Skip to main content

Finanční nástroje: kapitálové nástroje, záruky a půjčky

Finanční prostředky EU je možné získat prostřednictvím několika finančních nástrojů, které jsou prováděny v partnerství s veřejnými a soukromými subjekty. Na financování nástroje NextGeneration EU si Komise jménem EU vypůjčí na kapitálových trzích.

Druhy finančních nástrojů

Existuje několik typů finančních nástrojů

  • kapitálové a dluhové nástroje
  • úvěrové záruky a rizikový kapitál
  • nástroje pro budování kapacit a sdílení rizik

Evropská unie například poskytuje všem typům podniků půjčky na investice do výzkumu a inovací. Rovněž nabízí záruky, které příjemcům pomáhají získat snadněji a za lepších podmínek půjčku od banky a dalších věřitelů. EU se také na některých projektech finančně podílí tím, že je částečně vlastní. Finanční nástroje lze rovněž kombinovat s granty.

Finanční nástroje jsou prováděny v partnerství s veřejnými a soukromými institucemi, jako jsou banky, subjekty rizikového kapitálu nebo neformální investoři (tzv. angel investors). Tyto finanční instituce určují přesné podmínky financování, tj. částku, dobu trvání, výši úrokových sazeb a poplatků.

Žadatel, který obdrží finanční prostředky z finančních nástrojů EU, musí zprostředkovatelské finanční instituci umožnit provádět hloubkové kontroly, včetně kontrol a inspekcí na místě. Pokud toto neumožní, financování může být opožděno nebo zcela zamítnuto.

Financování v rámci sdíleného řízení s členskými státy

Finanční nástroje EU mohou poskytovat finanční zprostředkovatelé v členských státech (tzv. sdílené řízení), kteří evropské politiky a programy podporují. Tohoto typu financování mohou využít start-upy, mikropodniky i větší podniky.

Přístup k financování z programů EU

Financování v rámci partnerství s Evropskou investiční bankou

Evropská investiční banka (EIB) nabízí půjčky, záruky, kapitálové investice a poradenské služby. EIB je finanční institucí poskytující úvěry Evropské unie a úzce spolupracuje s dalšími orgány EU v zájmu podpory politik EU ve více než 140 zemích po celém světě.

Skupina EIB je rovněž pověřena prováděním 75 % programu InvestEU, který navazuje na úspěšný model Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerův plán). V rámci programu InvestEU se sloučí Evropský fond pro strategické investice a 13 dalších stávajících finančních nástrojů EU. Používáním záruk z rozpočtu EU k přilákání dalších investorů se tak zvýší potenciál Unie v oblasti podpory investic.

Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny EIB a jeho cílem je podporovat malé a střední podniky tím, že jim pomáhá získat přístup k finančním prostředkům. Díky EIF mohou malé a střední podniky provádět svou činnost buď z vlastních zdrojů, nebo z prostředků, které jim poskytla Evropská investiční banka, Evropská komise, členské státy EU či jiné třetí strany.

Možnosti financování Evropskou investiční bankou

Kde získat přístup k finančním prostředkům - finanční zprostředkovatelé EIF

Další informace o programu InvestEU

Financování z nástroje NextGenerationEU

V rámci dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU v hodnotě 806,9 miliardy EUR (v běžných cenách), který je novou složkou rozpočtu EU na období 2021-2027, jsou finanční prostředky řízeny přímo Evropskou komisí, ale za jejich provádění odpovídají členské státy. Na financování nástroje NextGeneration EU si Komise jménem EU vypůjčí na kapitálových trzích.

Většina finančních prostředků z nástroje NextGenerationEU bude vynaložena prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (v angl. Recovery and Resilience Facility neboli RRF). Členské státy budou mít k dispozici 723,8 miliardy EUR ve formě půjček a grantů (v běžných cenách), které budou moci využít ke zmírnění hospodářského a sociálního dopadu koronavirové pandemie. Dále tak mají zajistit, aby se evropské ekonomiky a společnosti staly udržitelnějšími a odolnějšími a aby byly lépe připraveny na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace. Členské státy nyní sestavují své plány na podporu oživení a odolnosti, na jejichž základě budou moci čerpat finanční prostředky v rámci tohoto nástroje. Vzhledem k výjimečné povaze Nástroje pro oživení a odolnost se bude jeho provádění řídit zvláštními postupy. Finanční prostředky budou vypláceny přímo členským státům, a to na základě pokroku v realizaci vnitrostátních plánů na podporu oživení a odolnosti.

Tyto plány by měly účinně řešit problémy zjištěné v rámci evropského semestru, zejména v doporučeních pro jednotlivé země přijatých Radou. Pro představu vám jsou k dispozici informace o provádění Nástroje pro oživení a odolnost členskými státy.