Skip to main content

Udělovací řízení a podpis smlouvy

Finanční prostředky se poskytnou až po pečlivém posouzení každého projektu.

Podávání, přijetí a registrace návrhů/nabídek

Po zveřejnění výzvy k podávání návrhů (granty) nebo výzvy k podávání nabídek (veřejné zakázky) mohou žadatelé/uchazeči předkládat své návrhy/nabídky.

Musí dodržet pravidla pro zasílání a předávání návrhů nebo nabídek uvedená ve výzvě, například lhůtu, datum a případně čas. Hodnoceny mohou být pouze ta podání, která tyto podmínky splňují.

Jak probíhá hodnocení

Veřejný zadavatel vyhodnotí obdržené návrhy/nabídky, přijme rozhodnutí o udělení grantu či zadání zakázky a o výsledku informuje žadatele/uchazeče.

Při hodnocení návrhů/nabídek se Komise opírá o stanovisko odborníků. Těmi mohou být jak zaměstnanci Komise, tak nezávislí experti, kteří byli najati pro konkrétní výzvu, protože mají kvalifikaci, zkušenosti a znalosti v daném oboru.

Které subjekty budou odpovědné za hodnocení projektu závisí na způsobu řízení daného projektu:

 • přímé řízení: návrhy/nabídky hodnotí přímo Komise
 • nepřímé řízení: návrhy/nabídky hodnotí třetí strana, kterou může být partnerská země, mezinárodní organizace nebo rozvojová agentura
 • sdílené řízení: návrhy/nabídky hodnotí veřejní zadavatelé v členských státech

Hodnocení musí probíhat přesně podle kritérií oznámených žadatelům/uchazečům ve výzvě. Kromě toho musí být tato kritéria důsledně uplatňována na každou žádost/nabídku, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi. Členové hodnotící komise se řídí předem stanovenou metodikou. Níže uvedená časová osa ukazuje, jak na sebe jednotlivé části postupu logicky navazují.

Pozn. Kritéria výběru mohou zahrnovat i posouzení finanční způsobilosti žadatele/uchazeče.

Oznámení výsledků

Žadatelé/uchazeči jsou informováni o výsledku hodnocení dopisem nebo online oznámením, bez ohledu na to, zda byly jejich návrhy/nabídky přijaty nebo zamítnuty.

Podpis grantové dohody či smlouvy na veřejnou zakázku

Vybraný žadatel/uchazeč podepíše s veřejným zadavatelem právní závazek ve formě grantové dohody nebo smlouvy na veřejnou zakázku. Tento právní závazek stanoví právní základ pro provádění akce/projektu a je referenčním dokumentem v případě soudních sporů.

Rezervní seznam

Návrhy, které nebyly původně vybrány, mohou někdy získat financování později, například díky tomu, že projekt, jenž měl lepší hodnocení, nebude nakonec realizován, nebo díky tomu, že byl navýšen objem finančních prostředků. Žadatelé, kteří jsou na rezervním seznamu, proto mohou být zohledněni v období pro poskytnutí informací, nikoli však v období pro udělení grantu, které se vztahuje pouze na úspěšné žadatele.

Rezervní seznam je součástí rozhodnutí o udělení grantu a návrhy na něm jsou řazeny podle celkového pořadí, takže je zřejmé, v jakém pořadí se může Komise obrátit na žadatele, kteří je předložili, pokud jsou k dispozici rozpočtové prostředky. Žadatelé by měli být rovněž nejpozději do určitého data (v souladu s rozpočtovými závazky) informováni o tom, že by jejich žádost mohla být financována. Žadatele z rezervního seznamu je možné kontaktovat i tehdy, pokud se v průběhu roku, na který se vztahuje příslušné rozhodnutí o financování, uvolní dodatečné rozpočtové prostředky. Tuto lhůtu je nutné stanovit. Obvykle není delší než lhůta pro stanovení právních rozpočtových závazků. V opačném případě nabyde zamítavé rozhodnutí po tomto datu právní moci.

Požadavky na transparentnost

Zveřejňování příjemců finančních prostředků EU je požadavkem vyplývajícím ze zásady transparentnosti. Veřejný zadavatel by měl poskytovat informace o svých záměrech, cílech, operacích, postupech a výsledcích. Plnění této povinnosti závisí na způsobu řízení, v jehož rámci jsou finanční prostředky vypláceny.

 • Informace o přímém řízení jsou každoročně zveřejňovány v databázi systému pro finanční transparentnost.
 • V případě fondů se sdíleným řízením odpovídají za zveřejňování informací o příjemcích členské státy. Více informací o období 2014–2020 najdete na platformě údajů o politice soudržnosti.
 • V případě nepřímého řízení jsou za zveřejňování informací o konečných příjemcích zodpovědní prováděcí partneři.

Ochrana rozpočtu EU

Award procedure

 1. Step 1
  Eligibility and exclusion criteria
 2. Step 2
  Selection criteria
 3. Step 3
  Award criteria
 4. Step 4
  Award proposal

Podávání, přijetí a registrace návrhů/nabídek

Po zveřejnění výzvy k podávání návrhů (granty) nebo výzvy k podávání nabídek (veřejné zakázky) mohou žadatelé/uchazeči předkládat své návrhy/nabídky.

Musí dodržet pravidla pro zasílání a předávání návrhů nebo nabídek uvedená ve výzvě, například lhůtu, datum a případně čas. Hodnoceny mohou být pouze ta podání, která tyto podmínky splňují.

Jak probíhá hodnocení

Veřejný zadavatel vyhodnotí obdržené návrhy/nabídky, přijme rozhodnutí o udělení grantu či zadání zakázky a o výsledku informuje žadatele/uchazeče.

Při hodnocení návrhů/nabídek se Komise opírá o stanovisko odborníků. Těmi mohou být jak zaměstnanci Komise, tak nezávislí experti, kteří byli najati pro konkrétní výzvu, protože mají kvalifikaci, zkušenosti a znalosti v daném oboru.

Které subjekty budou odpovědné za hodnocení projektu závisí na způsobu řízení daného projektu:

 • přímé řízení: návrhy/nabídky hodnotí přímo Komise
 • nepřímé řízení: návrhy/nabídky hodnotí třetí strana, kterou může být partnerská země, mezinárodní organizace nebo rozvojová agentura
 • sdílené řízení: návrhy/nabídky hodnotí veřejní zadavatelé v členských státech

Hodnocení musí probíhat přesně podle kritérií oznámených žadatelům/uchazečům ve výzvě. Kromě toho musí být tato kritéria důsledně uplatňována na každou žádost/nabídku, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi. Členové hodnotící komise se řídí předem stanovenou metodikou. Níže uvedená časová osa ukazuje, jak na sebe jednotlivé části postupu logicky navazují.

Pozn. Kritéria výběru mohou zahrnovat i posouzení finanční způsobilosti žadatele/uchazeče.

Oznámení výsledků

Žadatelé/uchazeči jsou informováni o výsledku hodnocení dopisem nebo online oznámením, bez ohledu na to, zda byly jejich návrhy/nabídky přijaty nebo zamítnuty.

Podpis grantové dohody či smlouvy na veřejnou zakázku

Vybraný žadatel/uchazeč podepíše s veřejným zadavatelem právní závazek ve formě grantové dohody nebo smlouvy na veřejnou zakázku. Tento právní závazek stanoví právní základ pro provádění akce/projektu a je referenčním dokumentem v případě soudních sporů.

Rezervní seznam

Návrhy, které nebyly původně vybrány, mohou někdy získat financování později, například díky tomu, že projekt, jenž měl lepší hodnocení, nebude nakonec realizován, nebo díky tomu, že byl navýšen objem finančních prostředků. Žadatelé, kteří jsou na rezervním seznamu, proto mohou být zohledněni v období pro poskytnutí informací, nikoli však v období pro udělení grantu, které se vztahuje pouze na úspěšné žadatele.

Rezervní seznam je součástí rozhodnutí o udělení grantu a návrhy na něm jsou řazeny podle celkového pořadí, takže je zřejmé, v jakém pořadí se může Komise obrátit na žadatele, kteří je předložili, pokud jsou k dispozici rozpočtové prostředky. Žadatelé by měli být rovněž nejpozději do určitého data (v souladu s rozpočtovými závazky) informováni o tom, že by jejich žádost mohla být financována. Žadatele z rezervního seznamu je možné kontaktovat i tehdy, pokud se v průběhu roku, na který se vztahuje příslušné rozhodnutí o financování, uvolní dodatečné rozpočtové prostředky. Tuto lhůtu je nutné stanovit. Obvykle není delší než lhůta pro stanovení právních rozpočtových závazků. V opačném případě nabyde zamítavé rozhodnutí po tomto datu právní moci.

Požadavky na transparentnost

Zveřejňování příjemců finančních prostředků EU je požadavkem vyplývajícím ze zásady transparentnosti. Veřejný zadavatel by měl poskytovat informace o svých záměrech, cílech, operacích, postupech a výsledcích. Plnění této povinnosti závisí na způsobu řízení, v jehož rámci jsou finanční prostředky vypláceny.

 • Informace o přímém řízení jsou každoročně zveřejňovány v databázi systému pro finanční transparentnost.
 • V případě fondů se sdíleným řízením odpovídají za zveřejňování informací o příjemcích členské státy. Více informací o období 2014–2020 najdete na platformě údajů o politice soudržnosti.
 • V případě nepřímého řízení jsou za zveřejňování informací o konečných příjemcích zodpovědní prováděcí partneři.

Ochrana rozpočtu EU