia tai muita riskinjakovälineitä, ja niitä voidaan tarvittaessa yhdistää avustuksiin. Rahoitusvälineillä voidaan saavuttaa

  • taloudellista vipuvaikutusta – rajalliset budjettivarat moninkertaistuvat, kun houkutellaan mukaan yksityistä ja julkista rahoitusta EU:n poliittisten tavoitteiden tueksi
  • poliittista vipuvaikutusta – budjettien täytäntöönpanosta vastaavia yhteisöjä ja rahoituksen välittäjiä kannustetaan ajamaan EU:n poliittisia tavoitteita intressien yhdistyessä
  • institutionaalista vipuvaikutusta – hyödynnetään täytäntöönpanoketjun toimijoiden asiantuntemusta

Lisäksi näillä välineillä, joita toteutetaan yhteistyössä julkisten ja yksityisten laitosten kanssa, pyritään korjaamaan ulkoisen rahoituksen tarjontaan liittyviä markkinoiden toimintapuutteita (esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus) ja torjumaan yksityisen rahoituksen syrjäyttämistä.

Erityisrahastot

Erityisrahasto on rahoituspooli, jossa useat eri rahoitustahot rahoittavat toimintaa yhdessä sovittujen tavoitteiden ja raportointitapojen pohjalta. EU:n jokaisella erityisrahastolla on oma hallintoneuvosto, joka päättää yhdistettyjen varojen käytöstä. EU:n erityisrahasto toimii kollektiivisesti EU:n ja kaikkien osallistuvien rahoittajien puolesta.

Lisätietoa EU:n erityisrahastoista.

Palkinnot

Palkinnolla tarkoitetaan rahoitusta, joka myönnetään kilpailun perusteella. Palkinnoilla EU:n toimielimet

  • antavat tunnustusta erinomaiselle työlle ja saavutuksille
  • houkuttelevat investointeihin – kannustuspalkinnoilla pyritään ohjaamaan investointeja haluttuun suuntaan. Niitä käytetään pääasiassa Horisontti Eurooppa -ohjelmassa.

Tuet

Tuet ovat merkittävä osa EU:n maaseuturahaston tarjoamaa rahoitusta. Ne voivat olla esimerkiksi suoria käteistukia viljelijöille. Tuilla pyritään myös vähentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta EU:n köyhimmillä alueilla. EU:n koheesiorahastosta myönnetään tukea infrastruktuurihankkeisiin ja ympäristönsuojeluun.

Julkiset hankinnat

Julkisella hankinnalla hankintaviranomainen (EU:n toimielin tai EU-maan paikallishallinto) tekee hankintasopimuksen palveluista, tavaroista tai rakennusurakoista.

Julkinen hankintasopimus poikkeaa yleensä avustuksesta selvästi:

  • kun kyseessä on hankintasopimus, hankintaviranomainen saa tarvitsemansa tuotteen tai palvelun maksua vastaan
  • avustuksella osallistutaan ulkopuolisen organisaation toteuttaman hankkeen rahoitukseen tai avustus maksetaan suoraan kyseiselle organisaatiolle, koska sen toiminta edistää EU:n poliittisia tavoitteita.

EU:n julkisista hankinnoista julkaistaan tarjouskilpailuilmoitukset.

Yhteistyökumppanin haku

Useimmat EU:n rahoittamat hankkeet ovat yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu organisaatioita eri EU-maista ja EU:hun assosioituneista maista. Yhteistyökumppanin etsinnässä voi käyttää erilaisia hakupalveluja.

Yhteistyökumppanuuden edellytykset

Yhteistyökumppanina voi olla mikä tahansa yritys, organisaatio tai kansalaisjärjestö. Kumppanin sijaintimaalla ei ole merkitystä, mutta sen on oltava rahoituksensa puolesta elinkelpoinen ja pätevä suorittamaan hanke-ehdotuksessa sille määritellyt tehtävät.

Kunkin yhteistyökumppanin on todistettava, että sillä on riittävät taloudelliset ja muut resurssit hankkeeseen kuuluvien tehtävien toteuttamiseen.

Yhteistyökumppanin etsintä

Jokainen hakija voi vapaasti etsiä yhteistyökumppaneita itse, mutta tarjolla on myös hakupalveluja, joiden kautta voi löytää yhteistyöstä kiinnostuneita organisaatioita ja jättää ilmoituksen omasta yhteistyöhalukkuudestaan.

EU:n rahoitus- ja tarjouspyyntöportaali sisältää ohjelmat, jotka toteutetaan suoralla hallinnoinnilla. Kumppanihaussa voi etsiä hankekumppaneita monien aiempien EU-hankkeiden osallistujien joukosta. Organisaation voi valita sen profiilin tai aiemman osallistumisensa perusteella.

Yhteistyökumppaneita voi löytää myös osallistumalla hankintamenettelyyn osana konsortiota. Lisätietoa on osallistumisehdoissa.

Sen mukaan, mistä rahoitusohjelmasta on kysymys, mahdollisista yhteistyökumppaneista ja yhteistyöpyynnöistä voi saada tietoa myös kansallisten yhteyspisteiden kautta.

Tietoa ja palveluja kumppaneiden etsimiseen on saatavana monilla aloilla, esimerkiksi: